Jaarrekening

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen (x €1.000)

Naam van geldnemer

Percentage borgstelling

Oorspronkelijk bedrag

Risico bedrag
31-12-2019

Risico bedrag
31-12-2020

BsGW

1 %

€ 1.400

€ 14

€ 14

Intos

50 %

€ 3.267

€ 613

€ 562

Intos

70 %

€ 1.500

€ 560

€ 525

Sportverenigingen

100 %

€ 575

€ 217

€ 204

Sportverenigingen

50 %

€ 140

€ 54

€ 49

Kasteel Heijen (Roovers)

100 %

€ 151

€ 0

€ 0

Landgoed Roepaen

100 %

€ 1.044

€ 500

€ 0

Stichting woonmij. Mooiland

50 %

€ 75.000

€ 33.500

€ 43.395

Stichting woonmij. Mooiland

100 %

€ 2.771

€ 634

€ 322

Stichting Destion

50 %

€ 17.075

€ 6.045

€ 5.774

Totaal gewaarborgde geldleningen

€ 102.923

€ 42.137

€ 50.845

Intos rekening courant krediet

100%

€ 1.134

€ 0

€ 0

Totaal verstrekte gemeentegaranties

€ 1.134

€ 0

€ 0

De risico’s ten aanzien van de gewaarborgde gelden aan de woningcorporaties Mooiland en Destion maken onderdeel uit van het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan beide borg voor 50%. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren

WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen beide organisaties.

Overzicht toekomstige verplichtingen langlopende contracten (Europees aanbesteed) (x €1.000)

Omschrijving

Bedrag

Schoolgebouw

€ 4.100

Afval

€ 2.932

Welzijnswerk

€ 462

Leerlingenvervoer

€ 237

Inhuur tijdelijk personeel

€ 149

Energie

€ 145

Totaal

€ 8.025

Kredietfaciliteit
De gemeente Gennep heeft bij de BNG een beperkte kredietfaciliteit in rekening courant van € 0,5 miljoen. Van deze faciliteit wordt geen gebruik gemaakt.

VPB
Voor de jaren 2016 tot en met 2019 hebben is een definitieve aanslag ontvangen. Over deze jaren is geen vennootschapsbelasting verschuldigd en hebben we een saldo onverrekend  verlies van
€ 51.070. Door dit saldo aan onverrekend verlies en op basis van de voorlopige inschatting van de  VPB positie over 2020 (-€ 12.794) verwachtten we ook over 2020 geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02