Taakvelden

0.61 OZB & overige belastingen

Taakveld 0.61 OZB & overige belastingen
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat wilden we bereiken?

 • Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente.
 • Een verlaging danwel zo laag mogelijke lastendruk binnen de kaders van een verantwoord financieel beleid.
 • Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen.

Wat zouden we er voor doen?

 • We voeren de reguliere taken uit als heffing en inning en actualisatie van de verordeningen,  voeren regie op de uitvoering van de belastingtaken door BsGW en stemmen regionaal af.
 • De actualisatie van het GRP en de vertaling van het afvalstoffenplan leidt tot kostendekking riool- en afvalstoffenheffing.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • De inkomsten uit heffing en belastingen kennen ten gevolge van de coronacrisis een grotere onzekerheid dan voorgaande jaren. De inkomsten uit toeristenbelasting zijn bij 1e trimesterrapportage verlaagd. Door het rijk is hiervoor compensatie geboden, die vooralsnog toereikend is voor het bedrag waarmee we de opbrengsten hebben verlaagd. Daarnaast is de heffing en invordering voor bedrijven tijdelijk stilgelegd. In juni is dit weer opgestart, maar het betekent wel dat de realisatie van de inkomsten achterloopt ten opzichte van de voorgaande jaren. Daarnaast is er een reëel risico dat grotere aantallen aanslagen oninbaar moeten worden verklaard vanwege stijgende faillissementen. Ook leidt dit mogelijk tot hogere leegstand en inkomstenderving.
 • De reguliere taken op het gebied van OZB en breder de gemeentelijke belastingen worden uitgevoerd. Te denken valt aan: heffing en inning; actualisatie van de belastingverordeningen, waarbij sprake is van een zo laag mogelijke lastendruk binnen de kaders van een verantwoord financieel beleid; en regie voeren op de uitvoering van de belastingtaken door BsGW, inclusief regionale afstemming.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)

De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende doelstellingen:

 1. het minimaliseren van de uitvoeringskosten;
 2. het optimaliseren van de belastingopbrengsten;
 3. het beperken en spreiden van de risico’s in de bedrijfsvoering;
 4. het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar deelnemers.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02