Jaarrekening

Baten & Lasten

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves

Prog.

Omschrijving

Bedrag

P2

Verkeersmaatregelen en onderzoeken

€ 110.000

P2

Aanleg glasvezelnetwerk , inhuur

€ 75.000

P2

Natuur en landschap, bomenplan

€ 15.000

P3

Economisch beleid centrumvisie

€ 68.000

P3

Budget De Brem

€ 43.700

P3

De Brem groencompensatie

€ 70.000

P3

Ontwikkeling evenementenbeleid

€ 34.000

P3

Evenement 75 jaar bevrijding

€ 9.300

P3

Werkbudget uitvoering routeboek

€ 250.000

P3

Aanleg natuurspeeltuinen

€ 25.000

P4

Vervoerskosten gym onderwijs scholen KEC

€ 6.000

P4

Afboeking boekwaarde en sloop schoolgebouwen Picardie

€ 1.441.000

P5

Aanloopkosten semi-permanente sporthal

€ 33.500

P5

Uitbreiding bergruimte gymzaal Stiemensweg

€ 18.150

P6

Afboeking boekwaarde gebouw kunstzinnig onderwijs

€ 185.000

P6

Online platform Konnectkever

€ 13.950

P6

Salariskosten inwoners transformatie sociaal domein

€ 100.000

P6

Kosten uitvoering Tozo

€ 1.767.000

P7

Optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

P8

Volkshuisvesting woningbehoefteonderzoek

€ 10.200

P8

Budget implementatie Omgevingswet

€ 100.000

P8

Invoering nieuw vergunningensysteem

€ 150.000

p10

Raad kosten burgemeesterswissel

€ 15.000

P10

Dotatie voorziening pensioenen wethouders

€ 86.500

P10

Communicatie invoering nieuwe huisstijl

€ 25.000

P10

Communicatie implementatie social intranet

€ 11.200

P10

ICT digitaliseren persoonskaarten

€ 23.000

P10

ICT diverse koppelingen

€ 20.000

P10

Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

€ 1.187.500

P10

Aankoop trafohuisje

€ 42.000

P10

Afboeking boekwaarde pand Kleefseweg 27

€ 236.000

Totaal incidentele lasten

€ 6.221.000

 

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves

Prog.

