Taakvelden

5.3 Kunst & Cultuur

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder:         R. Peperzak (kunst & cultuur) en H. Teunissen (mondiaal bewustzijn)
Beïnvloedbaarheid:        I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat wilden we bereiken?

 • Inwoners en ondernemers zijn cultureel betrokken.
 • Alle kinderen kunnen gebruik maken van culturele voorzieningen.
 • Roepaen is een vitaal cultureel instituut.
 • Aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte.

Wat zouden we er voor doen?

 • Het jaar 2020 staat in het teken van de 75 jarige Bevrijding, het jaar van de Vrede Vrijheid en Vriendschap. Hierin staat niet alleen de cultuurhistorie centraal, maar ook de stimulering van kunst en cultuur in de gemeente Gennep. De gemeente draagt bij aan het programma.
 • We verstrekken jaarlijkse subsidies aan vrijwilligersorganisaties (onderdeel subsidieregeling ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein) en aan projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (onderdeel subsidieregeling stimulering maatschappelijke participatie). Daarnaast verstrekken we subsidie aan cultureel podium Roepaen en aan harmonie- en fanfare verenigingen die onder leiding van de Stichting Muziekopleiding Gennep samen muziekopleidingen organiseren (subsidieregeling Muziekonderwijs).
 • We leveren een financiële bijdrage aan cultuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Gennep.
 • We brengen het Jeugdcultuurfonds onder de aandacht van (ouders van) jonge inwoners die om financiële redenen geen gebruik kunnen maken van het culturele aanbod in de gemeente.
 • Ook in 2020 ondersteunen we stichting GESP voor het onderhouden van de stedenband met onze partnerstad San Pedro de Lóvago (Nicaragua).
 • De gemeente stimuleert, faciliteert en co-financiert initiatieven voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte.
 • We benutten de kansen die zich voordoen in het koppelen van leegstaand vastgoed aan culturele en kunstzinnige activiteiten.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • In verband met de coronacrisis is het niet gelukt om alle geplande activiteiten in 2020 te realiseren. Zo zijn de herdenking op 4 mei en het bevrijdingsfestival op 5 mei niet doorgegaan. Het scholenproject dat in het teken stond van 75 jaar bevrijding is niet doorgegaan in april, maar is later in september en oktober alsnog grotendeels uitgevoerd.
 • Wij hebben in 2020 aan 29 vrijwilligersorganisaties subsidie verstrekt, inclusief een subsidie aan Stichting Cultureel Podium Roepaen. Ook hebben we diverse incidentele projecten ondersteund die bijdragen aan het in stand houden van de culturele infrastructuur. Ondanks de coronamaatregelen hebben veel culturele organisaties er toch voor gezorgd dat inwoners (op een alternatieve manier) kunst en cultuurhistorie hebben kunnen beleven.
 • We werken samen met de cultuurcoach aan een cultuurplan voor de komende jaren. Hierbij staat de verbindingen tussen zowel de beleidsvelden kunst & cultuur, sport & bewegen en participatie als tussen de scholen, de gemeente en de cultuuraanbieders centraal.
 • In 2020 zijn 15 aanvragen voor het Jeugdcultuurfonds ingediend. Deze zijn alle gehonoreerd. De jeugdfondsen bereiken inmiddels driekwart van de kinderen in armoede. Het bereik van Leergeld en Sportfonds is het hoogst. Het Cultuurfonds is via dezelfde kanalen toegankelijk maar hier is minder vraag naar. De toegankelijkheid is goed geborgd en het gebruik neemt van jaar tot jaar licht toe.
 • Er zijn in 2020 3 initiatieven voor het Fonds kunst en cultuur(historie) in de openbare ruimte gehonoreerd. De kunstwerken worden naar verwachting in het voorjaar van 2021 geplaatst. Er zijn nog 3 andere initiatieven ingediend, die nog niet gehonoreerd zijn. Dit is onder meer afhankelijk van cofinanciering.
 • We ondersteunen stichting GESP (financieel) voor het onderhouden van de stedenband met onze partnerstad San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Vanuit de post "onvoorzien" is € 5.000,- ingezet voor extra subsidie aan de stichting GESP ter compensatie van de noodhulp die zij verstrekt heeft aan San Pedro de Lovago. Deze extra subsidie moet gezien worden als een voorschot op de nog te verstrekken subsidie voor de jaren 2021 en 2022.
 • We zijn in samenwerking met de cultuurcoach mogelijkheden aan het verkennen om culturele en kunstzinnige activiteiten (voor basisscholen) te koppelen aan leegstaand vastgoed. Dit is vertraagd door de coronacrisis. Samen met scholen verder werken aan cultuureducatie werd bemoeilijkt. Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe cultuurplan.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02