Bijlagen

Kredieten

Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden

   Omschrijving investering

Totaal begroot

Begroot 2020

Werkelijk 2020

Restant 2020

Naar 2021

Toelichting

Stimuleringsregeling versterking centrum

100.000

100.000

0

100.000

100.000

Betreft het budget voor de Stimuleringsregeling versterking Centrum waar tot op heden geen aanvragen voor zijn ingediend. De regeling loopt door zolang er budget beschikbaar is.

Herinrichting en riolering Schuttersplein

992.000

964.604

655.068

309.536

310.000

Werk is grotendeels in 2020 uitgevoerd; project loopt door in 2021

Herinrichting en riolering Pottenhoek

790.000

762.788

581.780

181.008

181.000

Werk is grotendeels in 2020 uitgevoerd; project loopt door in 2021

Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen/buiten BK

685.000

685.000

173.635

511.365

511.000

Werk is grotendeels in 2020 uitgevoerd; project loopt door in 2021

Verbindingsweg Milsbeek

50.000

36.076

8.695

27.381

27.000

Dit betreft het voorbereidingskrediet. Het project verbindingsweg zit nog in de voorbereidende fase en loopt door in 2021.

Aanpassingen N271

300.000

300.000

295.117

4.883

5.000

Het werk is in 2020 uitgevoerd, de laatste financiële afhandeling vindt plaats in 2021.

Aanpassingen N271, subsidie

-150.000

-150.000

-150.000

0

0

De subsidie van de provincie is toegezegd en daardoor als ontvangen verantwoord.

KEC bouwkrediet, openbare ruimte en gronden

11.130.000

10.025.301

2.464.785

7.560.516

7.560.000

Project is volop in uitvoering en loopt door in 2021

Elzendaalcollege uitbreiding

650.000

650.000

405.000

245.000

245.000

De uitbreidingswerkzaamheden bij het Elzendaalcollege zijn in verschillende fasen uitgevoerd. De laatste werkzaamheden vonden eind 2020 plaats. De afrekening gebeurt in 2021.

Mikado aanpassingen gebouw

350.000

350.000

308.000

42.000

42.000

De aanpassingen hebben tot en met het najaar plaatsgevonden en zijn inmiddels afgerond. De financiële afhandeling vindt plaats in 2021.

Gemeenschapsvoorzieningen kernen

800.000

750.347

91.005

659.342

660.000

Ten behoeve van de gemeenschapsvoorzieningen in de kernen is over de jaren 2019 t/m 2022 budget beschikbaar voor de uitvoering van de projecten MFA d'n Toomp en MFA Ven-Zelderheide. De jaarschijf 2020 dient volledig overgeheveld te worden als financiering voor het in 2021 te starten project Dorpshart Ven-Zelderheide. Voor de planning en uitwerking hiervan is uitsluitsel over de subsidiebijdrage van de provincie nodig.

Milsbeek groene buffer Rozenbroek

950.000

663.024

-13.282

676.306

676.000

De uitvoering is gestart in 2020 en zal volgens planning in mei 2021 gereed zijn.

Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat

1.060.000

481.940

505.617

-23.677

-24.000

Subsidies voor niet gesprongen explosieven en het afkoppelen aanwonenden van het hemelwater worden ontvangen in 2021. Vandaar dit negatieve restantkrediet.

Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden

   Omschrijving investering

Totaal begroot

Begroot 2020

Werkelijk 2020

Restant 2020

Naar 2021

Toelichting

Renovatie riool gemalen 2020

283.100

283.100

197.259

85.841

86.000

De renovatie van het rioolgemaal Kellerberg is nog niet afgerond.

Riolering Verloren Land

146.000

146.000

6.415

139.585

140.000

Voorbereiding voor het project is afgerond in 2020, de uitvoering gaat van start in het 1e kwartaal 2021.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

350.000

243.030

39.276

203.754

204.000

Uitwerking loopt nog. Het betreft een revolverend fonds dat ook in 2021 e.v. doorloopt.

Migratie Oracle 11-12

65.000

25.159

21.068

4.091

4.000

De werkzaamheden voor de migratie zijn afgerond, de financiële afhandeling volgt in 2021.

Vervanging netwerkinfrastructuur 2020

175.000

175.000

28.680

146.320

146.000

Door Covid-19 heeft de implementatie van Microsoft 365, nodig voor het organisatiebreed inzetten van de digitale vergadertool Teams,  prioriteit gekregen. Hierdoor heeft de vervanging van de netwerkinfrastructuur vertraging opgelopen.