Omschrijving

Bedrag

P2

Onttrekking AVR verkeersmaatregelen

€ 110.000

P2

Aanleg glasvezelnetwerk leges

€ 130.000

P3

Subsidie Provincie project centrumvisie

€ 26.900

P3

Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem

€ 43.700

P3

Onttrekking AR Grondexploitaties De Brem groencompensatie

€ 70.000

P3

Onttrekking AVR uitvoering routeboek

€ 250.000

P3

Onttrekking AVR aanleg natuurspeeltuinen

€ 25.000

P4

Onttrekking AVR kosten leegkomend gebouw Mikado

€ 40.000

P4

Onttrekking AVR afboeking boekwaarde en sloop scholen

€ 1.441.000

P6 

Onttrekking AVR afboeking boekwaarde en sloop scholen

€ 185.000

P6 

Onttrekking best. reserve sociaal domein innovatiebudget

€ 100.000

P6 

Onttrekking AVR bijdrage SW voorziening

€ 150.000

P6

Rijksbijdrage uitvoering Tozo

€ 1.767.000

P7

Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

P8

Onttrekking AVR implementatie omgevingswet

€ 100.000

P8

Onttrekking AVR nieuw vergunningensysteem

€ 150.000

P10

Vrijval voorzieningen pensioenen wethouders

€ 170.000

P10

Vrijval voorzieningen wachtgelden wethouders

€ 46.500

P10

Verkoop gemeentelijke gronden

€ 138.400

P10

Onttrekking AVR nieuw huisstijl

€ 25.000

P10

Onttrekking AVR vorming best reserve dekking kapitaallasten

€ 1.187.500

P10

Onttrekking AVR aankoop trafo huisje

€ 42.000

P11

Incidentele baten treasury

€ 62.700

P11

Incidentele baten subsidie RMO en vordering BCF

€ 27.500

Totaal incidentele baten

 € 6.338.200

Toelichting incidentele baten en lasten
Incidentele lasten

 • Verkeersmaatregelen € 110.000. Budgetten beschikbaar voor voorbereidingskosten verbindingsweg Milsbeek € 100.000 en onderzoek fietsveiligheid ‘Spoorwegje’ € 10.000.
 • Aanleg glasvezelnetwerk € 75.000. Externe inhuur voor een toezichthouder openbare ruimte.
 • Bomenplan € 15.000. Als aanvulling op het 1 miljoen bomenplan van de Provincie is (uiteindelijk slechts incidenteel) budget beschikbaar gesteld voor stimulering van aanplant bomen.  
 • Economisch beleid € 68.000. De centrumvisie en daaraan gekoppelde aanpak leegstand en transformatie kernwinkelgebied zijn met tijdelijke ondersteuning van een centrummanager verder uitgewerkt.
 • De Brem € 113.700. Dit betreffen werkelijk gemaakte kosten € 33.700 en interne uren € 10.000. Daarnaast is € 70.000 eenmalig beschikbaar gesteld voor groencompensatie.
 • Evenementen € 43.300. de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid heeft € 34.000 gekost, daarnaast is € 9.300 subsidie verstrekt voor 75 jaar bevrijding.
 • Toerisme. Om uitvoering te geven aan het speerpunt toerisme is voor de jaren 2019-2021 jaarlijkse € 250.000 beschikbaar voor uitvoering van het routeboek.
 • Natuurspeeltuinen. Voor de aanleg van natuurspeeltuinen is voor de jaren 2020-2021 € 25.000 begroot.
 • Vervoer onderwijs € 6.000. In verband met tijdelijke verplaatsing van de Elckerlyc zijn extra kosten gemaakt voor gymonderwijs.
 • Binnensport € 51.650. De aanloopkosten naar de aanbesteding van een semi-permanente sporthal bedroegen € 33.500. Voor uitbreiding van de bergruimte gymzaal Mikado was € 18.150 gereserveerd.  
 • Onderwijshuisvesting € 1.441.000. Kosten voor sloop en grond c.q. openbare ruimte en ook voor afboeking van de boekwaarden van de te slopen onderwijsgebouwen.
 • Gemeenschapsaccommodaties € 185.000. Kosten voor sloop van het gebouw kunstzinnig onderwijs
 • WMO kernen en wijken € 13.950. Eenmalige kosten voor het online platform Connectkever.
 • Om te komen tot een transformatie van het sociaal domein is in 2020 en 2021 € 100.000 uitgetrokken.
 • Kosten voor de uitvoeringsmaatregelen ToZo 2020 € 1.767.000.
 • Begraafplaats. Voor de optimalisatie van de gemeentelijke begraafplaats is voor de jaren 2020-2022 € 50.000 begroot.
 • Vanuit het taakveld volkshuisvesting is € 10.200 uitgegeven voor een woningbehoefteonderzoek.
 • Wonen en bouwen omgeving € 250.000. Dit betreft de projectbudgetten voor implementatie omgevingswet € 100.000 en invoering nieuwe vergunningenapplicatie € 150.000.
 • De aanstelling en installatie van de nieuwe burgemeester heeft geleid tot € 15.000 extra kosten.
 • Als gevolg van een verdere daling van de rekenrente voor de pensioenen wethouders heeft een extra dotatie van € 86.500 aan de voorziening plaatsgevonden.
 • Vanuit communicatie waren de kosten voor de invoering nieuwe huisstijl € 25.000 en voor de implementatie social intranet € 11.200.
 • Vanuit ICT waren de kosten voor het digitaliseren van persoonskaarten € 23.000 en voor diverse nieuwe koppelingen € 20.000.
 • Vorming van een Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten € 1.187.500 voor alle investeringen met een looptijd van maximaal 5 jaar.
 • Aankoop trafohuisje € 42.000. Gedeeltelijke kosten voor publieke toiletvoorziening, inclusief sanitaire unit voor chauffeurs Arriva.
 • Afboeking boekwaarde Kleefseweg 27 € 236.000. Het pand is wordt gesloopt, vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen.

Incidentele baten

Om te komen tot een sluitende begroting worden incidentele lasten zoveel mogelijk gedekt door aanwending van reserves.

 • Aanleg glasvezelnetwerk € 130.000. We hebben van E-Fiber naast de voorfinanciering van de vraagbundelingscampagne glasvezel een vergoeding voor in voorgaande jaren gemaakte kosten ontvangen. De vergoeding voor deze kosten is een incidenteel voordeel.
 • Van de Provincie Limburg is nog een restant van een subsidie ontvangen € 26.900 voor de centrumvisie. Voor de kosten was al een budget beschikbaar.
 • Rijksbijdrage voor de uitvoering van de ToZo regelingen € 1.767.000.
 • Voorziening pensioenen wethouders € 170.000. De waardeoverdracht van het pensioen van een ex-wethouder leverde een voordeel op door een verschil van de rekenrente t.o.v. onze balanspositie.
 • Voorziening wachtgelden wethouders € 46.500. Door het bereiken van de AOW leeftijd van een ex-wethouder is een deel van de verplichting komen te vervallen.
 • In 2020 zijn restpercelen verkocht met als resultaat een incidentele opbrengst van € 138.400.
 • Treasury € 62.700. Dit betreft de rente over de afgesloten kasgeldlening € 11.000, de rente Parkvisie € 37.000 en de uitkering i.v.m. de verkoop van Attero € 14.700.
 • Ontvangst in 2020 van een BDU uitkering voor verkeersprojecten die al in 2019 waren afgesloten € 19.400 en vordering BCF € 8.100 i.v.m. aanpassing mengpercentage.
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02