Taakvelden

1.2 Openbare orde en veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder:         H. Teunissen
Beïnvloedbaarheid:        III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • We willen zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder verbeteren. We gaan voor beperking van de slachtofferkans, vergroting van de pakkans en verhoging van de aangiftebereidheid onder slachtoffers. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
 • We gaan voor verdere professionalisering in de aanpak van georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
 • We willen geen coffeeshops en/of waterpijpcafés in Gennep.
 • We beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden.
 • We willen dat overlastgevend en crimineel gedrag van jeugd ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We willen het gebruik van zowel soft- als harddrugs terugdringen.
 • We willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
 • We willen afname van criminaliteit, toename van het veiligheidsgevoel en willen (escalatie van) complexe zorg- en veiligheidsproblemen ten gevolge van ongewenst gedrag voorkomen.
 • We gaan voor vermindering van het aantal overlastmeldingen.

Wat zouden we er voor doen?

 • We implementeren het digitaal opkopersregister voor de aanpak van heling.
 • We organiseren de Week van de Veiligheid.
 • We ondersteunen de uitrol van het door de politie geïnitieerde pilotproject “camera’s op hotspots” bij slachtoffers van inbraak.
 • We versterken de publiek/private samenwerking door de regionale aanpak naar lokaal te vertalen.
 • We ontwikkelen en zetten in op een bestuurlijke aanpak van risicolocaties, uitvoering middels integrale handhaving.
 • We ondersteunen en verbinden de aanpak van zorgfraude.
 • We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid door het organiseren van een bestuurlijke themabijeenkomst 'Ondermijning'.
 • We vergroten de ambtelijke weerbaarheid aangaande het thema ondermijning.
 • We verbeteren bewustwording, handelingsperspectief en meldingsbereidheid van ondernemers, inwoners en instellingen.
 • We voeren procesregie op veiligheidscasuïstiek met een zorgcomponent.
 • We ontwikkelen een groepsgerichte aanpak om jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen.
 • We ontwikkelen een aanpak gericht op het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder jongeren.
 • We implementeren de aanpak rondom woonoverlast en de inzet van buurtbemiddeling, mediation en bestuurlijke maatregelen.
 • We implementeren de wetswijzigingen over de Verplichte GGZ op lokaal niveau.
 • We brengen de doelgroep 'licht verstandelijk beperkten' in onze gemeente in beeld. Na analyse van de gegevens stellen we een plan van aanpak op voor het weerbaar maken van deze doelgroep in lijn met het OMO-beleid (Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen).
 • Ter ondersteuning van alle activiteiten voortkomend uit het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) benutten we het netwerk van ondernemersverenigingen, dorps- en wijkraden en dorpsondersteuners beter door het structureel onder de aandacht brengen van IVB-thema’s, het ophalen van signalen van onveiligheid(gevoelens) en ondersteunen van initiatieven van bewoners (in lijn met het OMO-beleid en zoet-zuur-zorgbenadering).
 • We geven specifiek aandacht aan het toezicht op huisvesting van arbeidsmigranten om incidentele overlastsituaties effectiever en in een vroeg stadium aan te pakken. Daarnaast zorgen we hiermee ervoor dat de leefomstandigheden voor deze groep inwoners veilig is.
 • We houden bij zowel reguliere (horeca) ondernemingen als bij evenementen toezicht op de naleving van respectievelijk de Drank- en Horecawet als de verleende evenementenvergunning.
 • We geven integraal uitvoering aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.
 • We richten ons bij overtredingen van de APV en andere lokale regelingen specifiek op kamperen, parkeren en visserij.  

