Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is hieronder berekend wat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is. In de berekening wordt een kans van optreden en een kans op het financiële gevolg bepaald.

Kans optreden

De inschatting van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet, wordt voor het grootste deel gebaseerd op basis van historische cijfers. Waar een kans op een andere manier wordt berekend, wordt dit aangegeven.
Als bekend is hoe vaak een risico zich voordoet, moet hier een factor aan worden toegekend. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

Kans optreden

Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet

Kans optreden

Twee keer of meer dan twee keer per jaar

2,00

Eén keer per jaar of eenmalig

1,00

Twee keer of meer dan twee keer per vijf jaar

0,50

Eén keer per vijf jaar

0,25

Minder dan één keer per vijf jaar

0,10

Kans financieel gevolg

Bij het schatten van de financiële gevolgen van een risico, moet in eerste instantie bepaald worden in welke mate het überhaupt mogelijk is om de financiële gevolgen van het betreffende risico te ramen. Hierbij wordt de volgende classificatie gehanteerd:

  • Goed (G): duidelijk is wat de financiële gevolgen van het risico zijn.
  • Redelijk (R): de financiële gevolgen worden bepaald op basis van historische gegevens.
  • Slecht (S): de financiële gevolgen worden op een andere manier bepaald.

Niet in te schatten (NS): er is geen inschatting te maken van de financiële gevolgen

De financiële gevolgen van het voordoen van elk risico moeten in beeld worden gebracht, tenzij is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Afhankelijk van de mate van waarin een inschatting van de financiële gevolgen gemaakt kan worden, wordt het bedrag volledig of deels meegenomen.

Financiële gevolgen

Bepaling financiële gevolgen

Kans financieel gevolg

Goed (G)

1,00

Redelijk (R)

0,75

Slecht (S)

0,50

Niet in te schatten (NS)

0,00

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2020

Taak
veld

Risico per categorie

Classificatie

Kans optreden

Kans financiële gevolgen

Financieel gevolg

Afgedekt

Minimale weerstands-capaciteit 

Toelichting

Open-einde regelingen

Redelijk

0,50

0,75

€ 200.000

nee

€ 75.000

Sociale voorzieningen, inschattingspost.

3.4

Opbrengst toeristenbelasting

Redelijk

0,50

0,75

€ 170.000

nee

€ 64.000

Fluctuatie in opbrengst toeristenbelasting.

6.4

Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot

Redelijk

0,50

0,75

€ 400.000

nee

€ 150.000

Niet realiseren bezuinigingen vanaf 2021 ad. € 150.000 per jaar.

6.4

Garantiestelling lening INTOS

Goed

0,00

1,00

€ 1.086.000

nee

€ 0

Gemeente staat garant voor 2 leningen van Intos. Exploitatietekorten komen ten laste van de IWGM gemeenten, derhalve risico nihil.

6.7

Sociaal domein

Niet in te schatten

0,50

0,00

ja

€ 0

Bestemmingsreserve beschikbaar.

8.1

Planschade

Redelijk

0,50

0,75

€ 50.000

nee

€ 19.000

Algemene inschatting.

8.3

Woningbouw

€ 0

Ondergebracht bij Waarborgfondsen.

8.3

Exploitatiebijdrage Heikant

Goed

0,50

1,00

€ 1.000.000

nee

€ 500.000

Langlopende vordering.

AD

Garanties algemeen

Redelijk

0,50

0,75

€ 267.000

nee

€ 100.000

Garanties aan verenigingen

AD

Rente-ontwikkeling, 1% afwijking 

Goed

0,25

1,00

€ 200.000

nee

€ 50.000

Nieuwe langlopende leningen € 20 miljoen.

AD

Algemene uitkering

Goed

0,50

1,00

€ 310.000

nee

€ 155.000

1% van de Algemene uitkering.

Totaal

€ 1.113.000

Conclusie

De weerstandscapaciteit moet een zodanige omvang hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico’s zijn voor een deel redelijk te kwantificeren.

De risico’s zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstand coëfficiënt 2020 is € 12.525.756 / € 1.113.000 is 11,25. In 2019 was de coëfficiënt 8,7. De weerstand coëfficiënt is gestegen door het afgenomen risico voor de stijging van bouwkosten (KEC en gemeentekantoor) en het wegvallen van risicovolle gemeentegaranties (Roepaen).

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02