Taakvelden

4.2 Onderwijshuisvesting

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder:         R. Janssen
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

  • Realisatie van een Kind Expertise Centrum.
  • Onderwijshuisvesting die bijdraagt aan optimale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat zouden we er voor doen?

  • We werken samen met de betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisatie om tot een definitief ontwerp voor het in 2021 op te leveren Kind Expertise Centrum (KEC) te komen.
  • Als bouwheer voor de realisatie van het KEC verzorgen we de aanbesteding en de bouwbegeleiding.
  • We geven uitvoering aan het nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).
  • We geven uitvoering aan de geïnventariseerde acties binnen het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De bouw van het KEC is gestart. De planning voor oplevering van de bouw is vervroegd. De aannemer verwacht al vóór het nieuwe schooljaar 2021-2022 op te leveren. De partijen die de buitenruimte ontwerpen zijn geselecteerd. De oplevering van de inrichting van de buitenruimte is gepland voor het najaar 2021.
  • Een huisvestingsrapport onderwijs is opgesteld, waarmee de huidige stand van zaken van de schoolgebouwen in kaart is gebracht. Het huisvestingsrapport vormt de basis voor nadere afstemming met de schoolbesturen over de onderwijshuisvesting. Daarnaast biedt het rapport de grondslag voor de verdere uitwerking tot een Integraal Huisvestingsplan indien dit in de regelgeving wordt opgenomen of de gemeente hier zelf toe besluit.
  • Met de scholen/ schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de voorzieningen worden uitgevoerd. De toegekende aanvragen zijn gerealiseerd. Het betreft uitbreiding van het Elzendaalcollege met 5 lokalen en aanpassing van het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) gebouw Mikado in verband met teruggave van het SO (Speciaal Onderwijs) gebouw. De afrekening vindt in 2021 plaats.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Gemeenschappelijk orgaan openbaar onderwijs (Stichting Invitare)

De centrumgemeente Cuijk  coördineert en oefent de bevoegdheden uit, zoals bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van Stichting Invitare, met uitzondering van de opheffing van de scholen op voorspraak van de portefeuillehouder onderwijs.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02