Algemeen

Analyse van het resultaat

Hogere inkomsten:

Stimulering sport € 24.000 | Voor de huurcompensatie van sportverenigingen hebben wij een rijksbijdrage ontvangen. De verenigingen zijn hiervoor gecompenseerd. De kosten zijn lager dan de ontvangen bijdrage. Er zijn in 2020 geen aanvullende verzoeken om compensatie van verenigingen ontvangen. De rijksbijdrage was uitsluitend bedoeld voor huurcompensatie.

Doorberekening kosten organisatie aan het GRp € 31.000 | Door een hogere inzet van de organisatie voor de uitvoering en investeringen aan de rioleringen is  de doorberekening  hoger.

leges bestemmingsplannen € 21.000 | In de 2 e trimesterrapportage was al een toename van het aantal initiatieven gemeld en is de opbrengst naar boven bijgesteld. Deze exponentiële groei heeft doorgezet in de rest van het jaar.

doorberekening kosten organisatie aan de grondexploitaties € 25.000 | Door de voorbereidingen voor het nieuwe plan Draaischijf in Milsbeek hebben we meer kosten doorberekend.

Leges omgevingsvergunningen € 33.000 | Door meer bouwaanvragen is een hogere opbrengst gerealiseerd.

Deelname nutsbedrijven € 15.000 | In 2020 zijn drie BV's, die opgericht waren voor de afhandeling verkoop Essent, opgeheven. Het in deze BV's nog aanwezige vermogen is uitgekeerd aan de aandeelhouders.

incidentele baten € 31.000 | In 2020 hebben we nog een Brede Doel Uitkering ontvangen voor verkeersprojecten die al in 2019 waren afgesloten. Daarnaast heeft een btw-onderzoek (her-rekening mengpercentage) door bureau Step nog tot een terugvordering op het btw compensatie fonds geleid.

OZB niet woningen € 35.000 | In de 1 e trimesterrapportage is de opbrengst naar beneden bijgesteld met € 95.000 omdat een lagere waardestijging werd verwacht. De daling is minder geweest.

Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren € 355.000 | Het bedrag aan middelen dat de gemeente Gennep ontvangt wordt berekend o.b.v. voorlopige aantallen, maatstaven en bedragen. De definitieve vaststelling kan een aantal jaren later zijn. Over het jaar 2018 is in 2020 de belastingcapaciteit definitief vastgesteld. Hierdoor is de algemene uitkering voor het jaar 2018 verhoogd met € 125.000.
In 2019 zijn een aantal nieuwe maatstaven opgenomen in de berekeningswijze. De uitkering 2019 was gebaseerd op voorlopige aantallen van deze nieuwe maatstaven. Nu zijn voor het jaar 2019 de aantallen verhoogd, waardoor we een hogere uitkering hebben ontvangen € 230.000.  

Algemene uitkering gemeentefonds € 118.000 | Ook in de berekening van de algemene uitkering over 2020 is rekening gehouden met voorlopige aantallen gebaseerd op de aantallen 2019. De verhoging van de aantallen 2019 (zie hierboven Voorgaande jaren) werkt ook door in de hoogte van de uitkering over 2020.

Lagere lasten:

Crisisbeheersing regionale brandweer € 30.000 | De veiligheidsregio heeft in 2019 en 2020 een hogere indexering begroot voor de personeelskosten dan de werkelijke indexering. De gemeenten hebben in 2020 over de jaren 2019 en 2020 een verrekening ontvangen voor de hoger begrote loonindexatie.

Onderhoud wegen aanleg glasvezel € 55.000 | Het toezicht op de uitvoering van de aanleg van het glasnetwerk wordt voor de resterende looptijd van het project in 2021 door eigen medewerkers uitgevoerd. Dit levert een besparing op t.o.v. de geplande externe inhuur.

Onderhoud wegen verharding weg genneperhuis € 49.000 | De raad heeft niet ingestemd met het verharden van fiets- en wandelpaden met Graustabiel. Het pilot project, het aanbrengen van Graustabiel op de weg naar het Genneperhuis, is daarom niet uitgevoerd waardoor het hiervoor beschikbare bedrag over blijft.

