Paragrafen

COVID

De corona pandemie heeft grote invloed gehad op onze maatschappij. De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om de pandemie te beteugelen. Voor de gemeente hebben deze maatregelen een financieel effect. Ook is, zoals hierboven is aangegeven, een grote inzet van de gemeenten gevraagd. Naast een personele inzet hebben we ook diverse steunmaatregelen uitgevoerd.

Onderscheiden worden:

  • verschuivingen binnen het boekjaar, zoals exploitatievergoeding sportaccommodaties, vooruitbetaling, bevoorschotting zorgaanbieders (regionaal)
  • maatregelen door benutting bestaande budgetten, zoals de uitbetaling van de subsidies waar normaal gesproken een prestatie tegenover staat, huur gymzalen.
  • door het rijk gecompenseerde effecten, zoals garantieregeling zorgaanbieders jeugd en WMO, voor een deel van het jaar niet innen van eigen bijdrage WMO en lagere inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting en leges.
  • lagere lasten voor evenementen, leerlingenvervoer, uitbesteding VTH en uitbesteding bouwactiviteiten Omgevingswet.

 
Door het rijk is compensatie beschikbaar gesteld. In totaliteit gaat het om een bedrag van ruim € 1,5 miljoen (exclusief Tozo). Van dit bedrag is € 1.208.000 beschikbaar gesteld verdeeld over 3 steunpakketten in 2020 en € 332.000 in 2021 (medio april 2021). Onze indruk is dat wij als gemeente voldoende gecompenseerd zijn door het Rijk, waarbij er dus ook voor 2021 nog middelen beschikbaar zijn met betrekking tot nog te maken kosten inzake de COVID pandemie.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02