Bijlagen

Baten & Lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Lasten

Baten

taak veld

Omschrijving taakveld

Begroting primitief 2020

Begroting incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begroting primitief 2020

Begroting incl. wijzigingen

Rekening 2020

0.1

Bestuur

1.217.567

1.283.321

1.233.052

-130.126

0.10

Mutaties reserves

1.007.000

1.802.200

4.674.931

-3.795.500

-6.118.827

-6.534.767

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

31.796

-478.463

388.927

0.2

Burgerzaken

345.451

360.466

300.747

-174.530

-174.530

-152.792

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

192.463

239.463

476.696

-177.800

-314.400

-325.202

0.4

Overhead

6.599.783

7.220.621

7.082.235

-694.278

-953.949

-637.190

0.5

Treasury

650.712

650.712

-90.051

-1.106.371

-1.056.632

-312.477

0.61

OZB woningen

310.532

340.532

318.187

-2.205.600

-2.255.600

-2.265.342

0.62

OZB niet-woningen

-1.063.000

-968.000

-998.236

0.64

Belastingen overig

12.000

12.000

12.000

-86.000

-86.000

-84.064

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-30.597.869

-32.176.552

-32.727.200

0.8

Overige baten en lasten

30.000

30.046

31.889

-31.247

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.388.828

1.373.328

1.313.507

-23.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

252.599

286.359

278.745

-22.500

-7.500

-13.323

2.1

Verkeer en vervoer

1.697.202

2.069.388

1.869.459

-256.000

-386.000

-440.152

2.2

Parkeren

27.561

35.961

19.168

-5.000

-5.000

-7.290

3.1

Economische ontwikkeling

347.075

422.614

314.659

-26.893

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

65.940

117.753

79.164

-10.000

-120.000

-38.960

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

25.387

27.887

23.743

-6.000

-6.000

-3.458

3.4

Economische promotie

671.872

997.592

868.928

-1.592.000

-1.187.000

-1.299.452

4.2

Onderwijshuisvesting

857.402

2.680.155

1.624.125

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.074.057

449.557

409.711

-151.500

-151.500

-123.916

5.1

Sportbeleid en activering

371.818

417.368

444.975

-10.000

-10.000

-73.038

5.2

Sportaccommodaties

779.493

965.493

998.592

-4.625

-163.125

-131.426

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

327.886

327.886

284.344

-54.640

5.4

Musea

34.645

34.645

30.320

5.5

Cultureel erfgoed

77.929

83.329

55.156

-9.800

-9.800

-9.253

5.6

Media

437.613

437.613

437.049

-28.000

-28.000

-28.576

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.806.423

2.129.970

1.969.624

-111.000

-298.500

-269.237

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.672.447

1.825.420

1.952.966

-53.330

-53.330

-55.898

6.2

Wijkteams

1.441.626

1.467.676

1.344.020

6.3

Inkomensregelingen

4.916.771

7.626.404

6.836.486

-3.551.867

-6.471.880

-5.979.948

6.4

Begeleide participatie

5.840.096

6.272.824

6.188.400

-3.000

-3.000

-8.644

6.5

Arbeidsparticipatie

937.949

963.349

838.984

-81.200

-37.000

-55.994

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

302.000

312.000

328.879

-3.523

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.621.699

3.752.618

3.712.823

-129.000

-107.856

-76.203

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.973.534

4.619.399

4.729.410

-43.142

7.1

Volksgezondheid

623.783

661.772

660.801

-846

7.2

Riolering

1.546.947

1.578.237

1.584.417

-1.937.204

-1.967.204

-1.983.043

7.3

Afval

1.621.442

1.622.302

1.648.287

-2.019.566

-1.684.566

-1.632.645

7.4

Milieubeheer

731.700

810.732

581.217

-35.199

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

97.235

97.235

100.859

-45.000

-45.000

-27.620

8.1

Ruimtelijke ordening

832.800

870.130

728.899

-423.500

-443.500

-470.541

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.780.102

1.780.102

679.379

-1.784.300

-1.784.300

-579.854

8.3

Wonen en bouwen

878.775

798.155

730.310

-301.600

-301.600

-424.655

Totaal

52.459.940

59.376.151

58.096.019

-52.459.940

-59.376.151

-58.096.012

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02