Jaarrekening

Balans

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

2019

2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

44.600

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

44.600

Materiële vaste activa

36.296.500

42.449.500

Investeringen met een economisch nut

16.302.400

20.799.600

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven

16.259.500

17.207.500

Investeringen met een maatschappelijk nut

3.734.600

4.442.400

Financiële vaste activa

640.700

1.921.200

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

132.300

132.200

Leningen aan deelnemingen

0

1.020.000

Overige langlopende leningen u/g

24.100

279.500

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

484.300

489.500

Totaal vaste activa

36.937.200

44.415.300

Vlottende activa

Voorraden

711.900

633.700

Onderhanden werk

711.900

633.700

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

5.166.700

6.693.300

Vorderingen op openbare lichamen

176.800

248.000

Rekening courant ministerie van Financiën

2.708.500

4.313.200

Rekening courant niet financiële instellingen

1.254.100

435.900

Overige vorderingen

1.027.300

1.696.200

Liquide middelen

254.300

254.000

Kassaldi

1.800

1.700

Bank- en girosaldi

252.500

252.300

Overlopende activa

6.764.100

7.057.000

Totaal vlottende activa

12.897.000

14.638.500

TOTAAL ACTIVA

49.834.200

59.053.800

BALANS PER 31 DECEMBER

PASSIVA

2019

2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

20.007.600

18.536.800

Algemene reserve

11.789.000

8.776.000

Bestemmingsreserves

-Overige bestemmingsreserves

7.376.200

9.371.900

Nog te bestemmen resultaat

842.400

388.900

Voorzieningen

5.944.600

6.085.600

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

3.445.400

2.728.300

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

985.400

1.346.300

Van derden ontvangen middelen met een specifieke aanwendingsrichting

1.513.800

2.011.000

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

16.003.900

14.070.200

Onderhandse leningen van derden

15.990.600

14.055.700

Waarborgsommen

13.300

14.500

Totaal vaste passiva

41.956.100

38.692.600

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

1.122.400

12.294.100

Overige schulden

1.122.400

12.294.100

Overlopende passiva

6.755.700

8.067.100

Totaal vlottende passiva

7.878.100

20.361.200

TOTAAL PASSIVA

49.834.200

59.053.800

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02