Taakvelden

8.1 Ruimtelijke ordening

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         II. Overwegend financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • In elk van de kernen van de gemeente Gennep kan voldoende passende (en duurzame) woningbouw worden gerealiseerd.
 • We zijn een aantrekkelijke (woon)gemeente voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich op nieuwvestiging of hervestiging oriënteren.
 • We versterken de (ruimtelijke) kernkwaliteiten van Gennep.

Wat zouden we er voor doen?

 • We gaan in goed overleg met de dorps- en wijkraden verder met de verbetering van de leefbaarheid in wijken en kernen. Dat doen we op basis van acties die voortvloeien uit acties op grond van de in 2019 vastgestelde voorzieningenplannen.
 • We participeren in gesprekken over de centrumvisie van de kern Gennep om ervoor te zorgen dat wij een levendig centrum hebben en houden.
 • We gaan ondernemers in het buitengebied faciliteren om, indien zij dat wensen, tot bedrijfstransformatie te komen passend binnen de ambities van de gemeente.
 • We blijven actief met ondernemers en initiatiefnemers meedenken over de ontwikkeling van projecten en over de herbestemming van terreinen.
 • Er zijn afspraken gemaakt met een ontwikkelende partij over de realisatie van het project Genneper molen teneinde het gebied stedenbouwkundig tot een van de parels van de gemeente en de stad Gennep te maken.
 • We starten de planologische besluitvorming voor de ontwikkeling van woonkavels aan de Goorseweg te Ottersum (Ruimte voor Ruimte-regeling).
 • We werken mee aan ruimtelijke initiatieven door de in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie als grondslag en inspiratiedocument te hanteren op grond waarvan de kernkwaliteiten van Gennep worden versterkt.
 • We treffen voorbereidingen voor de instelling nieuwe structuren voor de behandeling van ruimtelijke initiatieven ter vervanging van de Regiekamer. Deze structuren worden afgestemd op de veranderingen die uit de Omgevingswet voortkomen.
 • In 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2020 gaan wij verder met de implementatie van de Omgevingswet. Wij gaan aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe instrument, het Omgevingsplan. Hiertoe wordt op basis van het huidig wettelijk instrumentarium, en ondersteund door het rijk en de VNG, gestart met het opstellen van een (pilot) ‘omgevingsplan’.
 • We blijven met de acht Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg samenwerken binnen het ruimtelijk domein. Thema´s die daarbij aan de orde komen zijn wonen, werklocaties, detailhandel, land- en tuinbouw, vrijetijdseconomie en energie, ruimtelijke kwaliteit, water, mobiliteit, implementatie Omgevingswet en de provinciale omgevingsvisie en nationale omgevingsvisie.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We hebben in 2020 (veelal digitaal) overleg gevoerd met alle dorps- en wijkraden over diverse thema’s die voor de kernen van belang zijn voor verbetering van de leefbaarheid. Met SLIM over onder andere de Lob van Gennep en de ontwikkeling locatie Steenfabriek. Met Hejje Mojjer over bijvoorbeeld woningbouwplannen, de dorpskamer en de MFA in Heijen. Met DAG Ottersum over woningbouw en scenario’s MFA. Met de wijkraad Gennep-West over de ontmoetingsruimte bij Pantein, met de wijkraad Gennep-Zuid over verkeersveiligheid, het huiskamerproject,  voortzetting werkwijze Ideeënhuis en het beheer van het buurthuis. Met de dorpsraad Ven-Zelderheide hebben we tot slot onder andere over de MFA Kerk en het initiatief van een dorpsgaard overlegd.
 • Vanuit volkshuisvesting is actief meegedacht en positief geadviseerd over de transformatie-initiatieven waarbij detailhandel in het centrum is omgezet naar de functie wonen.  In 2020 betrof het concreet 16 initiatieven.
 • We hebben uitvoeringsbeleid vastgesteld om de sloop van vrijgekomen agrarische bebouwing  te stimuleren. In ruil voor de sloop van agrarische bebouwing kunnen onder voorwaarden woningen worden gerealiseerd. De ‘Pilot Ruimte voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ geldt voor locaties in het buitengebied waar een ruime afname van leegstaande of vrijkomende agrarische bebouwing kan worden bereikt (ontstening). Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van het buitengebied te versterken.
 • Er is een stedenbouwkundig plan ingediend bij de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van de Gennepermolen. Het plan heeft enige vertraging opgelopen doordat (toekomstige) waterschapsbelangen ten aanzien van de waterkering zorgvuldig in het plan verwerkt moesten worden. In het huidige plan zijn deze belangen voldoende geborgd. In november is de raad met een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht over de inhoud en planning van de ontwikkeling. Wij verwachten vóór de zomer van 2021 overeenstemming te bereiken met de ontwikkelaar over het grondbod, waarna het proces tot realisatie in gang gezet wordt.
 • Wij hebben met diverse partijen samengewerkt aan de ontwikkeling van projecten en de herbestemming van terreinen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom om de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te versterken.
 • Het op 14 september 2020 vastgestelde bestemmingsplan "Goorseweg, Ottersum" is onherroepelijk.  Een omgevingsvergunning voor de bouw van 35 woningen is aangevraagd en wordt naar verwachting in de 2e helft van januari 2021 verleend. Het bouwrijp maken van het plangebied is voorzien in het 2e kwartaal van 2021.
 • We werken mee aan ruimtelijke initiatieven door de in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie als grondslag en inspiratiedocument te hanteren op grond waarvan de kernkwaliteiten van Gennep worden versterkt. Om initiatiefnemers beter en sneller te faciliteren hebben we in 2020 ook de ‘Dialoog ruimtelijke initiatieven’ vastgesteld. Deze past bij de geest van de nieuwe Omgevingswet en dient ter vervanging van de werkwijze met de Regiekamer. Deze nieuwe werkwijze leidt tot een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van initiatieven.
 • Ten aanzien van de Lob van Gennep is In 2020 de focus komen te liggen op het realiseren van reguliere dijken op gestelde normhoogte. Daarmee is bij inwoners en ondernemers in het gebied veel aan draagvlak gewonnen. De Minister van I&W neemt hier naar verwachting in de zomer van 2021 een definitief besluit over. Verder heeft de Minister in een kamerbrief van juni 2020 verklaard dat de status van rivierbed in de Lob van Gennep komt te vervallen.  Daarmee is er ook geen reden meer voor uitsluiting van de toepassing van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.
 • Ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet zijn we gestart met een pilot omgevingsplan, zijn we bezig met de voorbereiding voor de aansluiting op het DSO (Digitaal stelsel omgevingswet), hebben we inzichtelijk wat nog gedaan moet worden en welke besluitvorming nog moet plaatsvinden voor inwerkingtreding van de wet en zijn we gestart met een opleidingsplan. Daarnaast werken we aan de punten zoals opgenomen in de lijst met minimale vereisten van de VNG.
 • Wij zijn gestart met het 'pilot omgevingsplan'. Zo heeft er een bijeenkomst met de raad plaatsgevonden en is de concept Nota van Uitgangspunten opgesteld.
 • De Regionale Woonvisie 2020 - 2024 is op 14 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is een prioritering aangebracht in de actiepunten die in 2021 worden opgepakt.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02