Jaarrekening

Baten & Lasten

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT, moeten beloningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van toekomstige beloningen zoals pensioen en ontslaguitkeringen in de jaarrekening worden vermeld als deze het bedrag van
€ 201.000 te boven gaan. De WNT is nageleefd en er zijn in 2020 geen beloningen boven € 201.000 geweest.

Daarnaast bevat de WNT een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking. Voor een gemeente zijn de topfunctionarissen  de secretaris en griffier. Hieronder staat de rapportage op grond van de WNT.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

J. Nijland

J. van de Knaap

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

0,89

Dienstbetrekking?

Ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 105.490

€ 77.760

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.748

€ 12.564

Subtotaal

€ 124.239

€ 90.324

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 178.667

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 124.239

€ 90.324

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t

Gegevens 2019

bedragen x € 1

J. Nijland

J. van de Knaap

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

0,89

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 102.918

€ 72.425

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.048

€ 11.747

Subtotaal

€ 120.966

€ 84.172

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 172.660

Bezoldiging

€ 120.966

€ 84.172

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02