Bijlagen

Budgetoverheveling

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2020 naar 2021

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Openbare ruimte

Regulier onderhoud openbare ruimte, bestrijding dierenoverlast

De vergunning voor de aanleg van de hondenspeelplaats aan de Picardie was in 2020 niet tijdig verkregen waardoor de aanleg pas in 2021 gaat plaatsvinden. Tevens staan voor 2021 (1, ook uit 2020), 2022 (2) en 2023 (1) nog 4 hondenspeelplaatsen gepland. Voor deze aanleg zal het  reguliere exploitatiebudget in 2021 niet voldoende zijn. We weten nu wat de aanleg van een hondenspeelplaats kost. Om ook de 4 resterende speelplaatsen aan te kunnen leggen is het nodig om het restantbudget van 2020 volledig over te hevelen.

37.000

Verkeersmaatregelen

Voor het onderzoek naar de fietsveiligheid op het Spoorwegje is inmiddels opdracht gegeven.

10.000

Verkeersmaatregelen

De uitvoering van de JoPo oversteek Schaafsebosweg hangt samen met werkzaamheden van provincie aan N271. De fietsoversteek is middels tijdelijke maatregelen afgesloten. Definitieve maatregelen hiervoor moeten nog worden uitgevoerd, na afronding van de werkzaamheden provincie.

31.500

Parkeren

De geplande parkeerdruk meeting en fietsparkeervoorzieningen in het centrum van Gennep zijn uitgesteld omdat door corona de onderzoeken geen representatief beeld opleveren.

12.500

Natuur en landschap, gedragscode

De nieuwe gedragscode soortbescherming gemeenten is pas eind 2020 goedgekeurd door de rijksoverheid. Het project om hier mee te gaan werken (o.b.v. de actuele natuurwaardenkaart) kan daarom pas in 2021 van start gaan.

7.000

Economische structuur, toerisme en recreatie

Economisch beleid

Het over te hevelen bedrag is gekoppeld aan acties die voortvloeien uit de uitvoering van de centrumvisie en de bedrijventerreinenvisie. Door de corona crisis zijn enkele actiepunten nog niet opgepakt of hebben vertraging opgelopen in de uitvoering. Ondernemers hadden andere prioriteiten (overleven/corona teststraat et cetera). Daarnaast lopen de acties voor het centrum gewoon door (transformatievraagstukken en inzet centrummanager). De actiepunten worden in het eerste kwartaal van 2021 (verder) opgepakt en uitgewerkt.  

130.000

Bedrijventerrein de Brem

Voor de groencompensatie op de Brem is een bedrag van € 70.000 gereserveerd. Landschapsontwikkelaar IKL heeft hiervoor een plan opgesteld. Vanuit de omgeving is daarna een initiatief gekomen om samen met lokale ondernemers hier, deels, een voedselbos te realiseren.
De gemeente staat positief tegenover dit plan maar het kost de nodige tijd om dit goed te organiseren en realiseren. Dit lukt niet meer in 2020.  

70.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Toeristische promotie

De werkzaamheden rondom het Genneperhuys zijn deels in 2020 uitgevoerd en krijgen een vervolg in 2021 (€ 135.000).
Daarnaast resteert nog een budget dat ingezet kan worden als cofinanciering voor projecten die landen in de investeringsagenda, programmalijn toerisme en leisure  (€ 21.000).

156.000

Speelterreinen

Het betreft initiatieven uit 2019 en 2020. Vanuit JoPo loopt een traject om een freerunningparkours te realiseren ism Dichterbij, Elzendaal College en Wijkraad-Zuid. Voor dit initiatief zijn we in samenwerking met de initiatiefnemers nog bezig aanvullende fondsen te verwerven en moeten we nog diverse afspraken maken om tot uitvoering te komen, naar verwachting later dit jaar (€ 25.000 uit budget natuurspeelterreinen 2019 en € 27.500 uit het werkbudget). Voor het budget natuurspeelterreinen 2020 (€ 25.000) ligt inmiddels een concrete vraag voor een initiatief bij het oude Nato-kamp, wat nu in de verkennende fase zit. Daarnaast wordt gewerkt aan de toekenning van de initiatieven 2020. Hiervoor is nog een deel van het werkbudget  nodig (€ 24.500).