Onderhoud wegen maatregelen eindstraat € 15.000 | De maatregelen Eindstraat zijn uitgevoerd. Hiervoor zijn geen kosten gemaakt ivm beschikbaarheid materialen op de werf. Alleen markering moet nog worden aangebracht. Dat kan in de wintermaanden niet i.v.m. de weersomstandigheden

Onderhoud wegen bestrijding gladheid € 15.000 | In 2020 is weinig strooimateriaal gekocht.

Verkeersmaatregelen € 15.000 | Het onderzoek vrachtverkeer Ottersum/Ven-Zelderheide is voorlopig gecanceld, waardoor het budget kan vrijvallen. Dit onderzoek zal weer opgepakt worden na afronding van het project Verbindingsweg Milsbeek.

leerlingenvervoer  € 21.000 | Door de Corona maatregelen heeft de vervoerder een compensatie mogen indienen van max. 80% van de vervoerskosten. De vervoerder heeft maar deels van deze compensatie gebruik gemaakt. Daardoor zijn de kosten van het leerlingenvervoer lager.

peuterspeelzalen  € 11.000 | De afrekening van het peuterspeelzaalwerk vindt jaarlijks na april plaats. In 2020 was de verwachting dat € 19.000 zou moeten worden nabetaald voor het peuterspeelzaalwerk van 2019. De werkelijke afrekening was € 8.000 lager dan verwacht.

kInderopvang  € 21.000 | Met de kinderdagverblijven is afgesproken dat zij de kosten vanuit de ouderbijdrage doorbetaald krijgen. Doordat zij geen aanvullende financiering van de gemeente ontvangen, blijft een deel van het ontvangen rijksbudget onbenut.

kunst € 14.000 | We hebben de diensten van de cultuurcoach niet meer uitbesteed via een externe partij. We hebben nu een contract met alleen de cultuurcoach, daardoor zijn de kosten voor de inhuur lager. Ook worden incidentele projecten betaald vanuit de gemeente en betalen we hier niet meer een vast bedrag voor aan Stichting Doe Je Mee.

particuliere monumenten € 10.000 | We zijn afhankelijk van particulieren aanvragen voor subsidie. in 2020 werden minder aanvragen ingediend t.o.v. het beschikbare budget.

Inkomensregelingen € 220.000 | De gemeente Gennep heeft een hogere rijksbijdrage BUIG (Gebundelde uitkering van het rijk voor bekostiging van uitkeringen in het kader van Participatiewet, IOAZ en IOAW) ontvangen.  De rijksoverheid heeft gemeenten gecompenseerd vanwege de extra verstrekte uitkeringen door de corona crisis. Ondanks de crisis heeft de begeleiding naar werk toch plaatsgevonden en daardoor hebben wij het aantal uitkeringen kunnen verlagen en de extra  rijksmiddelen niet nodig gehad.

WSW € 93.000 | Een lagere gemeentelijke bijdrage voor de WSW. Het  Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf heeft de omzet en de marges vergroot, waardoor het resultaat is verbeterd.

Participatiebudget € 69.000 | De gemeente Gennep heeft een taakstelling voor het huisvesten van vergunningshouders.  Voor kinderen binnen gezinnen hoeven geen begeleidingskosten te worden gemaakt. We hebben een groot deel van de huisvestingstaakstelling vervuld door gezinsherenigingen, dus voornamelijk kinderen. De begeleidingskosten zijn hierdoor lager.

vth basistaken rud € 38.000 | Door de Corona maatregelen zijn door de RUD minder controles uitgevoerd.

bouw en woningtoezicht € 41.000 | Door de Corona maatregelen zijn minder controles uitgevoerd. Ook zijn er veel minder klachten geweest.

raad en commissies € 10.000 | De overschrijding van de werkkostenregeling (WKR) is lager uitgevallen waardoor de afdracht aan de belastingdienst ook lager is.

college wachtgeldverplichting € 46.000 | Het bereiken van de AOW leeftijd van een wethouder betekent dat de wachtgeldverplichting komt te vervallen. Hierdoor is een lagere opbouw voor 2021 nodig en kan het restant vrijvallen.

