Jaarrekening

Baten & Lasten

Met ingang van 2016 is de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen ingevoerd. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van al onze activiteiten en daarbij aangegeven of mogelijk sprake is van een Vpb-plicht. Conclusie is dat alleen de grondexploitaties en een beperkt onderdeel van de afvalinzameling belastingplichtig is. Dit betekent dat er geen extra lasten zijn voor onze exploitatie.
Voor de jaren 2016 tot en met 2019 hebben we een definitieve aanslag ontvangen. Over deze jaren is geen vennootschapsbelasting verschuldigd en hebben we een saldo onverrekend  verlies van
€ 51.070. Door dit saldo aan onverrekend verlies en op basis van de voorlopige inschatting van de  VPB positie over 2020 verwachtten we ook over 2020 geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen. In de jaarrekening is daarom geen bedrag opgenomen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting. Mocht daadwerkelijke betaling van vennootschapsbelasting aan de orde zijn dan is dit voor de grondexploitaties en dekken we deze uit de algemene reserve grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02