Taakvelden

3.1 Economische ontwikkeling

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • Een gezond economisch beleid en een duurzaam en aantrekkelijk ondernemersklimaat.
 • Geen winkelleegstand.
 • Een toekomstbestendige agrarische sector met behoud van landschappelijke waarde.  
 • De gemeente staat te boek als coöperatief, ondernemend en meedenkend.

Wat zouden we er voor doen?

 • Via het Bedrijvenloket+ blijven we ondernemers ondersteunen bij procedures, informeren we ondernemers actief over duurzaamheid, beleid en subsidiemogelijkheden, fungeren we als intermediair tussen het bedrijfsleven en de overheid en verbeteren we het ondernemersklimaat doordat we onze rol pakken in de uitvoering van de centrumvisie en de bedrijventerreinenvisie. Daarnaast bedienen we vanuit het Bedrijvenloket+ de ondernemer op het gebied van werving en selectie van nieuwe medewerkers, geven we advies over arbeidswet- en regelgeving  en zijn we actief in de regio via het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.
 • We denken actief mee met agrarische ondernemers en ondersteunen hen bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, ondersteunen bij bedrijfstransformaties en bedrijfsbeëindigingen en grijpen landschappelijke kansen waar die zich aandienen, eventueel met inzet van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.
 • We geven uitvoering aan het actieprogramma van de centrumvisie. We doen dat samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Hierbij fungeren ondernemers en vastgoedeigenaren die mee hebben gedacht in de uitwerking van de centrumvisie als ambassadeurs van de centrumvisie. In 2020 gaat het om:
 • We stellen een centrummanager aan die makelt en schakelt tussen ondernemers en vastgoedeigenaren en die tevens de aangewezen persoon is voor acquisitie.
 • We treffen voorbereidingen om in 2021 te kunnen starten met een ondernemersfonds of bedrijveninvesteringszone.
 • We bieden ondernemers de mogelijkheid om met een architect te sparren over transformatievraagstukken in het centrum.
 • We gaan c.q. blijven in onderhandeling met vastgoedeigenaren van prominent leegstaand vastgoed in het centrum, waarbij we koersen op uitvoering van de geïnventariseerde quick scans (Duivenakker, vm Blokkerpand en omgeving politiebureau).
 • We actualiseren het bestemmingsplan voor het kernwinkelgebied om de planologische mogelijkheden af te stemmen op de doelstellingen van de centrumvisie.
 • In navolging van een succesvolle pilot die in 2019 in Heijen heeft plaatsgevonden, breiden we het  Keurmerk Veilig Buitengebied uit.
 • We benaderen inwoners en ondernemers die met plannen, suggesties, ideeën en/of initiatieven komen vanuit een positieve grondhouding.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Ondernemers zijn proactief doorverwezen bij de uitvoering van de TOZO-regeling. Voor TOZO 3 is een inventarisatie gemaakt over de wijze waarop de dienstverlening vanuit de gemeente beter kan aansluiten bij de daadwerkelijke behoefte van ondernemers. In juli en augustus van 2020 is daarnaast bijgedragen in de arbeidsbemiddeling in samenwerking met het Talentenbureau en Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg. Het Uitvoeringsplan Arbeidsmarktvisie en Bedrijventerreinenvisie is getoetst in het veld. Hierbij is waardevolle feedback bij ondernemers opgehaald over de uitvoering. In het 1e kwartaal van 2021 wordt een kopgroep bestaande uit ondernemers opgericht om het uitvoeringsplan verder gestalte te geven. Ondersteund is in het opzetten van een netwerk van waaruit arbeidsbemiddeling gefaciliteerd kan worden. De samenwerking met INTOS is geïntensiveerd. Ook zijn er contacten gelegd met werkbedrijven in Noord-Brabant en Gelderland. Een 1e samenwerking tussen WSP’s in het Land van Cuijk en Noord-Limburg begint vorm te krijgen. Hierdoor zal plaatsing van de doelgroep over de regiogrenzen heen naar de toekomst toe gemakkelijker verlopen en het aantal plaatsingsmogelijkheden vergroot worden. Een 1e succes is hierbij al geboekt.
