Taakvelden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder:      H. Teunissen
Beïnvloedbaarheid:       III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • We willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn.

Wat zouden we er voor doen?

 • We werken actief samen met de hulpdiensten op het gebied van fysieke veiligheid en houden bluswatervoorzieningen, noodcommunicatie, noodaggregaten, rampenplannen en draaiboeken op orde.
 • We onderhouden en borgen de gemeentelijke crisisorganisatie, bestuurlijke advisering met bijbehorende overleggen, en bijdragen aan verbeteringen, oefeningen en trainingen. Onze werkzaamheden en activiteiten zijn beheersmatig en gericht op het continueren van de huidige standaard en vragen naar verwachting in 2020 geen aanvullende werkzaamheden.
 • We sturen middels tactisch en strategisch overleg op het behalen van normtijden en kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de hulpdiensten. We hebben inzicht in het aantal incidenten en calamiteiten en stemmen maatregelen af om deze te voorkomen. We ondersteunen de ontwikkelingen ten aanzien van Paraatheid Brandweer op lokaal niveau.
 • We hebben regulier afstemming met ambulancediensten, monitoren en rapporteren prestaties en acteren op ontwikkelingen.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We werken actief samen met de hulpdiensten op het gebied van fysieke veiligheid en houden bluswatervoorzieningen, noodcommunicatie, noodaggregaten, rampenplannen en draaiboeken op orde. We dragen bij aan de bovenlokale bestrijding van de coronacrisis. Functionarissen met een bovenlokale rol in de crisisstructuur worden hiervoor ingezet. Deze inzet is ook geleverd tijdens de inzet bij de natuurbrand in natuurgebied de Meinweg te Herkenbosch. De regionale crisisstructuur is in onze gemeente ingezet tijdens het chloorlek bij Pica Mare en het terrasincident afgelopen zomer.  
 • Ondanks corona zijn alle werkzaamheden gecontinueerd. Borgen van de gemeentelijke crisisorganisatie, bestuurlijke advisering met bijbehorende overleggen, en bijdragen aan verbeteringen, oefeningen en trainingen. Onze werkzaamheden en activiteiten zijn beheersmatig en gericht op het continueren van de huidige standaard. In het kader van de coronacrisis is de lokale crisisorganisatie operationeel. Op 7 december is de jaarlijkse oefening van de lokale crisisorganisatie geweest. (Digitaal)
 • We sturen middels tactisch en strategisch overleg op het behalen van normtijden en op kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de hulpdiensten. We hebben inzicht in het aantal incidenten en calamiteiten en stemmen maatregelen af om deze te voorkomen. We ondersteunen de ontwikkelingen ten aanzien van Paraatheid Brandweer op lokaal niveau.
 • We blijven inzetten op een herverdeling van de politiecapaciteit binnen de eenheid Limburg, ervan uitgaande dat de conclusie van het werklastenonderzoek deze noodzaak zal bevestigen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in april 2021 besproken in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Limburgse burgemeesters. Wij blijven aandacht vragen voor de prestaties van de Ambulancedienst. Op 9 november hebben we gezamenlijk met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar nogmaals onze zorgen geuit bij verantwoordelijk minister De Jonge en een afgevaardigde uitgenodigd voor een gesprek.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

De Veiligheidsregio Limburg-Noord draagt bij aan alle doelen van het taakveld: het geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen, op gebied van:

 • De brandweerzorg;
 • De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);
 • De rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 • Het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
 • Het bijdragen aan een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

Daarnaast behartigt de VRLN die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02