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Er ligt op dit moment een landelijk wetsvoorstel waarin het gebruik van het digitaal opkoopregister (DOR) door gemeenten en alle opkopers en handelaren verplicht wordt gesteld. In overleg met de gemeenten uit de regio is besloten om het resultaat van dit wetsvoorstel af te wachten. Hiertoe is besloten omdat de bekrachtiging van deze wet zal zorgen voor landelijke publiciteit en dit zal de lokale implementatie van het DOR ten goede komen.
 • In de week van de veiligheid hebben we, samen met de gemeenten uit de regio, aandacht besteed aan digitale fraude. We hebben hiervoor onze lokale communicatiekanalen ingezet.  
 • De politie heeft besloten om het cameraproject niet door te zetten. Het project is als niet levensvatbaar beoordeeld. Bij verdere uitwerking van het project bleken er te veel problemen te zijn met de veilige opslag van beelden in combinatie met een geschikt camerasysteem.  Daarnaast was het draagvlak niet breed genoeg aanwezig om het een succes te laten zijn.
 • De bestuurlijke aanpak van risicolocaties heeft geleid tot gezamenlijke interventies met partners zoals politie, RIEC en de Belastingdienst. Voorbeelden van resultaten zijn het voorkomen van misbruik van een Drank en Horecavergunning in combinatie met een exploitatievergunning, stoppen van illegale prostitutie, het stopzetten van uitkeringen en opleggen van vorderingen bij constatering van crimineel verkregen vermogen. Daarnaast zijn er ingrepen geweest bij illegale bebouwing, zonder vergunning exploiteren van een bedrijf en het illegaal aftappen van stroom. De bestuurlijke interventies zoals hierboven beschreven komen grotendeels voort uit de lokale en regionale ondermijningstafel. Analyse en voorbereidingen vinden hier plaats.
 • We ondersteunen en verbinden de aanpak van zorgfraude intern en extern. Medewerkers vanuit diverse beleidsdomeinen nemen deel aan de bovenregionale training ‘Fraudeallertheid' gericht op zorgfraude.
 • We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid door het organiseren van een themabijeenkomst. Op 20 januari hebben we een bestuurlijke themabijeenkomst ‘Ondermijning’ georganiseerd met als spreker Pieter Tops, lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie.
 • We vergroten de ambtelijke weerbaarheid aangaande het thema ondermijning door middel van de lokale en regionale ondermijningstafel.
 • We verbeteren bewustwording, handelingsperspectief en meldingsbereidheid van inwoners, ondernemers en instellingen. We hebben in samenwerking met de 8 noordelijke gemeentes in Limburg een brochure ontwikkeld aangaande het thema ondermijnende criminaliteit. Verspreiding vindt plaats in 2021.
 • We voeren procesregie op veiligheidscasuïstiek met een zorgcomponent. Op dit moment hebben we 11 lopende casussen. Een casus wordt afgesloten als de (on)veiligheidscomponent is weggenomen. Concreet houdt dit in dat er een zorgtraject is opgestart of succesvol is afgerond. Een deel van de casussen zouden we normaal gesproken beleggen bij het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH), maar bij afwezigheid van het ZVH pakken we deze casuïstiek momenteel zelf op. Er is een kwartiermaker aangesteld die, samen met de betrokken gemeenten, werkt aan de herinrichting van het Zorg en Veiligheidshuis. De verwachting is dat in de eerste helft van 2021 een voorzichtige operationele start zal worden gemaakt.
 • We ontwikkelen een groepsgerichte aanpak om jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen. Het ketenoverleg rondom overlastgevende jeugd is ingericht en operationeel.
 • We hebben een aanpak ontwikkeld gericht op het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder jongeren. We hebben afspraken gemaakt met Halt. Halt heeft preventieve voorlichtingen op onze scholen gegeven waarbij veel inspanning is geleverd om de voorlichtingen die Halt normaal gesproken fysiek organiseert, digitaal aan te bieden. Ook treedt Halt repressief op bij jongeren die over de schreef gaan met het gebruik van alcohol en drugs.
 • De huidige aanpak wordt dit jaar doorontwikkeld met preventieve acties om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te doen afnemen. Hierbij zijn professionals binnen en buiten onze organisatie betrokken. In 2021 zal dit plan verder worden vormgegeven.
 • Omdat we onze beschikbare tijd in 2020 voornamelijk hebben ingezet op de bestrijding van het coronavirus, is de aanpak rondom woonoverlast nog niet geïmplementeerd. Daarentegen hebben we wel onze bijdrage geleverd aan lopende woonoverlast-casuïstiek binnen de gemeente. Deze praktijkervaring nemen we mee bij de verdere uitwerking en implementatie van onze aanpak.
 • De wet verplichte GGZ is geïmplementeerd en we nemen deel aan het wettelijke verplichte regio-overleg. Sinds de invoering van de WvGGZ (januari 2020.) is er 5 keer een crisismaatregel opgelegd binnen onze gemeente. Dit aantal is in lijn met voorgaande jaren.
 • We brengen de doelgroep 'licht verstandelijk beperkten' in onze gemeente in beeld. Na analyse van de gegevens stellen we een plan van aanpak op voor het weerbaar maken van deze doelgroep in lijn met het OMO-beleid (Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen).

