Gemeentefinanciën

Financiën

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Deelname nutsbedrijven

15

Incidentele baten

31

OZB niet woningen

35

OZB uitvoeringskosten

25

Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren

355

Algemene uitkering gemeentefonds decembercirculaire

118

Toegerekende rente

-21

Post onvoorzien

10

Directe salariskosten

-4

Overige < € 10.000

5

Totaal

569

Deelname nutsbedrijven € 15.000 | In 2020 zijn drie BV's, die opgericht waren voor de afhandeling verkoop Essent, opgeheven. Het in deze BV's nog aanwezige vermogen is uitgekeerd aan de aandeelhouders.

incidentele baten € 31.000 | In 2020 hebben we nog een Brede Doel Uitkering ontvangen voor verkeersprojecten die al in 2019 waren afgesloten. Daarnaast heeft een btw-onderzoek (her-rekening mengpercentage) door bureau Step nog tot een terugvordering op het btw compensatie fonds geleid.

OZB niet woningen € 35.000 | In de 1 e trimesterrapportage is de opbrengst naar beneden bijgesteld met € 95.000 omdat een lagere waardestijging werd verwacht. De daling is minder geweest.

ozb uitvoering € 25.000 | Kosten voor landelijke voorzieningen (GGI, GGU) zijn niet zoals verwacht afzonderlijk gefactureerd, maar via het gemeentefonds verrekend.

Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren € 355.000 | Het bedrag aan middelen dat de gemeente Gennep ontvangt wordt berekend o.b.v. voorlopige aantallen, maatstaven en bedragen. De definitieve vaststelling kan een aantal jaren later zijn. Over het jaar 2018 is in 2020 de belastingcapaciteit definitief vastgesteld. Hierdoor is de algemene uitkering voor het jaar 2018 verhoogd met € 125.000.
In 2019 zijn een aantal nieuwe maatstaven opgenomen in de berekeningswijze. De uitkering 2019 was gebaseerd op voorlopige aantallen van deze nieuwe maatstaven. Nu zijn voor het jaar 2019 de aantallen verhoogd, waardoor we een hogere uitkering hebben ontvangen € 230.000. Deze aantallen zijn afkomstig van externe bronnen.  

Algemene uitkering gemeentefonds € 118.000 | Ook in de berekening van de algemene uitkering over 2020 is rekening gehouden met voorlopige aantallen gebaseerd op de aantallen 2019. De verhoging van de aantallen 2019 (zie hierboven Voorgaande jaren) werkt ook door in de hoogte van de uitkering over 2020.

toegerekende rente € 21.000 | De rentelasten worden omgeslagen naar de taakvelden op basis van de boekwaarde van de investeringen voor het taakveld. Door de lagere boekwaarden op 1 januari is de toegerekende rente lager.

post onvoorzien € 10.000 | Beschikbaar € 25.000, waarvan uitgegeven € 10.000 voor de bijdrage rolstoelbus Stichting vrienden van Gennep en € 5.000 extra subsidie aan San Pedro i.v.m. corona. Dit laatste bedrag wordt wel gezien als een voorschot op de subsidies 2021 en 2022.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02