Paragrafen

Financiering

De activa worden gefinancierd met eigen vermogen en langlopende geldleningen. Onderstaand wordt het verschil aangegeven tussen de beschikbare financiële middelen en de investeringen. Het financieringstekort loopt in 2020 op doordat we investeringen in onder andere het KEC en de verbouwing van het gemeentekantoor gefinancierd hebben met kort kasgeld. In 2021 gaan we de korte termijnfinanciering omzetten naar langlopende financiering, hierdoor zal de balans tussen de boekwaarde van de investeringen en de financieringsmiddelen weer meer in evenwicht zijn.

Investeringen en beschikbare financieringsmiddelen (x €1.000)

W 2019

B 2020

W 2020

Boekwaarde investeringen

€ 36.937

€ 41.749

€ 44.415

Boekwaarde bouwgrondexploitaties

€ 2.153

€ 2.023

€ 2.369

Subtotaal investeringen

€ 39.090

€ 43.772

€ 46.784

Financiering met reserves en voorzieningen

€ 27.175

€ 23.390

€ 26.596

Financiering met langlopende leningen

€ 15.990

€ 15.990

€ 14.055

Subtotaal financieringsmiddelen

€ 43.165

€ 39.380

€ 40.652

Financierings tekort/overschot

€ 4.075

-€ 4.392

-€ 6.132

Grafiek investeringen en beschikbare financieringsmiddelen.

Garantstellingen

De gemeente Gennep loopt een risico wegens het afgeven van garanties voor leningen verstrekt door financiële instellingen aan derden. Deze derden oefenen taken uit die in het gemeentelijke beleid passen. De verwachting is dat het risicobedrag van de gewaarborgde gelden de komende jaren, als gevolg van reguliere aflossingen zullen afnemen.

Zie Overzicht gewaarborgde geldleningen en garantstellingen .

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02