Algemeen

Analyse van het resultaat

Analyse saldo (x € 1.000)

Voordelige afwijkingen

Prog.

Hogere inkomsten

5

Stimulering sport, rijksbijdrage zaalhuur

24

7

Doorberekening kosten organisatie aan GRP

31

8

Leges bestemmingsplannen

21

8

Doorberekening uren grondexploitaties

25

8

Leges omgevingsvergunningen

33

11

Deelname nutsbedrijven

15

11

Incidentele baten

31

11

OZB niet woningen

35

11

Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren

355

11

Algemene uitkering gemeentefonds (decembercirculaire)

118

Subtotaal hogere inkomsten

688

Prog.

Lagere lasten

1

Crisisbeheersing, regionale brandweer

30

2

Onderhoud wegen, aanleg glasvezel

55

2

Onderhoud wegen verharding weg Genneperhuis

49

2

Onderhoud wegen, maatregelen Eindstraat

15

2

Onderhoud wegen, bestrijding gladheid

15

2

Verkeersmaatregelen, onderzoek vrachtverkeer

15

4

Leerlingenvervoer

21

4

Peuterspeelzalen

11

4

Kinderopvang

21

5

Kunst

14

5

Particuliere monumenten

10

6

Inkomensregelingen

220

6

WSW

93

6

Participatiebudget

69

7

VTH basistaken RUD

38

8

Bouw en woningtoezicht

41

10

Raad en commissies

10

10

College, wachtgeld

46

10

College, pensioenen

84

10

Beheer basisregistraties

61

10

Bureaukosten

22

10

Automatisering

54

10

Personeelskosten

113

11

OZB uitvoeringskosten

25

Diverse budgetten

94

Subtotaal lagere lasten

1.226

Nadelige afwijkingen

Prog.

Hogere lasten

2

Openbaar groen onderhoud

-15

5

Binnensportaccommodaties onderhoud

-52

6

Gemeenschapsaccommodaties onderhoud

-62

6

WMO

-11

6

Jeugdzorg

-183

10

Beheer gebouwen, afboeking Kleefseweg

-236

10

Gemeentekantoor onderhoud

-93

10

Gemeentekantoor schoonmaakkosten

-26

Subtotaal hogere lasten

-/-678

Prog.

Lagere inkomsten

3

Kermissen

-32

5

Binnensport rijksbijdrage SPUK

-35

7

Afvalinzameling

-77

7

Begraafplaats grafrechten

-17

9

Leges burgerzaken

-17

10

Gemeentekantoor stelpost onderuitputting

-180

11

Toegerekende rente

-21

Subtotaal lagere inkomsten

-/-379

Totaal verschillen

857

Niet gebruikte deel post onvoorzien

10

Begroot resultaat 2020

negatief

-/- 478

Resultaat jaarrekening 2020

positief

389

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02