Programma's

Economische structuur, toerisme en recreatie

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Klimaatadaptatie | We willen dat de maatregelen die in het kader van klimaatadaptatie (onder andere Deltaplan Maas en Lob van Gennep) nodig zijn zodanig worden uitgewerkt dat ze vanuit toeristisch-recreatief perspectief meerwaarde voor Gennep bieden.
Ondernemersklimaat | We willen dat er in de gemeente Gennep een uitstekend ondernemersklimaat heerst.
Bruisend winkelhart | We willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.
Marketing en promotie | We zetten Gennep op de kaart door actief aan de slag te gaan met marketing en promotie.
Onderscheidend karakter | We willen als gemeente zowel voor bewoners als bezoekers onderscheidend zijn. Bij ons kun je zowel natuur en landschap als cultuurhistorie écht beleven. Dat moet er toe leiden dat de gemeente Gennep meer bezoekers gaat trekken die gemiddeld genomen langer blijven en vaker terugkomen.
Ambassadeurs | We willen dat onze ondernemers en inwoners tot ambassadeurs van onze gemeente worden. Zij vormen de boegbeelden van de gemeente Gennep.
Duurzaam toerisme | We willen met name inzetten op duurzaam toerisme en juist voor wandelaars en fietsers en bezoekers van de binnenstad / het winkelcentrum interessant zijn.
Samenwerking | We werken samen met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord-Limburg om onze ambities te verwezenlijken. We blijven ons daarbij constructief en coöperatief opstellen en hebben oog voor de belangen van anderen hebben.

Samenvatting op realisatie

In 2020 zijn er op het gebied van de economische structuur, toerisme en recreatie verschillende activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan het aangenaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Gennep. Enkele activiteiten uit de Centrumvisie en de Bedrijventerreinenvisie zijn op een lager pitje gezet door de coronacrisis. Onze ondernemers zijn door de coronamaatregelen hard getroffen. Hun prioriteit lag en ligt bij de eigen onderneming en het voortbestaan hiervan.

In 2020 is aan diverse projecten, die onderdeel vormen van het programma Versterking Vrijetijdseconomie, uitvoering gegeven. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een toeristische huisstijl, de lancering van de toeristische website Visit Gennep en de plaatsing van de Archeospots.

De aanleg van glasvezel in de kernen, het buitengebied en de bedrijventerreinen is verder uitgerold. De Bedrijventerreinenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en er is een begin gemaakt met de uitwerking daarvan.

Het transformatievraagstuk van de leegstand in het centrum is verder uitgevoerd: er lopen meerdere initiatieven en de uitwerking van beeldbepalende locaties (Duivenakker en Clarenshof) vindt in de eerste helft van 2021 plaats. Er is een vliegende start gemaakt met de uitrol van de bedrijveninvesteringszone in het centrum van Gennep.

Daarnaast is er een publiek private samenwerking opgestart met LLTB om het gehele buitengebied (inclusief dorpskernen) schoon, heel en veilig te houden. De certificering vindt in het 2e kwartaal van 2021 plaats.

Op het gebied van speel- en ontmoetingsplekken is een bijdrage toegekend aan 3 initiatieven die vanuit de gemeenschap zijn aangereikt. Extra budget is toegekend aan een uit JoPo ontstaan initiatief om tot een freerunning parcours te komen. De 10-jarige overeenkomst met de Sport & Speelstraat is niet onder dezelfde voorwaarden verlengd. Gesprekken over de wijze van voortzetting van de samenwerking lopen nog.

Lasten

Begroot € 1.873.741
Gerealiseerd € 1.941.686
Afwijking € -67.945
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02