Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte is vastgelegd in de meetlat integrale kwaliteit openbare ruimte. In de meetlat is aangegeven waar de gemeente welk kwaliteitsniveau wenst. De uitvoering van het beheer is volledig uitbesteed op basis van de in de meetlat opgenomen kwaliteitsbeelden. De volgende beheerswerkzaamheden worden door BuitenWerk (INTOS) uitgevoerd: groenbeheer, wegenbeheer, schoonhouden buitenruimte en van het rioolbeheer de rioolstoringen. De overige werkzaamheden zijn aan andere derde partijen uitbesteed.

Wegen  | Onderhoud, beheer en inspecties van wegen zijn nodig om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Met een tweejaarlijkse technische kwalitatieve weg inspectie brengen we de onderhoudstoestand in kaart. Zo ontstaat een kwaliteitsbeeld van het weg areaal, gebaseerd op de maatstaven van CROW. In 2021 voeren we opnieuw een tweejaarlijkse technische kwalitatieve inspectie uit. De inspectie geeft per wegvak, -type en -categorie op detailniveau inzicht in de kwalitatieve toestand van het areaal. Voor burgers en bedrijven tonen we de kwaliteit aan volgens de methode beeldkwaliteit. Gennep heeft kwaliteit B. Het niveau B (basis) is het best passende kwaliteitsniveau om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden binnen de financiële kaders. Omdat een kwaliteitsniveau op basis van beeldkwaliteit niet altijd voldoende is, moet een beheerder ook inzicht hebben in de technische kwalitatieve inspectie. Op basis van deze twee beschouwingen, de wensen en klachten van burgers en bedrijven en nieuwe ontwikkelingen stellen we wegenplanningen op. De inspectie resultaten uit de weg inspectie 2021 geven weer een beter inzicht op de kwaliteit van ons weg areaal. De komende jaren zijn de beschikbare middelen toereikend om de wegen en bermen op het gewenste niveau te onderhouden.

We pakken de projecten steeds breder op. We kijken niet alleen goed naar de technische kant, maar halen ook opgaven van 'buiten' naar 'binnen'. Met andere woorden: inbreng vanuit de maatschappij vinden we steeds belangrijker. De werkzaamheden voor de grote, integrale (her)inrichtingsprojecten bereiden we per project voor en besteden we aan. We communiceren vroegtijdig over de projecten en planningen met belanghebbenden, zoals bewoners en bedrijven. We houden ook rekening met de participatiemogelijkheden denk bijvoorbeeld aan de Ride2challange. We voeren jaarlijks klein en groot onderhoud uit aan de elementenverharding van diverse wegen. Het jaarlijkse asfaltonderhoud bundelen we zoveel mogelijk en voeren we uit in het voorjaar, na de vorstperiode.

Civiele kunstwerken | Onderhoud, beheer en inspecties van kunstwerken - houten en betonnen bruggen/ afscheidingen - zijn nodig om de functionaliteit, toegankelijkheid en de veiligheid te garanderen. Om te blijven voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau werken we volgens een meerjarenonderhoudsplan. De gemeente is eigenaar en beheerder van de civiele kunstwerken en heeft het beheer over een aantal betonnen, houten en stalen bruggen/ afscheidingen.

Openbare verlichting | Het beleid voor - en daarmee ook de kwaliteit van - de openbare verlichting staat in het beleidsplan. We proberen het afgesproken kwaliteitsniveau en de milieudoelstellingen na te leven. Het kwaliteitsniveau vertaalden we naar een meerjarenonderhoudsplan. Voor de verlichting volgen we de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de kwaliteitscriteria openbare verlichting (NPR 13201). Het vervangen en aanpassen van de verlichting plannen we zoveel mogelijk binnen integrale projecten. We voeren alle vervangingen met led uit. Zo besparen we energie- en vervangingskosten. De tweede grote vervangingsronde naar led verlichting staat gepland voor 2024.  

Groen | Het openbaar groen is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit verschillende wettelijke, beleids- en beheerkaders werken we aan een biodiversiteit, duurzaam, global goals, onderhoudsarm en veilig groenbestand. Wij onderhouden het openbaar groen volgens het groenbeleidsplan. Dat geeft inzicht in de kwaliteit van het openbaar groen en de middelen die nodig zijn om het vastgestelde kwaliteitsniveau te bereiken.

Straatmeubilair | Met straatmeubilair bedoelen we hier ‘diverse objecten en elementen die de verblijfsfunctie van de openbare ruimte dienen en/of een verkeersfunctie of informerende functie hebben’. Denk aan palen, fietsvoorzieningen, zitbanken, bewegwijzeringen, straatnaamborden, verkeersborden en wegmarkeringen. Het kwaliteitsniveau van het beheerplan Straatmeubilair is vastgesteld op kwaliteitsniveau B. Wij voeren goed en tijdig onderhoud uit aan het straatmeubilair. Hier valt ook een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer onder.

Riolering | Riolering is nodig voor het ‘duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieu’ en het voorkomen van wateroverlast. Dit algemene doel kunnen we vertalen naar het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit omvat het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, het bergbezinkbassin, putten en kolken en het bedienen en onderhouden van rioolgemalen en het drukrioolsysteem. We voeren de reguliere onderhoudswerkzaamheden en projecten uit zoals opgenomen in Gemeente rioleringsplan (GRP).

