Taakvelden

0.2 Burgerzaken

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

  • Betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP).

Wat zouden we er voor doen?

De activiteiten binnen dit taakveld zijn grotendeels regulier en omvatten het volgende:

  • We bewaken de kwaliteit van de BRP-gegevens middels periodieke controles en BRP/PNIK-audits volgens jaarlijkse planmatige zelfevaluatie (ENSIA). Op basis daarvan dragen we zorg voor een continue kwaliteitsverbetering van deze gegevens.
  • We nemen deel aan de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI) en houden de kennis van medewerkers op het gebied van identiteitsvaststelling op peil.
  • We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en ontwikkelen een aanpak om kwalitatief goede adresonderzoeken te verrichten. We houden de kennis op het gebied van risicosignalering en opsporing van adresfraude tijdens het (digitale) aangifteproces op peil.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De jaarlijkse audit voor Basisregistratie Personen (BRP) en voor Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK) is afgerond.  Procedures zijn waar nodig geactualiseerd.  De 25 geselecteerde persoonslijsten zijn gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Naar aanleiding van deze audit worden acties om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, opgenomen in het Informatiebeveiligingsplan BRP en PNIK 2021.
  • In de dagelijkse uitvoering is constante aandacht voor een zorgvuldige identiteitsvaststelling. De activiteiten van de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude staan momenteel op een laag pitje in verband met corona.
  • Huisbezoeken zijn het afgelopen jaar in verband met de coronacrisis slechts mondjesmaat uitgevoerd. Controles gebeuren zoveel mogelijk schriftelijk, digitaal en telefonisch. Het proces van adresonderzoek is verbeterd. Hierin zijn de te ondernemen stappen en tijdsduur duidelijk aangegeven. Dit leidt tot een uniforme werkwijze en een completer dossier.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02