College pensioenen € 84.000 | De rekenrente die gebruikt wordt voor de actuariële berekening van het levenslang pensioen (gebaseerd op het doelvermogen) is ook in 2020 weer verlaagd, van 0,29% naar 0,082%, wat een extra dotatie betekent van € 86.000. Daarnaast is in 2020 de waardeoverdracht van een voormalig wethouder verwerkt. Deze waarde was bij de jaarrekening 2019 berekend op € 600.000 (rekenrente 0,29%) terwijl de overdrachtswaarde bepaald werd op € 430.000 (rekenrente 1,577%). Door het verschil in rekenrente heeft dit ons een voordeel opgeleverd van € 170.000.

beheer basisregistraties € 61.000 | In de begroting 2020 was een bedrag opgenomen voor de verwerking van de mutatiedetectie WOZ in het eigen systeem en het verwerken van de uitval vanuit het project waarderen op gebruiksoppervlakte. Gebleken is dat dit niet mogelijk is in de huidige systemen.
De kosten van de uitvoering BAG 2.0 zijn lager dan verwacht. Dat geldt ook voor de kosten voor kartering.

bureaukosten € 22.000 | Lagere kosten porti, aanschaf papier en door de verbouwing minder aanschaf van klein materiaal.

Automatisering € 54.000 | Lagere kosten voor internet doordat enkele onderdelen zoals E-formulieren en E-herkenning vanaf begin 2020 geïntegreerd zijn in het zaaksysteem. Doordat wij voor de applicatie Teams 7 maanden gedraaid hebben op een trial-licentie zijn licentiekosten bespaard. Daarnaast is minder ondersteuning ingehuurd.

Personeelskosten € 113.000 | De overige personeelskosten zijn lager door  het vertrek van een medewerker die onder de regeling garantiebanen valt. Hiervoor is geen nieuwe medewerker onder deze regeling aangenomen. Daarnaast is er een overschot op de arbokosten. Een aantal trainingen (herhaling BHV, EHBO) zijn vanwege corona niet doorgegaan. Ook zijn er minder arbovoorzieningen verstrekt zoals speciale bureaustoelen. Alle vacatures zijn uitgezet via Banenplein of ons detacheringsbureau, waardoor er geen kosten zijn gemaakt voor het plaatsen van vacatures in landelijke bladen. Een besparing op de opleidingen wordt veroorzaakt door Corona. Hierdoor zijn veel cursussen niet door gegaan of digitaal gevolgd. De kosten hiervan zijn veel lager. De aangevraagde budgetten voor ziekte vervanging en vervanging van personeel, ontstaan door vertrek van medewerkers, zijn uiteindelijk niet geheel nodig geweest. Enerzijds omdat er korter ingehuurd is en anderzijds door lagere tarieven.
Tenslotte kan een deel (€ 26.500) van de voorziening personeel vrijvallen omdat een ex-medewerker inmiddels weer betaald werk heeft gevonden, waardoor de WW-verplichting komt te vervallen voor 2021.

ozb uitvoering € 25.000 | Kosten voor landelijke voorzieningen (GGI, GGU) zijn niet zoals verwacht afzonderlijk gefactureerd, maar via het gemeentefonds verrekend.

post onvoorzien € 10.000 | Beschikbaar € 25.000, waarvan uitgegeven € 10.000 voor de bijdrage rolstoelbus Stichting vrienden van Gennep en € 5.000 extra subsidie aan San Pedro i.v.m. corona. Dit laatste bedrag wordt wel gezien als een voorschot op de subsidies 2021 en 2022.

diverse budgetten € 94.000 | Betreft lagere uitgaven op veel budgetten door het bewust omgaan met de middelen door de budgethouders.

