Taakvelden

6.3 Inkomensvoorzieningen

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder:         R. Janssen
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • Er is geen sociale uitsluiting: iedereen kan, ongeacht zijn financiële mogelijkheden, maatschappelijk participeren.
 • Het beroep op bijstand blijft tot een minimum beperkt.
 • Algemene voorzieningen zijn bij de doelgroepen bekend en voor hen bereikbaar.
 • Fraude en onrechtmatig gebruik van uitkeringen worden in de kiem gesmoord.

Wat zouden we er voor doen?

 • We ontwikkelen een nieuwe arbeidsmarktvisie waarbinnen we werkgevers beter in positie brengen om werknemers uit achterstandsposities aan te kunnen nemen.
 • We verbeteren de registratie van werkzoekenden.
 • We maken de begeleidingsarrangementen die de gemeente kan bieden beter bekend en beter toegankelijk.
 • We organiseren bijeenkomsten voor inwoners en we organiseren bijeenkomsten met en voor verwijzers, zodat voorzieningen bij alle belanghebbenden maximaal bekend zijn.
 • We maken drempels voor aanvragen zo laag mogelijk en gaan kijken of automatische toekenning van tegemoetkomingen haalbaar en zinvol is.
 • We blijven samenwerken met buurgemeenten en ketenpartners om fraude op te sporen en te bestrijden.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • De Arbeidsmarktvisie Gemeente Gennep is door de raad vastgesteld. Hierin staat een aantal concrete aanbevelingen. Dit is samen met het bedrijventerreinenbeleid neergelegd in een uitvoeringsnota. Deze nota is door ons college vastgesteld. Wij hebben dit in uitvoering genomen door het starten van een ondernemersplatform.
 • Via het Bedrijvenloket+ heeft de gemeente samen met het Talentenbureau extra werkkansen ontsloten voor mensen die tijdens de coronacrisis hun normale werk niet kunnen uitvoeren.
 • We hebben in maart 2020 de inkomenssteun in verband met de coronacrisis direct gestart. De uitgaven voor deze coronasteun aan 300 zelfstandige ondernemers worden door een rijksbijdrage volledig gedekt.
 • De rijksbijdrage in de uitvoeringskosten voor het verstrekken van de coronasteun bestaat uit vaste bedragen. Die zullen naar huidige inschatting toereikend zijn.
 • Voor inwoners die geen draagkracht hebben, is inmiddels de automatische vrijstelling gerealiseerd van de eigen bijdrage voor WMO. Hiermee is de drempel voor onze inwoners om hiervan gebruik te maken verlaagd en zijn de administratieve lasten voor inwoners en gemeentelijke organisatie verminderd.
 • We hebben in overleg met de woningcorporaties en de papieren brigade de voorzieningenwijzer ingevoerd die inwoners betere toegang tot ondersteuning geeft.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

2018

2019

2020

Personen met een bijstandsuitkering
(aantal per 1.000 inwoners)

26

23,8

33,2

Lopende re-integratievoorzieningen
(aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

7,7

7,8

7,0

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02