Programma's

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2020

Voldoende voorzieningen voor iedereen | We willen dat er in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
Preventieve aanpak | We gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken. We willen ook dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.
Succesvolle transformatie Sociaal Domein | We willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap.
Aandacht voor elkaar | We willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op onderdelen uit. We zorgen voor actuele informatieverstrekking daarover. Wij willen blijven zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld beschut werk nodig hebben.
Sociale participatie | We willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te bevorderen en het gebruik van uitkeringen te beperken.
Integratie van migranten | We willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier thuis en op hun plaats voelen.

Samenvatting op realisatie

Het afgelopen jaar hebben we vanwege de coronacrisis binnen het Sociaal Domein op een andere manier inzet moeten plegen. Er kwamen nieuwe ondersteuningsvragen op ons af. Bestaande dienstverlening kreeg een nieuwe vorm. We kijken terug op een roerig jaar waarin we aan deze uitdagingen het hoofd hebben kunnen bieden en een verdere bijdrage hebben geleverd aan een gemeenschap waar het goed leven en werken is.

Vanaf maart was het in veel gevallen niet meer mogelijk om inwoners via fysieke keukentafelgesprekken te woord te staan. Waar het kon hebben we digitale middelen ingezet. We hebben kwetsbare inwoners geholpen om daarmee te leren omgaan. We hebben contact gehouden of extra gezocht met inwoners die dreigden te vereenzamen, of daar waar veiligheid een rol speelde. De (soms virtuele) aanwezigheid in wijken en kernen is versterkt en de activiteiten van wijk- en dorpsondersteuning zijn verder uitgebouwd. In Gennep-Zuid en in Heijen werden nieuwe wijkvoorzieningen geopend. Via right to challenge kregen we de KonnektKever die inwoners bij elkaar brengt.

Vanaf maart heeft de gemeente ook een groot aantal zelfstandige ondernemers financieel ondersteund. Velen moesten in de coronacrisis plotsklaps hun bedrijf voor langere tijd sluiten. In een gedigitaliseerd en administratief zo eenvoudig mogelijk proces, konden wij veel zelfstandigen behoeden voor de gevolgen van plotseling wegvallende inkomsten door binnen enkele weken financiële steun te geven.

Tijdens de coronacrisis is de ondersteuning van werkzoekenden en van inwoners met beschut werk, doorgegaan. Uiteraard met inachtneming van alle benodigde veiligheidsmaatregelen. Zo zijn langdurig werkzoekenden extra begeleid. Er gingen méér mensen aan het werk en ook de financiële resultaten verbeterden. Er zijn geen wachtlijsten voor beschut werk.
We zagen afgelopen jaar wel een toename in ondersteuningsvragen van gezinnen met een laag inkomen, zoals bijzondere bijstand en jeugdfondsen. Dit is niet gerelateerd aan de coronacrisis, maar een uitvloeisel van de doelstelling uit ons collegeprogramma om de toegangsdrempels voor deze voorzieningen te verlagen.
Tijdens de coronacrisis hebben wij onverminderd verder gewerkt aan de integratie van migranten. De meerderheid van migranten uit de verhoogde asielinstroom is inmiddels betaald aan het werk. Het gaat in deze om 65 statushouders tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.  63 % van de mannelijke statushouders en 43% van de vrouwelijke statushouders hebben inmiddels werk. Uit de Divosa benchmark blijkt dat 47% van hen voltijds werkt.
We hebben daarnaast een integratieprogramma waarin gezinspartners die nog niet kunnen werken, actief worden betrokken bij de Nederlandse samenleving.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is op 1 januari 2020 in werking getreden. De gemeentelijk uitvoering is hier tijdig op ingericht. De wet wordt aangepast op basis van de ervaringen die er landelijk zijn, dit heeft mogelijk nog gevolgen voor onze gemeentelijke uitvoering. Ook is de aanpassing van de Wet schuldhulpverlening gemeenten eind 2020 ingevoerd en door ons in uitvoering genomen. De nieuwe Inburgeringswet daarentegen is vertraagd. De ambtelijke voorbereiding in onze gemeente is op schema maar de wetgever heeft de invoering uitgesteld tot 2022 of later.

Samen met de regio werkten we het afgelopen jaar aan de verbetering van de sturing en inkoop in het sociaal domein. Dit is een intensief en complex proces. De sturing en inkoop moeten worden gemoderniseerd om de zorg in het sociaal domein voor gemeenten betaalbaar te houden, zodat wij ook in de toekomst aan inwoners voldoende kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren. De resultaten zijn er. We zijn klaar voor de aanbestedingen in 2021 en gaan met ingang van 2022 op een robuustere manier samenwerken met zorgaanbieders.

Lasten

Begroot € 27.511.796
Gerealiseerd € 26.889.363
Afwijking € 622.433
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02