Taakvelden

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder:          R. Janssen
Beïnvloedbaarheid:          III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • Alle kinderen in de gemeente Gennep halen het beste uit zichzelf door gebruik te maken van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Leerlingen kunnen hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk ontplooien.
 • Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in de gemeente volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden.
 • Er zijn meer mogelijkheden om de Duitse taal te leren.
 • Zorgvragen worden voorkomen door effectieve vroegsignalering.

Wat zouden we er voor doen?

 • Gezamenlijk met de basisscholen blijven wij een vakleerkracht Bewegingsonderwijs aanbieden.  
 • We handelen preventief om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Als het nodig is handhaven we op het nakomen van de Leerplichtwet, volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
 • We onderzoeken de verdere mogelijkheden voor het aanbieden van Duitse taal-programma's buiten het onderwijs.
 • We zetten het casusoverleg voort waarin ontwikkelachterstanden bij kinderen van 0 tot 4 jaar in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Gezamenlijk met de basisscholen bieden wij op 5 scholen in de gemeente Gennep vakleerkrachten Bewegingsonderwijs aan. Hiermee krijgen ruim 700 kinderen professioneel bewegingsonderwijs. De kwaliteit van het bewegingsonderwijs is hiermee verhoogd, waardoor kinderen meer plezier hebben in bewegen. Dit komt ten goede aan een gezonde leefstijl. Zelfs tijdens het thuisonderwijs kregen leerlingen creatieve online vormen van bewegingsonderwijs aangeboden.
 • De leerplichtwet is uitgevoerd via de nieuwe methode Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
 • De verdere mogelijkheden tot het aanbieden van Duitse Taal-programma's zijn in samenwerking met onderwijs en maatschappelijke partners onderzocht. Voor de uitvoering is niet voldoende draagvlak gevonden.
 • Het casusoverleg waarin ontwikkelachterstanden bij kinderen van 0-4 jaar in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt is periodiek uitgevoerd.
 • Het leerlingenvervoer heeft tijdens de scholensluiting grotendeels stil gelegen. Conform afspraken vanuit de VNG is 80% van de reguliere kosten doorbetaald, zodat vervoerders hun personeel in dienst konden houden.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

2018

2019

2020

Absoluut verzuim *

0

2

1

Relatief verzuim **

29

25

20

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

12

16

14

Uitgegaan is van de leerplichtige leerlingen en kwalificatieplichtigen behalve de kwalificatieplichtigen op het MBO. Deze worden begeleid door de medewerkers van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Venray.
*Absoluut verzuim: er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. **Relatief verzuim: leerplichtige staat wel op een school ingeschreven, maar hij/zij verzuimt zonder geldige reden les- of praktijktijd.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02