Algemeen

Aanbiedingsbrief

Datum      : april 2021
Zaaknummer   : 435744

Onderwerp   : Jaarstukken 2020

We presenteren u de jaarstukken van 2020. Deze bieden wij niet alleen als boekwerk aan maar ook via een fraai in de nieuwe huisstijl vormgegeven website (https://gennep.jaarverslag-2020.nl/ ). Hiermee neemt u kennis van de beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar.

Onder het motto ‘ Volle kracht vooruit! Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep ’ blijven we de gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter maken. Ook het afgelopen jaar hebben we weer een aantal ambities uit het collegeprogramma gerealiseerd, passend binnen de beschikbare financiële middelen. De jaarrekening sluit dan ook met een positief saldo. We hebben de solide financiële positie van onze gemeente dus opnieuw kunnen bestendigen.
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van het uitbreken van de coronapandemie. Een pandemie die grote impact heeft op onze samenleving en ook op het functioneren van de gemeenten. De gemeenten zijn betrokken bij diverse steunmaatregelen voor de cultuursector, het verenigingsleven en de ZZP-ers. Door de compensatie van het Rijk zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Gennep beperkt gebleven.

In 2020 hebben we ook een start gemaakt met de toekomst. Ontwikkelingen doen zich op allerlei vlakken voor: duurzaamheid, digitalisering, veranderende eisen aan onze dienstverlening. Ook het financieel perspectief verandert. We zijn daarom in het najaar van 2020 gestart met ‘Op weg naar een toekomstbestendige gemeente’.
We denken met dit proces in de toekomst ruimte in de begroting te creëren, zodat het mogelijk blijft om ook in een volgende collegeperiode aan nieuwe ambities te werken. Om toekomstbestendig te blijven, zetten we concrete stappen met 4 thema’s. We stellen een langetermijnvisie voor de gemeente op, die ons gaat helpen om focus aan te brengen en keuzes te maken. Ook werken we de ambitie uit om de beste (digitale) dienstverlener te zijn.  Daarnaast gaan we onderzoeken welke processen zich lenen voor vereenvoudiging of vermindering van de processtappen. Het afgelopen jaar hebben we door de coronamaatregelen verschillende processen opgezet of aangepast en goede resultaten behaald. Tot slot willen we E-learning verankeren in onze organisatie om eenvoudiger en efficiënter kennis te kunnen delen.

Realisatie beleid

COVID-19 en de maatregelen die getroffen zijn om het beheersbaar te maken, hebben een grote invloed gehad. Een grote invloed op onze gemeenschap, de kwetsbaren, de ondernemers, de verenigingen. Ieder van ons is geraakt door het virus. Veel mensen zijn ernstig ziek geweest of er zelfs onder bezweken. Allemaal hebben we er op de één of andere manier mee te maken gehad.

We zijn trots hoe we ons gezamenlijk hier door heen helpen. Trots op de discipline om de maatregelen te blijven volgen, trots op de veerkracht om door te gaan. Ook op de mensen in onze organisatie is een zware wissel getrokken. Gedwongen thuiswerken, het missen van de onderlinge verbinding, zorgen om elkaar en de mensen in je omgeving.

Als gemeente hebben we volop ingezet om alles te doen wat mogelijk is om de leefbaarheid en het welzijn in stand te houden. Voortvarend hebben we hulp geboden met de TOZO, ondersteuning van de verenigingen, het faciliteren van horeca en middenstand en versoepeling van het invorderingsbeleid. Daarnaast hebben we in de crisisorganisatie bijgedragen aan het omgaan met de gevolgen van COVID-19 en de handhaving van de maatregelen.

Ondanks de impact van deze uitzonderlijke situatie zijn in het afgelopen jaar grote projecten tot stand gebracht. In het kader van Veiligheid is ondermijning op de ambtelijke en bestuurlijke agenda gezet. Afgelopen jaar zijn verschillende verkeersprojecten uitgevoerd, waaronder het aanpassen van de Zwarteweg en het aanpassen van de omgeving rondom de scholen aan de Stiemensweg. In het programma Versterking Vrijetijdseconomie is uitvoering gegeven aan o.a. de lancering van de toeristische website Visit Gennep en de plaatsing van de Archeospots. Met het succesvol aanbesteden van onze binnensportaccommodaties met Yask als nieuwe exploitant met ingang van 2021 hebben we mogelijkheden gecreëerd de kwaliteit en deels ook kwantiteit (betere bezetting) van ons binnensportaanbod te verbeteren. Tijdens de coronacrisis hebben wij onverminderd verder gewerkt aan de integratie van migranten. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is op 1 januari 2020 in werking getreden. Samen met de regio werkten we het afgelopen jaar aan de verbetering van de sturing en inkoop in het sociaal domein.  De concept Regionale energiestrategie (RES) is in september 2020 vastgesteld en ingediend bij het Rijk. De visie op dienstverlening is ontwikkeld en krijgt een vervolg in een uitvoeringsplan. De verbouwing en verduurzaming van het gemeentekantoor heeft vorm gekregen. De organisatie is versneld voorzien van digitale hulpmiddelen, digitalisering en de daarvoor noodzakelijk werkprocessen.

We hebben de lat hoog gelegd in het coalitieprogramma. De inspanningen die geleverd moesten worden zijn groot. We hebben met u grote stappen gezet in de realisatie van de ambities.

Van trimesterrapportage naar jaarrekening

We sluiten het boekjaar jaar af met een positief saldo van € 389.000.
In de 2e trimesterrapportage 2020 was een negatief saldo geprognosticeerd van € 478.000. De analyse van het resultaat laat zien dat er veel incidentele afwijkingen zijn en afwijkingen door open einde regelingen, die niet of beperkt te beïnvloeden zijn. Het hogere resultaat is duidelijk verklaarbaar.
Bij de toelichting op afwijkingen ten opzichte van de trimesterrapportage, als onderdeel van de analyse, worden deze verschillen  verklaard en wordt aangegeven welke posten de meeste invloed gehad hebben op het hogere resultaat.

Resultaatbestemming

We hebben een bestemmingsreserve Sociaal Domein. In 2020 hoeven we hier geen beroep op te doen. De risico's van de grondexploitaties zijn afgedekt met voorzieningen en daarnaast hebben we nog de algemene reserve grondexploitaties.

Gezien het bovenstaande is het voorstel het positieve resultaat van € 389.000 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.

Burgemeester en wethouders van Gennep

Mevr. J.M. Nijland, secretaris        Dhr. J.M.T. Teunissen, burgemeester

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02