Dit is nog niet opgepakt maar krijgt een plek in het uitvoeringsplan van het OMO beleid in    2021.

 • Daar waar thematiek en casuïstiek het toelaat, benutten we het netwerk van ondernemersverenigingen, dorps- en wijkraden en dorpsondersteuners door veiligheidsthema’s onder de aandacht te brengen, signalen van onveiligheids(gevoelens) op te halen en initiatieven van bewoners te ondersteunen.
 • We hebben aandacht gegeven aan het toezicht op huisvesting van arbeidsmigranten om
 • incidentele overlastsituaties effectiever en in een vroeg stadium aan te pakken. We hebben bij deze locaties, waar nodig gehandhaafd (signaal gestuurd), op de naleving van de covid19-maatregelen. Het aantal bij ons bekende locaties waar internationale medewerkers zijn gehuisvest is in 2020 niet verder toegenomen. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen om, in het kader van het op te stellen visiedocument ‘Huisvesting internationale werknemers, deze locaties actief onder de loep te nemen.
 • We hebben bij zowel reguliere (horeca) ondernemingen als bij evenementen toezicht gehouden op de naleving van respectievelijk de Drank- en Horecawet en de verleende evenementenvergunning. In de eerste maanden van 2020 is bij 1 groot evenement hierop gecontroleerd. In de rest van dit jaar hebben er geen evenementen meer plaatsgevonden.
 • In de geïntensiveerde contacten met de horeca, in relatie tot de coronaproblematiek, is er ook aandacht geweest voor de naleving Drank- en Horecawet.
 • In het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude zijn voor 10 adressen vooronderzoeken opgestart. Dit is in lijn met de bevindingen van de afgelopen jaren. In 3 gevallen is na vooronderzoek geconcludeerd dat er geen sprake was van fraude. Bij 7 adressen heeft een huisbezoek plaatsgevonden waarbij in 5 gevallen de onduidelijkheden zijn opgelost. In 2 gevallen is verder onderzoek noodzakelijk.
 • Toezicht en handhaving op onder andere de APV zijn, waar het kan, zoveel mogelijk gecombineerd met handhavingsactiviteiten in relatie tot corona. Op het gebied van corona is de handhaving met name gericht op het Gennepse centrum (winkels, weekmarkt en horeca), de sportverenigingen en het overtreden van de groepsgrootte. Hierbij is, als eerste stap bij handhaving, de dialoog ingezet als middel. Bij herhaling is overgegaan op verbaliseren. Over het algemeen zijn de Covid-19 maatregelen goed nageleefd (winkels, weekmarkt, horeca en sportverenigingen). De  uitgeschreven verbalen hebben voornamelijk betrekking op de Gennepse jeugd voor het niet naleven van de regels omtrent de maximale groepsgrootte. De onderwerpen waar met name op is geverbaliseerd zijn de naleving maatregelen Covid-19 (31), parkeren (60), milieu (16) en visserij (27).

Beleidsindicatoren

Omschrijving

2018

2019

2020

Verwijzingen Halt; daadwerkelijke aantallen

(en per 10.000 jongeren)

16
(132)

17
(142)

7

Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 t/m 22 jaar)

0,5 %

nnb

nnb

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

0,6

1,0

0,9

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

2,3

4,5

nnb

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

2,1

1,56

1,17

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02