102.000

Cultuur en sport

Binnensportaccommodaties

De voorbereiding en de daarmee gepaard gaande aanloopkosten voor de uitwerking van een nieuwe (tijdelijke) sporthal zijn gestart in 2020. De interne besluitvorming wordt doorlopen voor de aanbestedingsprocedure en de aanvraag middels een raadsbesluit voor het uitvoeringskrediet. Dit restantbudget van de voorbereidingskosten is nodig voor vervolgonderzoeken en advieskosten rondom de aanbesteding.

80.000

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Herijking OMO-beleid

Op verzoek van de raad wordt het uitvoeringsprogramma OMO in het eerste half jaar van 2021 opgeleverd, met mogelijkheid van voorafgaande zienswijze.

20.000

Algemene bijstand

De interne controle werkzaamheden over de TOZO en corona werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden i.v.m. laat beschikbaar komen van de kaders. Deze controle zal uitgevoerd worden in het eerste half jaar van 2021.

3.500

Hoogwaardige handhaving

In het najaar zijn extra onderzoeken aangevraagd bij de sociale recherche, die echter binnen het tijdsbestek niet afgerond konden worden. Deze worden in 2021 voltooid.

9.500

Toegang

Verplichting voor scholing van consulenten Team Toegang is in 2020 aangegaan maar is i.v.m. corona verplaatst naar 2021.

4.500

WMO maatwerkvoorzieningen

Eind 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor het onderzoek naar het bepalen bij welke Wmo-regio de gemeente Gennep zich het best aan kan aansluiten - rekening houdend met enerzijds de geografische en culturele kenmerken, anderzijds met de inhoudelijke, beleidsmatige en uitvoerende uitgangspunten op het gebied van de Wmo. Het bureau HHM voert dit onderzoek uit. 

17.300

Dagvoorzieningen en opvang

We zijn in 2019 gestart met een pilot om inwoners een eenvoudige woonhulp ondersteuning te bieden om de hulp bij het huishouden te ontlasten. Met name in de vakantieperioden is het moeilijk om voldoende hulpen aan het werk te hebben om aan de zorgvraag te voldoen. De woonhulp ontlast dit en is tevens een opleidingsproject tot huishoudelijke hulp, samen met bedrijfsscholingsfonds Calibris, de Sociale Verhuursector en sociale subsidiefondsen. Er is sprake van een paritaire financiering, waarin het aandeel voor Gennep op € 60.000 wordt ingeschat. Door corona is de uitvoering van de pilot vertraagd en uitgesteld naar 2021.

60.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

WMO mantelzorg

De mantelzorg verwen en ontmoetmarkt 2020 kon niet doorgaan, waarna de mantelzorgers als alternatief munten hebben gekregen om in te wisselen voor 'kadootjes'. Het is niet iedereen gelukt om de munten op tijd in te wisselen.
Parallel hieraan is een aparte actie gestart voor jonge mantelzorgers. Zij hebben een activitytracker ontvangen en een tegoedbon voor een dagje Toverland. Dit stond gepland voor 1 november, maar is vanwege de corona maatregelen verzet naar 2021.

15.000

WMO bijzondere doelgroepen

Het betreft vanuit het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ de budgetten voor ambulantisering (€ 21.000) en aanpak verward gedrag (€ 45.000). Vanwege corona hebben trainingen en activiteiten in het kader van plan van aanpak vertraging opgelopen, waardoor beide budgetten overgeheveld kunnen worden naar 2021.

66.000

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Dit betreft het budget voor de pilot omgevingsplan. Deze pilot is opgeschoven n.a.v. het uitstel van de Omgevingswet.

33.000

Volkshuisvesting

Dit betreft het geoormerkte budget voor het project huisvesting internationale medewerkers. Het locatieonderzoek vindt in 2021 plaats. Daarvoor is het budget geoormerkt.

9.000

Dienstverlening

Burgerzaken/KCC

Dit jaar worden de middelen voor de modernisering burgerzaken i.v.m. corona niet volledig ingezet. In 2021 wordt dit overgeheveld bedrag ingezet voor externe inhuur ter ondersteuning van de doorontwikkeling  KCC en de modernisering Burgerzaken( kennis medewerkers en onderzoek evt. nieuwe systemen).

