Programma's

Veiligheid

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Veiligheid is een dynamisch onderwerp. Wat vandaag een thema is kan volgende week door een incident of ontwikkeling worden ingehaald. Een snel veranderende wereld om ons heen vraagt namelijk om een snelle en dynamische sturing op veiligheid. Om in te kunnen spelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen is er voor gekozen om het in 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid op te stellen als een raamwerk, een dynamisch document dat bijsturing mogelijk maakt.
 
Naast de reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het voeren van casusregie, Waak voor inbraak, uitvoeren van het Damoclesbeleid, de taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, toezicht buitengebied en handhaving in de natuur en het behandelen van overlastmeldingen zal er jaarlijks aan diverse onderwerpen, behorende bij de onderstaande speerpunten, uitvoering worden gegeven. Hierbij zal de samenwerking, integraliteit en interactie met inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en andere betrokkenen centraal staan, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

Hulpdiensten in de buurt | We willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn. Daar maken we ons sterk voor.
Geweldsdelicten / misdrijven met een grote impact | We verbeteren zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
Georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit | We brengen een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
Geen coffeeshops e.d. in Gennep | We blijven voorkomen dat coffeeshops en/of waterpijpcafés zich in Gennep vestigen.
Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s | We beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden. We investeren zodanig in jeugd dat ongewenst overlast gevend en crimineel gedrag ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We gaan voor de-normalisatie van drugsgebruik en willen daarmee het gebruik van zowel soft- als harddrugs terugdringen.
Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s | We zetten verder in op de samenwerking tussen het Sociaal Domein en Veiligheid door middel van op elkaar afgestemde zorg- en strafmaatregelen. Hierbij moeten maatregelen vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk kader en een passend zorgaanbod elkaar versterken. De gezamenlijke inzet en integrale aanpak op onder andere jeugd en jongvolwassenen, personen met verward gedrag en andere kwetsbare burgers moet leiden tot de verbetering van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij burgers.
Doorontwikkeling ondersteunende organisatie en intelligence | We willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
Versterking toezicht en handhavingsactiviteiten | We versterken het toezicht en de handhavingsactiviteiten met als doelstelling: afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag en daarmee toename van het veiligheidsgevoel.

Samenvatting op realisatie

Het coronavirus heeft gezorgd en zorgt nog steeds voor grote druk op onze capaciteit. De vertaling van de landelijke maatregelen naar lokaal niveau verloopt naar tevredenheid, maar blijft onverminderd aandacht vragen. De resterende capaciteit hebben we ingezet daar waar dit het hardst nodig was. Ook in 2020 is er aandacht geweest voor het behalen van normtijden en voor de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de hulpdiensten. Naar aanleiding van de prestaties van de ambulancedienst hebben wij een gesprek geïnitieerd met het ministerie om nogmaals onze zorgen kenbaar te maken. Wij gaan dit gesprek samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar voeren. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft er in 2020 slechts 1 evenement plaatsgevonden. Dit is zonder problemen verlopen. Ondanks de maatregelen omtrent corona en het landelijk vuurwerkverbod is de jaarwisseling rustig en goed verlopen.

Dit jaar is er weer stevig ingezet op complexe zorg- en veiligheidszaken in de gemeente, zoals overlast en veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag, woonoverlast en jeugdoverlast. De afwezigheid van het Zorg- en Veiligheidshuis heeft wederom als gevolg gehad dat complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek als extra caseload bij de gemeente is komen te liggen. Er is een kwartiermaker aangesteld die, samen met de betrokken gemeenten, werkt aan de herinrichting van het Zorg en Veiligheidshuis. Vooralsnog is er nog geen operationele start gemaakt. In het kader van de WvGGZ zijn er 5 crisismaatregelen opgelegd. Gebleken is dat, door de scherpe kaders, de wet geen oplossing biedt voor veelvoorkomende casuïstiek binnen onze gemeente. De netwerkstructuur rondom jeugdgroepen is ingericht en leent zich voor maatwerk bij de aanpak van eventuele overlastgevende jeugdgroepen.  

Er is een dalende trend zichtbaar als het gaat om bedrijf- en woninginbraken, diefstallen uit  motorvoertuigen en inbraken in bijgebouwen (schuur/garagebox). Er zijn in 2020 in het kader van de Damocles-wetgeving 3 panden tijdelijk gesloten. Op het gebied van ondermijning heeft de bestuurlijke aanpak van risicolocaties geleid tot gezamenlijke interventies met partners zoals politie, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum en de Belastingdienst. Daarbij is ingezet op zowel bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid tegen ondermijning. Bestuurlijk in de vorm van een themabijeenkomst en ambtelijk door middel van de lokale en regionale ondermijningstafel. Dit jaar werd nog eens benadrukt dat prioriteiten binnen het beleidsdomein veiligheid worden bepaald door ontwikkelingen in de samenleving. Wat vandaag een thema is, kan volgende week worden ingehaald door de actualiteit. De uitbraak van het coronavirus is daarvan een evident voorbeeld. Daarbij blijven we bij onze inzet sterk afhankelijk van samenwerking met onze ketenpartners. Beleidsontwikkelingen bij partners zoals de politie, de GGZ-instellingen en het Openbaar Ministerie hebben continue invloed op onze inzet en doelstellingen.  

Lasten

Begroot € 1.659.687
Gerealiseerd € 1.592.253
Afwijking € 67.434
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02