Onderwijs en kinderopvang

Financiën

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Leerlingenvervoer

21

Peuterspeelzalen

11

Kinderopvang

21

Directe salariskosten

-17

Overige < € 10.000

12

Totaal

48

leerlingenvervoer  € 21.000 | Door de Corona maatregelen heeft de vervoerder een compensatie mogen indienen van max. 80% van de vervoerskosten. De vervoerder heeft maar deels van deze compensatie gebruik gemaakt. Daardoor zijn de kosten van het leerlingenvervoer lager.

peuterspeelzalen  € 11.000 | De afrekening van het peuterspeelzaalwerk vindt jaarlijks na april plaats. In 2020 was de verwachting dat € 19.000 zou moeten worden nabetaald voor het peuterspeelzaalwerk van 2019. De werkelijke afrekening was € 8.000 lager dan verwacht.

kInderopvang  € 21.000 | Met de kinderdagverblijven is afgesproken dat zij de kosten vanuit de ouderbijdrage doorbetaald krijgen. Doordat zij geen aanvullende financiering van de gemeente ontvangen, blijft een deel van het ontvangen rijksbudget onbenut.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02