Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit onderscheiden we in een structurele weerstandscapaciteit en een incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

Met structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het betreft middelen die onderdeel zijn van de exploitatie:

  • De vrije ruimte in de belastingcapaciteit (uitgaande van landelijke rekentarieven);
  • De stelpost voor onvoorziene uitgaven.

Berekening structurele weerstandscapaciteit

Bedrag

Stelpost onvoorzien

€ 25.000

Vrije ruimte belastingcapaciteit

Nihil

Totaal

€ 25.000

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van:

  1. De stille reserves
  2. De algemene reserves

a. Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Conform de Nota stille reserves beperken we de stille reserves tot verpachte gronden, bosgronden en ondergrond garageboxen. De nota is begin 2020 geactualiseerd, maar kent inhoudelijk geen aanpassingen.
De omvang van onze stille reserves is:

Berekening stille reserves

Actief

Kwantiteit

Waarde

Grondslag waardebepaling

Regulier verpachte gronden

51

€ 1.836.000

à € 36.000 per hectare (60% waarde pachtvrije gronden)

Jaarlijks verpachte gronden

3,7

€ 222.000

à € 60.000 per hectare

Bosgronden

124,5

€ 1.245.000

à € 10.000 per hectare

Ondergrond garageboxen

656

€ 32.800

Taxatie € 50 per m²

Totaal

€ 3.335.800

b. Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit de Algemene reserve weerstandsvermogen (ARW) en de Algemene vrije reserve (AVR). De Algemene reserve bouwgrondexploitatie (ARB) nemen we in afwijking van de begroting niet mee, waarmee we voldoen aan het nieuwe Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 gemeenten (GTK). Hier staat tegenover dat in de berekening van de minimale benodigde weerstandscapaciteit de risico’s van de bouwgrondexploitaties niet zijn meegenomen. In de paragraaf Grondbeleid staan de risico's van de grondexploitaties afgezet tegen de omvang van de Algemene reserve grondexploitaties.

De omvang van de incidentele weerstandscapaciteit (a en b) is:

Berekening incidentele weerstandscapaciteit

Omschrijving

Stand 31-12-2019

Stand 31-12-2020

Algemene reserve weerstandsvermogen

€ 5.000.000

€ 5.000.000

Algemene vrije reserve

 € 6.789.043

€ 3.775.956

Resultaat over het boekjaar

 € 840.000

€ 389.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

n.v.t.

n.v.t.

Stille reserves

 € 3.335.800

€ 3.335.800

Totaal

 € 15.964.843

€ 12.500.756

De totale weerstandscapaciteit is € 25.000 + € 12.500.756  = € 12.525.756

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02