40.000

Bestuur en organisatie

Raad, fractievergoedingen

Fracties hebben recht op een overheveling van maximaal 30% van hun jaarbudget. Dit bedrag is dus afhankelijk van hun afrekening over het jaar 2020. Alle afrekeningen zijn ingediend, beoordeeld en de budgetoverheveling is berekend.

1.700

Communicatie

De doorontwikkeling van een aantal communicatiemiddelen (b.v. social intranet en vernieuwde huisstijl) gaat verder in 2021. 

20.000

Beheer overige gebouwen

Betreft het budget voor de aankoop van het trafohuisje bij het busstation. De akte  is begin 2021 bij de notaris getransporteerd. 

42.000

Inkoopfunctie

Voor de uitvoering van de inkooptaken maken we deels gebruik van de ondersteuning door het Inkoopcentrum Zuid. In december van het afgelopen jaar hebben we een bedrag terugontvangen dat we inzetten voor een strippenkaart. Hiermee proberen we tegemoet te komen aan de behoefte aan inkoopondersteuning om zo onze ambities te realiseren.

9.000

Planning & Control

Het lukt niet altijd per direct bij ziekte te komen tot een adequate vervanging. Hierdoor blijven soms werkzaamheden liggen, waarvan de uitvoering nog moet plaatsvinden of de wisseling van boekjaar overschrijden.

7.500

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Automatisering

De doorlooptijd van projecten op het vlak van informatievoorziening en digitalisering loopt niet altijd parallel met een kalenderjaar. In 2020 zijn diverse projecten gestart die in 2021 tot een afronding komen. Het gaat dan om implementatie nieuwe website (€ 20.000), bedrijfscontinuïteitsplan en realisatie uitwijk (€ 57.500), koppelvlak Djuma (€ 7.500), digitaliseren archieven (€ 19.500) optimaliseren processen (€ 10.500) en het vanuit applicatiebeheer ondersteuning leveren aan het onderzoek sociaal domein (15.000).

130.000

Personeelskosten, uitbestedingen

Door de ontvlechting van de HR samenwerking (Gemeente Venlo heeft zich teruggetrokken) zijn niet alle E-HRM projecten in 2020 uitgevoerd. In 2021 worden deze opgepakt.

10.000

Personeelskosten, opleidingen

Door Corona heeft in 2020 geen organisatiebrede scholing en/of ontwikkeling plaatsgevonden. De middelen worden in 2021 ingezet om impuls te geven aan dit aspect door e-learning te ontwikkelen en implementeren € 45.000). Daarnaast wordt budget overgeheveld voor opleidingen implementatie Omgevingswet (€ 9.000) en doorontwikkeling modernisering burgerzaken (€ 24.000).

78.000

Personeelskosten, externe inhuur

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering hebben we op enkele plekken te  maken gehad met langdurige ziekte. Hieraan is getracht tegemoet te komen door zo snel mogelijk te vervangen. Niet in alle gevallen is dat direct (goed) gelukt. De werkzaamheden lopen over het boekjaar heen, zodat ook in 2021 hiervoor kosten worden gemaakt. Met het overhevelen van de bijbehorende budget wordt hierin voorzien.

57.000

Subtotaal reguliere budgetten

1.269.000

 

Overzicht over te hevelen ontvangen middelen derden van 2020 naar 2021

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Openbare ruimte

Aanleg glasvezel netwerk

Het project loopt tot mei 2021. Het is moeilijk in te schatten hoe hoog de nog te maken kosten zullen zijn. Daarom wordt een deel van het restantbudget overgeheveld naar 2021.

25.000

Economische structuur, toerisme en recreatie

Regio project vrijetijdseconomie

Gennep is budgethouder namens de regio Noord Limburg voor uitvoering van projecten vanuit het actieprogramma. Deze budgetten zijn voor meerdere jaren bestemd. 

150.000

Cultuur en sport

Stimulering sportbeoefening

Niet gebruikt budget voor formatie Sportakkoord. Mag vanuit de Regeling Sportakkoord ingezet worden voor de uitvoeringsfase die in 2020 begonnen is.

