Taakvelden

5.2 Sportaccommodaties

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         II. Overwegend financieel en beleidsmatig te beïnvloeden

Wat wilden we bereiken?

  • Inwoners kunnen de meeste takken van sport en bewegingsonderwijs in eigen gemeente beoefenen.
  • Optimaal gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties, als ook van de openbare ruimte die geschikt is voor sport en bewegen.
  • Sportaccommodaties verkeren in voldoende staat van onderhoud.

Wat zouden we er voor doen?

  • We zetten de uitvoering in werking van de besluiten op het gebied van binnensportaccommodaties met nadrukkelijke aandacht voor kwaliteit, capaciteit en verduurzaming.
  • We stimuleren initiatieven van inwoners en sportaanbieders om (delen van) de exploitatie van accommodaties zelf ter hand te nemen.
  • We geven uitvoering aan de meerjarige onderhoudsplannen voor gemeentelijke accommodaties, geprivatiseerde sportverenigingen en ondersteunen initiatieven voor het beter gebruik van accommodaties.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Het proces om tot een nieuwe semipermanente sporthal te komen is in volle gang. De meeste voorbereidende onderzoeken hebben plaatsgevonden. Deze hebben er toe geleid dat de realisatie uitgesteld moet worden naar de 2e helft 2021. In de begroting 2021 zijn hiervoor middelen aangevraagd en toegekend.
  • We hebben een succesvolle en innovatieve aanbesteding uitgevoerd om tot een nieuwe exploitant te komen voor onze binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare. De opdracht is gegund aan Yask Facility Management. Yask is per 1 januari 2021 gestart.
  • Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de geprivatiseerde buitensportverenigingen is volgens plan uitgevoerd. Voor de binnensportaccommodaties is dit plan deels on hold gezet in afwachting van de wisseling van exploitant. Vanaf 2021 worden de achterstanden ingelopen.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02