Taakvelden

8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder:        R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat wilden we bereiken?

 • Een stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten
 • Intensieve samenwerking op gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein.
 • Verbetering van de communicatie en informatievoorziening rondom duurzame ontwikkelingen en (bouw)oplossingen.
 • Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente door de ontwikkeling van inbreidingslocaties mogelijk te maken.
 • Goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

Wat zouden we er voor doen?

 • We geven uitvoering aan de geactualiseerde Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg.
 • We geven uitvoering aan de lokale woonvisie.
 • We actualiseren de gezamenlijke prestatieafspraken met woningcorporaties Mooiland en Destion. De daaruit voorkomende acties voeren we uit.
 • We verlenen medewerking aan kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in alle kernen.
 • We maken het mogelijk om maximaal vijf woningen te bouwen op inbreidingslocaties.
 • Er is integraal beleid opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
 • We verstrekken Startersleningen.
 • We brengen de mogelijkheden van een Verzilverlening in beeld en gaan na of dit financiële product als aanvulling op de Starterslening kan worden aangeboden aan onze burgers.
 • We onderzoeken op welke wijze we groene (bouw)initiatieven kunnen stimuleren.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • De Regionale Woonvisie 2020 - 2024 is op 14 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. voor 2021 is een prioritering aangebracht in de actiepunten die uitgewerkt gaan worden.   
 • In de geest van de Lokale Woonvisie Samen sturen op kwaliteit 2017 - 2021 is medewerking verleend aan de realisatie van kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in alle kernen van de gemeente. Hierbij is zowel gestuurd op de realisatie van levensloopbestendige woningen als de realisatie van starterswoningen. Daarnaast is ook medewerking verleend aan transformatievraagstukken in het centrum waarbij woningbouw essentieel is gebleken. Concreet betrof het in 2020 23 woningbouwinitiatieven van zowel ontwikkelaars als particuliere woningeigenaren.
 • Met beide woningcorporaties en haar huurdersverenigingen zijn nieuwe prestatieafspraken ondertekend voor 2021. Met name betaalbaarheid (bepalen woonquote) en preventie van betalingsachterstanden (Voorzieningenwijzer) vormen belangrijk thema's. Ook is de intentie uitgesproken om voor 2022 gezamenlijke prestatieafspraken op te gaan stellen.
 • Vanuit de volkshuisvesting is in 2020 medewerking verleend aan bouwplannen die invulling geven aan het juiste woonsegment, op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep. Oftewel het bouwen naar kwaliteit. Hierbij vormden contingenten op kernenniveau geen uitgangspunt meer. In totaal ging het om 23 woningbouwinitiatieven.
 • Er is medewerking verleend aan de realisatie van woningen bezien vanuit het inbreidingsbeleid. Er is in 2020 1 initiatief gehonoreerd. Meerder initiatieven bevinden zich in de pijplijn. Besluitvorming hierover zal naar verwachting in 2021 kunnen plaatsvinden.
 • De long-stay huisvesting van internationale werknemers heeft een plek in de regionale en lokale woonvisie. Vanuit de provincie Limburg is een rapport opgeleverd dat meer inzicht geeft in de aard en omvang van het vraagstuk. Dit inzicht moet verder rijpen. Gennep heeft stappen gezet om de provinciale en regionale aanpak ook om te zetten in een lokale beleidsvisie en aanpak. Zodoende zijn de beleidskaders begin 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betreft zowel short- en long-stay internationale werknemers. Daarnaast gaat de gemeente actief op zoek naar potentiële grote locaties voor de huisvesting van deze werknemers.
 • De Verordening Startersleningen 2020 is vastgesteld. Hierbij zijn de maximale koopsom en het maximale leenbedrag verhoogd. Op basis van de nieuwe verordening zijn tot dusver 5 startersleningen verstrekt. Dit brengt ons op een totaal van 8 verstrekte startersleningen voor 2020.   
 • De Verzilverlening is opgenomen als onderdeel van de provinciale Duurzaam Thuis lening. Als gemeente hebben we zowel in de gemeenterubriek als op onze sociale media aandacht besteed aan de vernieuwde Duurzaam Thuis lening. De aanvragen voor de lening verlopen via de provincie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.
 • Wij geven als vast onderdeel van ruimtelijke- en bouwinitiatieven adviezen op het gebied van natuurinclusief bouwen en duurzaamheid. Aanvullend hieraan worden dergelijke adviezen ook verstrekt door het GELG (energieloket).
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02