Taakvelden

0.5 Treasury

Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • Financieren tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Behartigen van gemeentelijke belangen in Enexis en WML via aandeelhouderschap.

Wat zouden we er voor doen?

 • We bewaken onze liquiditeitspositie (voor 2020 zijn er voldoende liquiditeiten).
 • We nemen actief deel aan de aandeelhoudersvergaderingen.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We bewaken onze liquiditeitspositie en om hierin te voorzien is een kasgeldlening afgesloten .
 • We volgen de agenda's van de aandeelhoudersvergaderingen. Voor Enexis worden we vertegenwoordigd door de Vegal. We nemen deel aan de vergaderingen van de Vegal.
 • We hebben besloten een aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Waterleidingsmaatschappij Limburg N.V.

De WML is de drinkwaterproducent en –leverancier voor inwoners en bedrijven in de provincie Limburg. Daarnaast is de WML ook verantwoordelijk voor het veiligstellen van de openbare watervoorziening. Zij beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water, nu en in de toekomst.

Enexis Holding N.V.

 • De vennootschap heeft ten doel:
 • Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
 • Het in standhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
 • Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
 • Het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.
 • De gemeente tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen, tegen de laagst mogelijke prijs.

Deelnemingen vennootschappen splitsing Essent

Deze vennootschappen zijn opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent. Attero en Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) zijn buiten de verkoop gehouden. Met betrekking tot PBE kan worden vermeld dat de aandeelhouders van PBE en Verkoop Vennootschap eind juni 2011 akkoord zijn gegaan met een schikking met Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland waardoor de daadwerkelijke overdracht van de aandelen aan RWE kan plaatsvinden. Vervolgens kan de deelneming in PBE worden opgeheven.
De overige vennootschappen zullen weer worden opgeheven zodra de wettelijke termijnen (m.n. claims) hiervoor zijn verstreken.

Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen der Limburgse gemeenten voor zover die voortvloeien uit hun aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap: “Enexis Holding N.V.”, alsmede uit hun aandeelhouderschap in de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen die gericht zijn op uitvoering van het aan de leden toekomende stemrecht op aandelen in ”Enexis Holding N.V.”, en de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen, en door alle verdere wettige middelen die de vereniging als geschikt voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02