Hogere lasten:

Openbaar groen € 15.000 | Hogere kosten van het onderhoud door indexering en een areaaluitbreiding (gebied Wevertunnel en -park) van het bestek Buitenwerk.

binnensportaccommodates onderhoud  € 52.000 | Omdat het meerjarenonderhoudsplan planmatig onderhoud gebouwen niet meer actueel genoeg is bleek het erg lastig om uitgaven op onderhoud rechtstreeks te kunnen linken aan het beheerplan. Een deel van de onttrekkingen aan de voorziening is daarom als onterecht beoordeeld door de accountant, met een correctie direct ten laste van het resultaat als gevolg. Het beheerplan wordt in 2021 geactualiseerd.

gemeenschapsaccommodaties onderhoud  € 62.000 | Omdat het meerjarenonderhoudsplan planmatig onderhoud gebouwen niet meer actueel genoeg is bleek het erg lastig om uitgaven op onderhoud rechtstreeks te kunnen linken aan het beheerplan. Een deel van de onttrekkingen aan de voorziening is daarom als onterecht beoordeeld door de accountant, met een correctie direct ten laste van het resultaat als gevolg. Het beheerplan wordt in 2021 geactualiseerd.

WMO € 11.000 | De corona maatregelen zijn van invloed geweest op de WMO voorzieningen. De groepsvoorzieningen zijn een periode gesloten geweest of men kon er minder vaak heen  vanwege de spreiding van de groepen en het beperken van het aantal deelnemers per activiteit (conform de RIVM richtlijnen). Hierdoor zijn de kosten lager voor begeleiding groep en individueel.  Daarnaast is er ook een voordeel op het collectief vervoer. Door corona is er minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer.  Door de restricties op het aantal contacten dat men mocht hebben, zijn de vervoersbewegingen sterk afgenomen. De doelgroep van de WMO bestaat veelal uit ouderen en of mensen met een toch al kwetsbare gezondheid die daarom zelf ook uit eigen beweging terughoudend zijn met deelname aan activiteiten. De vraag om ondersteuning op andere gebieden is wel toegenomen ( uitbreiding van uren hulp bij het huishouden en hulpmiddelen).

jeugdzorg € 183.000 | De kosten van de jeugdzorg is gestegen. Tijdens de eerste corona golf heeft de lichte zorg in de regel stilgelegen. De zware zorg is wel gecontinueerd. De uitgestelde zorg van voor de zomer is veelal ingehaald in de periode na de zomer. Door uitstel van zorg en veranderende omstandigheden is die zorg die alsnog is ingezet na uitstel, vaak zwaarder dan de inschatting was van voor de zomer. Het aantal cliënten is vergeleken met 2019 licht gestegen (6%). Dit zijn met name cliënten met een lichte zorgbehoefte (21 personen). De stijging van het aantal cliënten met zware zorg is beperkt. Het gaat hier vaak om onvermijdbare zorg voor jeugdigen met mentale problematieken die verblijven in instellingen of klinieken. Dit is dure zorg.

beheer gebouwen kleefseweg € 236.000 | Het pand Kleefseweg 27 is onbewoonbaar verklaard en wordt gesloopt. De boekwaarde van het pand moet hierdoor afgeschreven worden. dit pand is in 2008 tegen WOZ waarde aangekocht als strategische aankoop, zowel in verband met de exploitatie van het naastgelegen gemeenschapshuis de Uitkomst als mogelijke toekomstige ontwikkelingen op die locatie.

gemeentekantoor onderhoud € 93.000 | Omdat het meerjarenonderhoudsplan planmatig onderhoud gebouwen niet meer actueel genoeg is bleek het erg lastig om uitgaven op onderhoud rechtstreeks te kunnen linken aan het beheerplan. Een deel van de onttrekkingen aan de voorziening is daarom als onterecht beoordeeld door de accountant, met een correctie direct ten laste van het resultaat als gevolg. Het beheerplan wordt in 2021 geactualiseerd.

gemeentekantoor schoonmaakkosten € 26.000 | Door de verbouwing van het gemeentekantoor was, om de overlast te beperken, een extra inzet van het schoonmaakbedrijf nodig.

