Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2020

Omschrijving

Saldo
31-12-2019

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo
31-12-2020

Algemene Reserves 

Algemene reserve (Weerstandsvermogen)

5.000.000

0

0

5.000.000

Algemene vrije reserve

6.789.043

842.414

3.855.500

3.775.956

- saldo dienstjaar

0

0

0

0

Totaal Algemene reserves

11.789.043

842.414

3.855.500

8.775.956

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

1.861.000

3.144.080

1.861.000

3.144.080

Bestemmingsreserve sociaal domein

950.000

0

0

950.000

Bestemmingsreserve schoolgebouwen

239.827

0

239.827

0

Bestemmingsreserve dekking kap.lasten

0

1.187.500

37.672

1.149.828

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

0

54.640

0

54.640

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

4.165.465

282.786

540.768

3.907.483

Fonds Bovenwijkse voorzieningen

159.897

5.925

0

165.822

Totaal van de bestemmingsreserves

7.376.189

4.674.931

2.679.267

9.371.854

Voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

958.041

550.000

257.357

1.250.685

Planmatig onderhoud wegen

27.395

305.000

236.788

95.607

Pensioenen wethouders

3.072.859

196.545

656.075

2.613.329

Wachtgelden wethouders

135.000

0

111.000

24.000

Personeel

237.500

0

146.500

91.000

Waardering grondexploitaties

1.441.230

427.012

133.322

1.734.920

Dekking investeringen riool

411.069

106.725

0

517.794

Afvalstoffenheffing

2.304

0

2.304

0

Parkeren

0

0

0

0

Herplantplicht

10.348

0

0

10.348

Privatisering sportclubs

94.382

75.000

51.385

117.997

Kwaliteitsverbetering buitengebied

247.526

208.644

155.971

300.199

Kwaliteitsverbetering kernen

30.000

90.000

0

120.000

Compensatie de Banen

668.160

300.000

23.500

944.660

Kunst- en cultuurfonds

50.000

4.640

54.640

0

Subtotaal voorzieningen

7.385.815

2.263.566

1.828.843

7.820.538

Voorziening dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren (regulier)

13.500

16.500

0

30.000

Dubieuze belastingdebiteuren

14.000

15.000

11.000

18.000

Dubieuze debiteuren sociale zaken

596.500

0

16.500

580.000

Subtotaal voorzieningen

624.000

31.500

27.500

628.000

Totaal van de voorzieningen

8.009.815

2.295.066

1.856.343

8.448.538

Totaal reserves en voorzieningen

27.175.046

7.812.410

8.391.109

26.596.347

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02