Programma's

Duurzaamheid

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Duurzaam Gennep | We geven uitvoering aan de visie ´Duurzaam Gennep´ waarbij met name het uitdragen van de voorbeeldfunctie van belang is. Verder willen we dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot informatie, diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om hun eigen huishouden en bedrijf duurzaam te kunnen inrichten.
Duurzaamheidsbesef | We zorgen er voor dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken en werken wordt. Daarnaast gaan wij ons eigen vastgoed en andere gemeentelijke eigendommen (pompen, gemalen e.d.) verduurzamen.  
Afvalstroom | Door de focus te leggen op het voorkómen van afval en zwerfafval, is inzamelen en/of opruimen minder nodig. Op deze manier wordt de beste bijdrage geleverd aan verduurzaming en handelen vanuit het cradle to cradle-principe.
Klimaatadaptatie | We vertalen onze opgave op het gebied van klimaatadaptatie door te kijken naar een passende inrichting van onze openbare ruimte en door bij ruimtelijke initiatieven rekening te houden met deze klimaatverandering die tot steeds meer extremen leidt. Daarnaast treffen we voorzieningen en maatregelen om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te kunnen opvangen indien onze bronmaatregelen (vanuit de inrichting) niet voldoende zijn.

Samenvatting op realisatie

Op het gebied van duurzaamheid heeft de  gemeente Gennep een voorbeeldfunctie.
In het afgelopen jaar hebben we hier op gestuurd door bij de verbouwing van ons gemeentekantoor in te zetten op verduurzaming, waardoor onder andere het gebouw van het gasnet afgesloten kon worden. Ook ten aanzien van het inzetten van duurzaam deelvervoer zijn afgelopen jaar stappen gezet. Het vervoer is gezamenlijk met de regio aanbesteed en zal  binnen de gemeentelijke organisatie geïmplementeerd worden. Begin 2020 heeft de duurzaamheidsmarkt plaatsgevonden. Geïnteresseerden konden hier kennis nemen van mogelijkheden tot verduurzaming.
In de beginperiode van de coronacrisis heeft de milieustraat een hoog aantal bezoekers gekend, waarvoor extra maatregelen zijn getroffen om dit in goede banen te leiden. De textielinzameling en het inzamelen van oud papier werden in het afgelopen jaar opnieuw aanbesteed en weggezet in de markt.
De concept Regionale energiestrategie (RES), die samen met de andere Noord en Midden Limburgse gemeenten is opgesteld, is in september 2020 vastgesteld en ingediend bij het rijk.  Ook zijn we gestart met uitvoering te geven aan de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Met deze regeling worden huiseigenaren geholpen en gestimuleerd om zuiniger om te gaan met energie. En zijn we met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar gestart met de Transitievisie Warmte.
Gezamenlijk met de burgers en bedrijven blijft de gemeente Gennep werken aan een duurzame toekomst.  

Lasten

Begroot € 4.178.506
Gerealiseerd € 4.136.781
Afwijking € 41.725
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02