10.000

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Huisvesting vergunninghouders

Het budget is in het verleden meerjarig toegekend voor deze taak vanuit het Rijk. In juli 2021 komt een nieuw budgettair kader op de grond van de inburgeringswet. In de eerste helft van 2021 zijn de middelen nog nodig voor de invoerings- en overgangsmaatregelen.  

120.000

WMO jeugd- en jongerenwerk

Dit betreft een rijksbijdrage voor extra kosten en/of inkomstenverlies door corona, welke aangewend gaat worden in 2021.

6.600

WMO bijzondere doelgroepen

In 2020 is gestart met het project Brede aanpak dak- en thuislozen. Dit project loopt door in 2021. In de algemene uitkering zijn middelen hiervoor ontvangen voor de jaren 2020 en 2021

17.500

WMO toegang

Eind 2020 is het onderzoek sociaal domein aanbesteed. De uitvoering van dit onderzoek vindt plaats in het 1e kwartaal 2021. 

20.000

Participatiebudget

Dit zijn vooruit ontvangen geoormerkte middelen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)  en het Participatiebudget. Er geldt een jaarverantwoording en afrekensystematiek. Centrumgemeente Venlo voert voor de regio de administratie hiervan en is betaalkantoor voor het Rijk.

19.000

Veiligheidsregio GGD

Inzet Gezond in de Stad (GIDS)-gelden loopt over meerdere jaren.

61.000

 

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Duurzaamheid

Duurzaamheid

In december 2019 zijn rijksmiddelen ontvangen voor transitievisie warmte, energieloketten en wijkaanpak. De transitievisie stellen we samen op met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar. De uitvoering van deze klimaatprojecten is gepland voor 2020 en 2021. Per jaareinde resteert nog € 25.000 voor wijkaanpak/ energieloketten en € 197.000 voor transitie warmte. Aan deze regeling is geen einddatum verbonden.

222.000

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

RO bestemmingsplannen en regiekamer

Betreft lopende bestemmingsplannen en procedures regiekamer. Deze procedures kennen een looptijd van meer dan een (boek)jaar, waardoor de bijbehorende werkzaamheden doorlopen in het nieuwe jaar.

35.500

Pagepark

Het betreft een ontvangen bijdrage van de initiatiefnemer voor advieskosten, waarvan de besteding doorloopt in 2021. De bijdrage wordt ingezet voor de aanleg van een bouwweg voor de sociale woningen van Destion. 

11.000

Dienstverlening

Verkiezingen

Geoormerkte middelen vanuit de algemene uitkering i.v.m. de extra kosten voor het organiseren van de verkiezingen in maart 2021.

14.600

Gemeentefinanciën

Algemene uitkering

In de december ontvangen middelen uit de algemene uitkering gemeentefonds voor compensatie kosten corona, waarvan de uitgaven in 2021 plaatsvinden.

77.800

Subtotaal middelen derden

790.000

 

Overzicht over te hevelen projectbudgetten van 2020 naar 2021

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Economie, toerisme en recreatie

Bedrijventerrein

Project Haven Heijen, restantbudget

6.000

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijshuisvesting

Nieuwbouw KEC, incidentele lasten en afboeking boekwaarde te slopen gebouwen.

715.000

Onderwijshuisvesting

Nieuwbouw KEC, inrichting buitenruimte

153.000

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

Wonen en bouwen

Project implementatie omgevingswet, restantbudget

70.000

Wonen en bouwen

Project implementatie VTH applicatie Squit 20/20, restantbudget

97.000

Dienstverlening

Overhead

Project visie op dienstverlening. Het restant budget gaat in 2021, na beëindiging van het project, over naar het budget voor het vervolg van de kwaliteitsverbetering dienstverlening.

25.000

Overhead

Project digitalisering vergunningverlening, restantbudget

19.000

Subtotaal projecten

1.085.000

Totaal budgetoverheveling

3.144.000

 
*Naar aanleiding van de accountantscontrole is de budgetoverheveling m.b.t. de specifieke uitkering energieverbruik € 345.000 in de jaarrekening verantwoord op vooruitontvangen bedragen. Derhalve wijkt bovenstaand overzicht af van het overzicht budgetoverhevelingen dat d.d. 19-4-2021 is vastgesteld door de Raad.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02