 • De ondersteuning van nertsenhouders in de vorm van onder andere keukentafelgesprekken vormt een doorlopend project. De keukentafelgesprekken worden inmiddels vanuit de provincie Limburg gesubsidieerd en ondersteund met inzet van onafhankelijke coaches. De stoppersregeling van het Ministerie van Landbouw is in grote lijnen bekend en er is gemeentelijk beleid vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) vastgesteld. Dit beleid vormt een kader voor verder overleg tussen de gemeente en stoppende agrariërs. De gemeente poogt hierbij zoveel als mogelijk te ondersteunen bij de uitwerking van de geïnventariseerde kansen en mogelijkheden die in beeld zijn gebracht door de onafhankelijke coaches.  
 • In 2020 zijn de volgende actiepunten vanuit de Centrumvisie uitgewerkt:
 • De centrummanager heeft in samenwerking met verschillende werkgroepen, bestaande uit ondernemers en vastgoedeigenaren uit het kernwinkelgebied, de uitvoering van de Centrumvisie opgepakt. Zo heeft in juli een 1e informele peiling plaatsgevonden onder ondernemers over de BIZ. Ongeveer 80% van de ondervraagde ondernemers is blij met de denkrichting van de BIZ zoals opgenomen in het BIZ-plan. Voor de BIZ is een bestuur gevormd en de BIZ-vereniging is opgericht. De Uitvoeringsovereenkomst BIZ is door het college en de BIZ-vereniging ondertekend en de BIZ-verordening is d.d. 14 december 2020 door uw raad vastgesteld. De officiële draagvlakmeting vindt in 2021 plaats.
 • Er is een Stimuleringsregeling versterking Centrum opgesteld en gepubliceerd. Deze wordt onder de aandacht gebracht bij ondernemers.
 • Er lopen 16 transformatie-initiatieven in het kernwinkelgebied. De transformatie-initiatieven van twee beeldbepalende locaties (Duivenakker en Clarenshof) gaan richting uitvoering.
 • Het Kansenboek Hart van Gennep en het Beeldkwaliteitsplan Centrum worden geactualiseerd. Van de laatstgenoemde is een definitief concept opgeleverd. Van het Kansenboek is een ruwe schets opgemaakt.
 • Eind augustus is een stagiaire gestart die mee gaat denken over de transformatie van de Spoorstraat. Door de stagiaire zijn pandenpaspoorten uitgewerkt. De gemeente ontvangt de pandenpaspoorten met aanbevelingen van de werkgroep Transformatie Spoorstraat.
 • Voor de motie over speeltoestellen in de groene gracht lopen onderzoeken.
 • Voor de uitwerking van de Groenvisie van het Centrum met uitvoeringsplan is een projectleider aangesteld. De aanbesteding voor de Groenvisie aan een landschapsbureau is beoogd voor de eerste helft van 2021.
 • De gemeente heeft daarnaast deelgenomen aan het onderzoek van het schoonste winkelgebied. De aandachtspunten uit het onderzoek worden meegenomen in de Groenvisie.
 • Voor de uitrol van de pilot Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied is een plan van aanpak gereed. Eind juni vond de aftrap plaats van de werkgroep. Er zijn enquêtes verspreid onder ondernemers en inwoners van het buitengebied over hun ervaren gevoel van veiligheid. De concept veiligheidsanalyse wordt vertaald door de CCV. Uit de veiligheidsanalyse volgen actiepunten. Deze worden in het 2e kwartaal van 2021 verwacht daarna volgt certificering.  
 • Er is sprake van proactief accountmanagement vanuit de gemeente. Ondernemers en vastgoedeigenaren reageren hier positief op. De gemeente Gennep heeft daarnaast deelgenomen aan het tweejaarlijkse onderzoek van de MKB-vriendelijkste gemeente.  De resultaten ontvangen we in het 2e kwartaal van 2021.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02