Taakvelden

5.1 Sportbeleid en activering

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:          II. Overwegend financieel en beleidsmatig te beïnvloeden

Wat wilden we bereiken?

 • Een breed en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod.
 • Vitale sportaanbieders die hun maatschappelijke functies kunnen blijven vervullen en hun sportaanbod goed communiceren naar de inwoners.
 • Sportieve, vitale en actieve inwoners.

Wat zouden we er voor doen?

 • We voeren het programma Gennep Doet Mee (2019-2022) uit, met aandacht voor vitale jeugd, vitaal meedoen en vitale verenigingen.
 • We geven uitvoering aan het Lokaal Sportakkoord.
 • We stellen beleidsuitgangspunten op voor breedte- en topsport.
 • We komen sportverenigingen financieel tegemoet op het gebied van gemeentelijke lasten.
 • We werken samen met sportaanbieders om in de gemeente een sportkoepel te realiseren die hun belangen behartigt en meedenkt over het gemeentelijk beleid op het gebied van sport en bewegen.
 • We organiseren opnieuw samen met sportaanbieders een sportgala.
 • We geven uitvoering aan de subsidieregeling ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • De uitvoering van het programma Gennep Doet Mee loopt voorspoedig. Zelfs tijdens de zwaarste periode van de coronacrisis zijn goede resultaten behaald door creatieve online vormen van sport- en beweegstimulering en ondersteuning, zoals online challenges en groepslessen met vele tientallen deelnemers per keer.
 • De uitvoering van het Sportakkoord is begin 2020 voortvarend opgepakt, stagneerde enigszins in het voorjaar, maar is vervolgens na de zomer vlot getrokken waardoor er eind 2020 een vergevorderd voorstel voor een Sportraad ligt. Daarnaast is er ook een uitgewerkt plan voor een  multisportaanbod.
 • De beleidsuitgangspunten voor breedtesport en topsport komen te vallen onder de paraplu van het OMO-beleidsplan dat eind 2020 vastgesteld is. De uitvoeringsplannen worden in 2021 opgesteld.
 • De subsidieregeling die de compensatie van OZB faciliteert, is vastgesteld. Alle betrokken verenigingen hebben een aanvraag ingediend en hebben uitgekeerd gekregen.
 • Oprichting van een sportkoepel is 1 van de speerpunten van het Sportakkoord. Inmiddels heeft de werkgroep een bij de beoogde doelgroep getoetst plan gereed. Momenteel wordt een oprichtingsbestuur geformeerd.
 • Bij gebrek aan een volledig sportjaar waren we de voorbereidingen gestart voor een Avond van de Sport op 18 december ter vervanging van het jaarlijkse sportgala. Helaas kon ook dit niet doorgaan. De plannen voor zowel een Avond van de Sport (entertainment) als het Sportgala zijn verschoven naar 2021.
 • Uitvoering van de subsidieregeling basisinfrastructuur Sociaal Domein is volgens plan verlopen. Alle sportverenigingen hebben per jeugdlid een bedrag ontvangen, waarmee zij, zeker in het afgelopen coronajaar, hun sportinfrastructuur overeind hebben kunnen houden.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

 2018

2019

2020

Niet sporters

52 %

52 %

52 %

De verwachting van het RIVM is dat de sportdeelname tot 2030 ongeveer gelijk zal blijven (RIVM, 2016.)

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02