Programma's

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Aantrekkelijke woongemeente | We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich opnieuw vestigen of hervestiging oriënteren.
Voldoende woningen | We willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd; zeker in de kernen Ottersum en Milsbeek alwaar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit.
Gasvrij | We willen dat er in de gemeente alleen nog gasvrij wordt gebouwd en er op vrijwillige basis door eigenaren stappen worden gezet in de richting van het gasvrij maken van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
Klimaatadaptatie | We willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
Voorbereiding Omgevingswet | In 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2020 gaan wij verder met de implementatie van de Omgevingswet. Wij gaan aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe instrument, het Omgevingsplan. Hiertoe wordt op basis van het huidig wettelijk instrumentarium, en ondersteund door materiaal van het rijk en de VNG, gestart met het opstellen van een (pilot) ‘omgevingsplan’. We gaan geen bestemmingsplannen meer actualiseren. In voorkomende gevallen passen we op verzoek van belanghebbenden nog wel bestemmingsplannen aan.

Samenvatting op realisatie

In een roerig jaar waarin diverse onderdelen van het maatschappelijk leven tot stilstand zijn gekomen door Covid-19, zijn ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Gennep wel volop in ontwikkeling gebleven.
De uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening zijn vergelijkbaar met vorig jaar in die zin dat, hoewel de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld, deze wet nog veel voorbereidingstijd en acties kent. Dit geldt zowel voor de periode tot aan de inwerkingtreding van de wet als daarna. Deze ontwikkeling heeft onze onverminderde aandacht gehad in 2020. In dit kader is ook een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de behandeling van ruimtelijke initiatieven waardoor de doorlooptijd van deze initiatieven sterk wordt verkort. Daarnaast is er vanuit ruimtelijke ordening medewerking verleend aan een groot aantal (woning)bouwplannen en overige initiatieven, zowel in de kernen als in het buitengebied. Tot slot is in 2020 verder gewerkt aan het project Lob van Gennep teneinde de hoogwaterveiligheid in Gennep te verbeteren.

Ten aanzien van volkshuisvesting geldt als belangrijk beleidskader dat de Regionale Woonvisie 2020 - 2024 op 14 september 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voorts is op gemeentelijke niveau in de geest van de Lokale Woonvisie Samen 'sturen op kwaliteit 2017 - 2021' medewerking verleend aan de realisatie van kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in alle kernen van de gemeente. Hierbij is zowel gestuurd op de realisatie van levensloopbestendige woningen als de realisatie van starterswoningen. Daarnaast is ook medewerking verleend aan transformatievraagstukken in het centrum waarbij woningbouw essentieel is gebleken. Ten behoeve van de ontwikkeling van de Gennepse woningmarkt voor starters zijn in 2020 diverse stimuleringsmaatregelen vastgesteld.

Lasten

Begroot € 3.538.387
Gerealiseerd € 2.683.576
Afwijking € 854.811
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02