Paragrafen

Financiering

Het renterisico van de vlottende schuld wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt vastgesteld op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Het percentage is door de minister vastgesteld op 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden aangaan. Verantwoording over de ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt afgelegd aan de provincie.

De gemeente Gennep heeft conform begroting in 2020 kasgeldleningen afgesloten om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. Deze behoefte is met name ontstaan door grote investeringen zoals het KEC en de verbouwing van het gemeentekantoor.  In november is een kasgeldlening afgesloten ter hoogte van 10mio welke afloopt in juni 2021. De kasgeldlimiet is niet overschreden.


Grafiek liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02