Lagere inkomsten:

Kermissen € 32.000 | De kermissen zijn, met uitzondering van Milsbeek, niet doorgegaan waardoor geen staangelden zijn ontvangen.

binnensport rijksbijdrage spuk € 35.000 | Als compensatie voor het niet meer mogen verrekenen van de BTW op de uitgaven voor sport is een rijksbijdrage beschikbaar waarvoor wij een aanvraag hebben ingediend. Door met name het doorschuiven van het groot onderhoud van de sportaccommodaties zijn de werkelijke uitgaven voor sport lager en daarmee ook het BTW nadeel. Hierdoor moeten we een deel van de rijksbijdrage terugbetalen.  

afvalinzameling € 77.000 | Naast een stijging van de kosten van afvalinzameling zijn de inkomsten voor het oud papier door de lage papierprijs fors gedaald, € 48.000. Bij het Afvalfonds is een achterstand in het uitbetalen van de vermarkting vergoedingen van het PMD afval. In 2020 heeft een afrekening over de jaren 2016-2019 plaatsgevonden waarbij we € 68.000 moesten terugbetalen. Voor 2020 is op basis van de werkelijke hoeveelheden tot en met Q3 rekening gehouden met een iets hogere verwachte opbrengst € 39.000.

begraafplaats grafrechten  € 17.000 | Het aantal begrafenissen loopt terug en er is een achterstand in het aanschrijven voor verlenging van de grafrechten.

Leges burgerzaken  € 17.000 | Mede door corona hebben we minder leges ontvangen voor m.n. rijbewijzen en naturalisaties.

Gemeentekantoor onderuitputting  kapitaallasten € 180.000 | In de begroting was rekening gehouden met lagere kapitaallasten voor het gemeentekantoor omdat al bekend was dat de verbouwing doorliep in 2020. In de 1 e trimesterrapportage zijn de onderuitputtingen op de kapitaallasten als bijstelling meegenomen en is deze stelpost niet afgeboekt. Dit herstellen we nu.

toegerekende rente € 21.000 | De rentelasten worden omgeslagen naar de taakvelden op basis van de boekwaarde van de investeringen voor het taakveld. Door de lagere boekwaarden op 1 januari is de toegerekende rente lager.

Van trimesterrapportage naar jaarrekening

In de 2 e trimesterrapportage 2020 was een negatief saldo geprognosticeerd van € 478.000. We sluiten het boekjaar jaar af met een positief saldo van € 389.000, een verschil van € 867.000.
Belangrijke positieve afwijkingen zijn de lagere lasten inkomensregelingen € 220.000, WSW € 93.000, College pensioenen wethouders € 84.000 en overheadkosten € 250.000 en hogere inkomsten € 473.000 algemene uitkering uit het gemeentefonds. Belangrijke nadelige afwijkingen zijn de hogere lasten afboeking van het pand Kleefseweg 27 € 236.000, kosten planmatig onderhoud gebouwen € 207.000 en jeugdzorg € 183.000 en lagere inkomsten vermarkting van het PMD afval en het oud papier € 77.000 en de correctie van een stelpost onderuitputting die in de 1 e trimesterrapportage niet verrekend is met de verwerkte bijstelling van de kapitaallasten € 180.000.

Ontwikkeling saldo grotendeels autonoom en incidenteel | In belangrijke mate geldt dat de inzichten bij het opstellen van deze jaarrekening nog niet bekend waren of konden zijn bij de 2e trimesterrapportage. Daarnaast is het verschil vrijwel volledig incidenteel (ook bij de algemene uitkering en de open einde regelingen) en zijn de afwijkingen grotendeels weinig beïnvloedbaar.
Het hogere saldo is zoals uit bovenstaande toelichtingen blijkt duidelijk verklaard.

In absolute zin zijn de afwijkingen:

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02