Algemeen

Analyse van het resultaat

Het resultaat

In het resultaat zijn, conform raadsbesluiten, de stortingen en onttrekkingen aan de reserves  verwerkt. In onderstaand overzicht is het resultaat zonder stortingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven, een specificatie van de stortingen en onttrekkingen en het uiteindelijk gerealiseerde resultaat.

Overzicht resultaat (x € 1.000)

Prog.

Totaal lasten

53.032

Totaal baten

51.561

Saldo van baten en lasten

negatief

1.471

Stortingen in reserves

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2020 naar 2021

Programma 2

123

Programma 3

614

Programma 4

867

Programma 5

  90

Programma 6

440

Programma 7

222

Programma 8

256

Programma 9

  98

Programma 10

356

Algemene dekkingsmiddelen

   78

3.144

Vorming bestemmingsreserve kunst en cultuur

55

AR grondexploitaties mutaties Zwarteweg, Hogeweg en Smele

282

Fonds bovenwijkse voorzieningen bedrag per m2

6

Vorming bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

1.188

Af: stortingen in reserves

4.675

Onttrekkingen aan reserves

Overheveling budgetten vanuit 2019 naar 2020

1.861

AVR verkeersonderzoek 'Spoorwegje'

10

AVR voorbereidingskosten verbindingsweg Milsbeek

100

AVR budget toeristische promotie

250

AVR aanleg natuurspeeltuinen

25

AVR grondexploitatie kosten De Brem

114

AVR bijdrage exploitatie SO school Mikado

40

AVR afboeken boekwaarde sloop gebouwen ivm KEC

1626

AVR transformatie sociaal domein

100

AVR bijdrage SW voorziening

150

AVR optimaliseren begraafplaats

50

AVR project implementatie VTH applicatie

150

AVR project implementatie omgevingswet

100

Algemene reserve grondexploitaties ivm verhoging voorziening Gennepermolen

427

AVR budget nieuwe huisstijl

25

AVR aankoop trafo huisje

42

AVR vorming bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

1.188

Bestemmingsreserve schoolgebouwen

240

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

38

Bij: onttrekkingen aan reserves

6.535

Gerealiseerd resultaat

positief

    389

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02