Taakvelden

7.3 Afval

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:        II. Overwegend financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • Het vergroten van het afvalbewustzijn bij inwoners en ondernemers.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van de gescheiden afvalfracties.
 • Het realiseren van een schone (zwerfafvalvrije) leefomgeving voor en door inwoners.
 • Het uitdragen van onze voorbeeldfunctie op het gebied van hergebruik van materialen.

Wat zouden we er voor doen?

 • We streven naar het voorkómen van afval en zwerfafval. (Zwerf)afval dat niet ontstaat, hoeft ook niet te worden opgeruimd, ingezameld, gerecycled of verbrand.
 • We verstrekken informatie aan en gaan in gesprek met inwoners over het gebruik van alternatieven op verpakkingsplastics. We gaan ook met bedrijven zoals winkels en supermarkten in gesprek over hun verpakkingsbeleid en op welke manier zij dit willen en gaan verduurzamen.
 • We stimuleren initiatieven op het gebied van hergebruik en kringloop. In dat kader zien we het milieustation meer als een afvalwisselstation.
 • We geven uitvoering aan onze voorbeeldfunctie door bij de herinrichting van het gemeentekantoor enerzijds het ontstaan van afval te voorkomen en anderzijds rekening te houden met gescheiden afvalinzameling.
 • We ondernemen voor en door inwoners diverse acties gericht op een schone leefomgeving. We noemen in het bijzonder Gennep Schoon en de jaarlijkse compostactie. Verder worden buurt- en wijkraden uitgenodigd om een eigen opschoon(mid)dag te organiseren waarbij de gemeente de middelen beschikbaar stelt.
 • Ten slotte willen we meer voorwerpen/materialen uit gerecyclede grondstoffen gaan toepassen, zowel in onze eigen gebouwen als in de openbare ruimte. Denk hierbij aan banken, prullenbakken, meubels, bouwmaterialen.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Ter verbetering van het straatbeeld bij de inzameling van pmd-afval, zijn er in de gemeente inmiddels ruim 150 kroonringen bevestigd aan lantaarnpalen. Er komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen. Door middel van kroonringen kan ook de inzameling makkelijker worden uitgevoerd. En er is minder zwerfvuil na de inzamelronde omdat het aantal kapotte zakken afneemt en er minder weggewaaid pmd-afval ontstaat.
 • De oudpapierinzameling is in 2020 Europees aanbesteed en gegund aan Van Munster.  Hiermee wordt de inzameling van oud papier door verenigingen gecontinueerd.
 • In 2020 is de inzameling van textiel via de ondergrondse containers opnieuw aanbesteed en gegund aan Regain.
 • Alle afvalfracties worden ingezameld zoals voor de coronacrisis. Hierdoor vinden er geen alternatieve inzamelingen meer plaats (bijvoorbeeld oud papier). Wel is vanwege de coronacrisis besloten de Opschoonactie Gennep Schoon in 2020 niet te laten plaatsvinden. Alle verenigingen die zich voor dit jaar hadden aangemeld, zullen komend jaar (als het dan met de coronasituatie verantwoord is) automatisch een nieuwe bevestiging van deelname ontvangen.
 • Bij de verbouwing van ons kantoor zijn diverse materialen hergebruikt, zoals onder andere plafondschroten, kasten en bureaubladen.
  In de openbare ruimte wordt rekening gehouden met gerecyclede grondstoffen. Bij het vervangen van de openbare verlichting moet een aannemer aan verschillende duurzaamheidsaspecten voldoen. Materiaal dat vrijkomt en bruikbaar is, wordt hergebruikt. Vrijgekomen materialen die niet hergebruikt kunnen worden, worden gescheiden ingeleverd bij WeCycle. Het overige afval is ingeleverd bij ReNeWi, die 75% recyclet.

In 2020 is ook gerealiseerd:

 • In het voorjaar 2020 was het tijdens de lockdown erg druk bij het milieustation. We hebben extra inzet geregeld waarmee de afhandeling van de bezoekers van de milieustraat werd gewaarborgd.
 • Als gevolg van de lockdown bezochten afgelopen jaar veel mensen de natuurgebieden, wat meer afval in het buitengebied opleverde. Daarnaast zorgde de gesloten horeca voor volle prullenbakken en meer zwerfafval. We hebben BuitenWerk extra ingezet om de openbare ruimte schoon te houden (zie ook onder Openbare Ruimte 2.1).

Beleidsindicatoren

Omschrijving

2018

2019

2020

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner

119,19

118,44

111,6

Bron: CBS

Dit geldt als outputindicator. Feit blijft dat de gemeente enkel direct kan sturen op de hoeveelheden restafval door de beleidskaders op het gebied van afvalinzameling wezenlijk te veranderen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een dure zak in plaats van de grijze container, of door te kiezen voor omgekeerd inzamelen, waarbij alle te scheiden fracties aan huis worden opgehaald en restafval via ondergrondse verzamelcontainers (op straat of wijk niveau) kan worden aangeboden. Het opgenomen cijfer is gecorrigeerd met het afval afkomstig van (kleine) bedrijven die hun afval ook aanbieden via de gemeentelijke inzameling.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Vereniging afvalsamenwerking Limburg

De taak is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het huishoudelijk restafval en gft. Tot de taken behoort ook advisering van gemeenten en het deelnemen aan netwerken.

Bodemzorg Limburg B.V.

Het uit een oogpunt van volksgezondheid zorgvuldig beheren van gesloten stortplaatsen (nazorg).

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02