Paragrafen

Financiering

In de BBV is bepaald dat in de paragraaf Financiering een renteschema wordt opgenomen waaruit ook het renteresultaat blijkt. Daarnaast moet inzicht geboden worden in de financieringsbehoefte.

De werkelijke rentelasten minus de baten omgeslagen over het totaal aan activa komt uit  op een omslag-percentage van 1,64%. In de begroting is bij de toerekening van de rente aan de taakvelden uitgegaan van een omslagrente van 2%, dit berekend over de boekwaarde per 1 januari van de activa behorende bij het taakveld. Door de hogere omslagrente hebben we een positief resultaat op het taakveld Treasury.

Renteschema

Rentelasten/Baten

Langlopende leningen

€  641

Rentebaten

- € 37

Kortlopend (kas)geld

- € 11

Totaal rentelasten

€ 593

Omslagpercentage: rentelasten/boekwaarde x 1%

1,64%

Rente op basis omslagpercentage 2%

€ 782

Saldo taakveld treasury

€ 189

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02