Algemeen

Analyse van het resultaat

Vaste activa

De vaste activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit gebouwen, rioleringen en verstrekte geldleningen.  

De gebouwen zijn weer onder te verdelen in:

  • Huisvesting gemeentelijke organisatie.
  • Schoolgebouwen.
  • Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties.

Het totaal aan activa per 31 december 2020 is € 44.415.000. De investeringen in 2020 zijn:

ICT

€ 238.000

Gebouwen

€ 5.366.000

Openbare ruimte

€ 1.628.000

Openbare verlichting

€ 218.000

Riolering

€ 1.443.000

Inventaris en apparatuur

€ 444.000

Aankoop gronden

€ 162.000

Het totaal aan afschrijvingen is € 1.598.000. Het totaal aan afwaarderingen i.v.m. sloop is € 731.000.

Vaste geldleningen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 31 december 2020 is € 14 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen.

Reserves

De Algemene Vrije Reserve wordt niet meer ingezet voor dekking van investeringen, maar alleen nog voor incidentele lasten. De omvang van de grondexploitaties is beperkt. De hoogte van de algemene reserve grondexploitaties is voldoende voor het afdekken van de risico's.
De bestemmingsreserve sociaal domein is gemaximeerd op € 1 miljoen.

Financiering

Onze investeringen worden gefinancierd met leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen (de reserves) en voorzieningen. Het totaal aan leningen, eigen vermogen en voorzieningen is veel lager dan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie.

Financieringspositie per 31 december 2020

Totaal boekwaarde investeringen incl. grondexploitaties   

€ 45,0 miljoen

Saldo vaste geldleningen

€ 14,1 miljoen

Reserves en voorzieningen

€ 24,6 miljoen

Totaal financieringsmiddelen

€ 38,7 miljoen

Tekort financiering   

€ 6,3 miljoen

We hebben een tekort aan liquide middelen dat we tijdelijk opgelost hebben door het aantrekken van een kasgeldlening. Door de lage rentestand zijn de kosten van een kasgeldlening nihil. Dit is een tijdelijke oplossing. Aangezien de investering rondom het Kindcentrum Picardie ook komend jaar nog een fors beslag op onze liquide middelen zal leggen, gaan we in 2021 over tot het aantrekken van een langlopende geldlening.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02