Vervanging audiovisuele middelen

70.000

70.000

53.783

16.217

16.000

De vervanging van de middelen in de vergaderzalen en -ruimtes is nog niet afgerond en zal in 2021 plaatsvinden (zaaldisplays en extra AV middelen).

Trafohuisje busstation

132.000

132.000

0

132.000

132.000

Het budget betreft aankoop en verbouw van het trafohuisje aan de spoorstraat t.b.v. chauffeursvoorzieningen en een openbaar toilet bij het busstation. Aankoop en verbouw vinden plaats vanaf januari 2021.

Verbouwing en verduurzaming gemeentekantoor 

2.357.000

2.293.690

2.112.652

181.038

181.000

We hebben nog een discussie met de aannemer over meer- en minderwerk waardoor het krediet nog niet kan worden afgesloten.

Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding

264.000

264.000

215.462

48.538

49.000

We hebben nog een discussie met de aannemer over meer- en minderwerk waardoor het krediet nog niet kan worden afgesloten.

Totaal

21.549.100

19.251.059

8.000.014

11.251.045

11.251.000

 

Restantkredieten investeringen die afgesloten worden

   Omschrijving investering

Totaal begroot

Begroot 2020

Werkelijk 2020

Restant 2020

Naar 2021

Toelichting

Herinrichting Bloemenstraat

1.012.000

51.808

38.809,33

12.999

0

Project is afgesloten

Fietspad achter de Weverflat

488.145

32.472

29.225,67

3.246

0

Project is afgesloten

Fietstunnel Weverrotonde

1.653.000

126.948

126.658,50

290

0

Project is afgesloten

Fietstunnel Weverrotonde subsidie

-500.000

-500.000

-500.000,00

0

0

Project is afgesloten

Fietspad Hoofdstraat Heijen

527.600

43.279

27.887,67

15.391

0

Project is afgesloten

Fietspad Hoofdstraat Heijen vrz onderhoud en subsidie

-250.000

-65.000

-65.000,00

0

0

Project is afgesloten

Aanschaf strooier

26.000

26.000

26.000,00

0

0

Strooier is aangeschaft in 2020.

Openbare verlichting vervanging LED

240.000

219.711

218.418,67

1.292

0

Daadwerkelijke vervangingen in 2020, project is afgerond.

Verkeersmaatregelen De Brem 60 km

440.000

32.748

32.319,67

428

0

Project is afgesloten

Parkeerplaatsen scholen Stiemensweg

110.000

110.000

114.799,76

-4.800

0

Project is afgesloten; lichte overschrijding omdat, door inspraak van de omwonenden, het groenplan duurder is uitgevallen.

Wateroverlast sportvelden Ottersum

143.550

32.467

19.900,00

12.567

0

De sportvelden van Achates zijn aangepast en de laatste onderhoudsmaatregelen zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

Relining riolering GRP 2020

50.000

50.000

0,00

50.000

0

Krediet per abuis via het investeringsschema ook al verwerkt in krediet 'Verloren Land'. Restant kan hier dan ook vrijvallen.

Vervanging telefooncentrale

100.000

54.664

4.634

50.030

0

Er is gekozen voor een upgrade van de telefooncentrale in plaats van vervanging. Hierdoor was veel minder budget nodig. Door deze keuze zijn we ook flexibel om in de toekomst andere mogelijkheden van telefonie te onderzoeken, bv. binnen onze Microsoft 365 omgeving.

Vervanging MS-Office

85.000

85.000

84.471,07

529

0

Vervanging SAN03 en SAN 04 data opslag

55.500

32.655

32.605,79

49

0

Plaats onafhankelijk werken

113.000

25.001

25.010,57

-10

0

Aanschaf mobile devices 2020

46.750

46.750

46.306,52

443

0

Verbouwing stadhuis

-139.843

-139.843

-139.843,00

0

0

Inventaris en apparatuur gemeentekantoor

350.000

350.000

359.970,47

-9.970

0

Overschrijding agv extra kosten voor kamer burgemeester

Totaal

4.550.702

614.660

482.174

132.486

0

*Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn enkele facturen m.b.t. de kredieten Schuttersplein, Zwarteweg, N271 en KEC in de jaarrekening verantwoord op nog te betalen en nog te ontvangen (subsidie N271) bedragen. Derhalve wijkt bovenstaand overzicht af van het overzicht restantkredieten dat d.d. 19-4-2021 is vastgesteld door de Raad.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02