Gennep zet in op:

  • Een hoge waardering van de gebruikers voor de kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Een goede prijs-kwaliteit verhouding voor het beheer van de openbare ruimte.
  • Een schone en veilige stad.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingssysteem actief voor burgers die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen. Zie ook programma Openbare ruimte.

Beleidsplannen

Plannen

Vastgesteld
door de raad

Jaar

Financiële vertaling begroting en meerjarenraming

Achterstallig onderhoud

Wegenbeleidsplan 2016-2020

Ja

2016

Ja

Nee

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

Ja

2019

Ja

Nee

Gemeentelijke gebouwen inclusief binnensportaccommodaties

Ja

2006

Ja

Nee

Onderwijshuisvesting MOP 2010-2019

Nee

2010

n.v.t. 1)

Nee

Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022

Ja

2018

Ja

Nee

Groenbeleidsplan 2016-2020

Ja

2016

Ja

Nee

Integraal Verkeers- en vervoersplan 2013-2017

Ja

2012

Ja

Nee

Speelruimtebeleidsplan “Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte” 2016-2019

Ja

2016

Ja

Nee

1) onderhoud schoolgebouwen is verantwoordelijkheid schoolbesturen

Gebouwen

De “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” is nog steeds van toepassing om het kwaliteitsniveau van onze gebouwen vast te leggen. Binnen deze nota is het visueel en technisch onderhoudsniveau in categorieën ingedeeld. De (energetische) duurzaamheid neemt hierin een belangrijke plaats in. Middels een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat gebaseerd is op het kwaliteitsniveau, dat in genoemde nota is vermeld, zijn de totale onderhoudskosten over een periode van tien jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een jaarlijkse dotatie.

Het huisvestingsbeleidsplan (kadernotitie) is begin 2020 behandeld in de raad. Dit plan dient als toets voor voorzieningenplannen van de verschillende kernen. Onderhoud aan vastgoed is mede afhankelijk van toekomstige plannen en de daaruit vloeiende uitvoeringsplannen.

Het onderhoudsplan wordt om de drie à vier jaren geactualiseerd. De laatste actualisatie dateert van 2017. Vooral geplande investeringen voor zowel het gemeentekantoor als de binnensportaccommodaties leggen een behoorlijke druk op de voorziening. Eind 2020 is gestart met de actualisatie van het MJOP met daarbij de introductie van de conditiemeting conform de NEN2767. Hierin worden tevens de energiebesparende maatregelen (EMS) en de uitkomsten van de voorzieningenplannen van de kernen opgenomen.

Het meerjarenonderhoudsplan is een dynamisch plan. Aan het begin van elk jaar wordt op grond van de werkelijke kwaliteit van de gebouwen een uitvoeringsdocument opgesteld. Daar waar de onderhoudsplicht gezamenlijk door beheer en exploitant wordt uitgevoerd, worden vooraf prioriteiten gesteld en budgetafspraken gemaakt.

In 2020 is buiten het reguliere onderhoud en behoudens de verbouwing van het gemeentekantoor nauwelijks tot geen gepland onderhoud uitgevoerd. De overige werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021 mede in afwachting van de ontwikkeling van voorzieningsplannen. Vooralsnog zijn de beschikbare voorzieningen voldoende om werkzaamheden in 2021 uit te voeren.

Schoolgebouwen | De gemeente heeft de wettelijke verplichting te zorgen voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting van primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente op basis van een verordening. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik, constructiefouten, verzekering, onroerendezaakbelasting en gymlokalen van schoolgebouwen. In de gemeente Gennep zijn 10 scholen en waren 11 schoolgebouwen. In 2020 is één schoolgebouw gesloopt in verband met realisatie van het Kind Expertise Centrum.
Vooruitlopend op wijziging van wet- en regelgeving omtrent de huisvesting van onderwijs zijn de schoolgebouwen in beeld gebracht in een huisvestingsrapport. Hierbij is samenwerking gezocht met de betrokken schoolbesturen en de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar. Belangrijkste doel van de wijziging van wet- en regelgeving is duidelijkheid verschaffen ten aanzien van renovatie en investeringen in schoolgebouwen door schoolbesturen. Onderdelen van het huisvestingsrapport zijn ruimtebehoefte, conditiemeting, functionaliteit, mogelijkheden voor samenwerking, binnenmilieu en duurzaamheid. Door in beeld te brengen hoe de schoolgebouwen ervoor staan, kan na de wetswijziging slagvaardig gehandeld worden. Tevens wordt voorkomen dat de gemeente ad hoc verzoeken van schoolbesturen ontvangt ten aanzien van investeringen in de onderwijshuisvesting.

Speelterreinen

De gemeente Gennep is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van circa 250 speeltoestellen, verspreid over 40 locaties. We zorgen ervoor dat de speelterreinen en toestellen netjes onderhouden worden en veilig zijn, zodat onze inwoners hier veilig gebruik van kunnen maken. De gemeente voert daarom regelmatig visuele inspecties uit en controleert toestellen op basis van meldingen op defecten. Een keer per jaar worden alle toestellen geïnspecteerd door een erkend inspectiebedrijf. Verder zijn we wettelijk verplicht om van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden een logboek bij te houden.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02