Paragrafen

Financiering

EMU-saldo (x €1.000)

Omschrijving

W 2019

B 2020

W 2020

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-93

-2.669

-1.471

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.482

3.080

2.329

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van  de exploitatie

2.630

1.400

2.295

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

4.465

5.568

8.482

Baten uit bijdragen van andere overheden,  de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in minder zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (allen transacties met derden die niet op e exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

391

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

3.440

1.812

1.856

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (n/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Nee

Nee

Nee

Berekend EMU-saldo

-3.309

-5.569

-7.185

Toelichting EMU saldo

Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren. De investeringen in riolering en (in mindere mate) mutaties in de grondexploitaties bepalen vooral het saldo voor onze gemeente. Het saldo geeft alleen de mutatie weer en houdt geen rekening met de aanwezige liquiditeiten. Het saldo over 2020 is negatief wat aansluit op de daling van onze liquiditeiten. Het negatieve saldo komt door grote investeringen zoals de verbouwing van het gemeentekantoor, de bouw van het KEC, reconstructie Pottenhoek en Schuttersplein. De kapitaallasten van de investeringen zijn afgedekt in de meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02