Bestuur en organisatie

Financiën

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Raad en commissies

10

College

130

Beheer basisregistraties

61

Bureaukosten

22

Automatisering

54

Personeelskosten

113

Beheer gebouwen afboeken Kleefseweg

-236

Gemeentekantoor onderhoud

-93

Gemeentekantoor schoonmaakkosten

-26

Gemeentekantoor stelpost onderuitputting

-180

Directe salariskosten

-553

Overige < € 10.000

39

Totaal

-659

raad en commissies € 10.000 | De overschrijding van de werkkostenregeling (WKR) is lager uitgevallen waardoor de afdracht aan de belastingdienst ook lager is.

college wachtgeldverplichting € 46.000 | Het bereiken van de AOW leeftijd van een wethouder betekent dat de wachtgeldverplichting komt te vervallen. Hierdoor is een lagere opbouw voor 2021 nodig en kan het restant vrijvallen.

College pensioenen € 84.000 | De rekenrente die gebruikt wordt voor de actuariële berekening van het levenslang pensioen (gebaseerd op het doelvermogen) is ook in 2020 weer verlaagd, van 0,29% naar 0,082%, wat een extra dotatie betekent van € 86.000. Daarnaast is in 2020 de waardeoverdracht van een voormalig wethouder verwerkt. Deze waarde was bij de jaarrekening 2019 berekend op € 600.000 (rekenrente 0,29%) terwijl de overdrachtswaarde bepaald werd op € 430.000 (rekenrente 1,577%). Door het verschil in rekenrente heeft dit ons een voordeel opgeleverd van € 170.000.

beheer basisregistraties € 61.000 | In de begroting 2020 was een bedrag opgenomen voor de verwerking van de mutatiedetectie WOZ in het eigen systeem en het verwerken van de uitval vanuit het project waarderen op gebruiksoppervlakte. Gebleken is dat dit niet mogelijk is in de huidige systemen.
De kosten van de uitvoering BAG 2.0 zijn lager dan verwacht. Dat geldt ook voor de kosten voor kartering.

bureaukosten € 22.000 | Lagere kosten porti, aanschaf papier en door de verbouwing minder aanschaf van klein materiaal.

Automatisering € 54.000 | Lagere kosten voor internet doordat enkele onderdelen zoals E-formulieren en E-herkenning vanaf begin 2020 geïntegreerd zijn in het zaaksysteem. Doordat wij voor de applicatie Teams 7 maanden gedraaid hebben op een trial-licentie zijn licentiekosten bespaard. Daarnaast is minder ondersteuning ingehuurd.

Personeelskosten € 113.000 | De overige personeelskosten zijn lager door  het vertrek van een medewerker die onder de regeling garantiebanen valt. Hiervoor is geen nieuwe medewerker onder deze regeling aangenomen. Daarnaast is er een overschot op de arbokosten. Een aantal trainingen (herhaling BHV, EHBO) zijn vanwege corona niet doorgegaan. Ook zijn er minder arbovoorzieningen verstrekt zoals speciale bureaustoelen. Alle vacatures zijn uitgezet via Banenplein of ons detacheringsbureau, waardoor er geen kosten zijn gemaakt voor het plaatsen van vacatures in landelijke bladen. Een besparing op de opleidingen wordt veroorzaakt door Corona. Hierdoor zijn veel cursussen niet door gegaan of digitaal gevolgd. De kosten hiervan zijn veel lager. De aangevraagde budgetten voor ziekte vervanging en vervanging van personeel, ontstaan door vertrek van medewerkers, zijn uiteindelijk niet geheel nodig geweest. Enerzijds omdat er korter ingehuurd is en anderzijds door lagere tarieven.
Tenslotte kan een deel (€ 26.500) van de voorziening personeel vrijvallen omdat een ex-medewerker inmiddels weer betaald werk heeft gevonden, waardoor de WW-verplichting komt te vervallen voor 2021.

beheer gebouwen kleefseweg € 236.000 | Het pand Kleefseweg 27 is onbewoonbaar verklaard en is inmiddels gesloopt. De boekwaarde van het pand moet hierdoor afgeschreven worden.

gemeentekantoor onderhoud € 93.000 | Omdat het meerjarenonderhoudsplan planmatig onderhoud gebouwen niet meer actueel genoeg is bleek het erg lastig om uitgaven op onderhoud rechtstreeks te kunnen linken aan het beheerplan. Een deel van de onttrekkingen aan de voorziening is daarom als onterecht beoordeeld door de accountant, met een correctie direct ten laste van het resultaat als gevolg. Het beheerplan wordt in 2021 geactualiseerd.

gemeentekantoor schoonmaakkosten € 26.000 | Door de verbouwing van het gemeentekantoor was, om de overlast te beperken, een extra inzet van het schoonmaakbedrijf nodig.

Gemeentekantoor onderuitputting  kapitaallasten € 180.000 | In de begroting was rekening gehouden met lagere kapitaallasten voor het gemeentekantoor omdat al bekend was dat de verbouwing doorliep in 2020. In de 1 e trimesterrapportage zijn de onderuitputtingen op de kapitaallasten als bijstelling meegenomen en is verzuimd deze stelpost af te boeken.

Directe salariskosten | Bij de overige programma's staan afwijkingen op de directe salariskosten. De afwijkingen bij de programma's zijn voornamelijk niet ingevulde vacatureruimten. Deze financiële ruimte is ingezet voor tijdelijk personeel. Deze kosten zijn verantwoord in dit programma. In totaliteit is er geen afwijking op het budget personeelskosten.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02