Jaarrekening

Baten & Lasten

Specificatie algemene dekkingsmiddelen

Begroting voor wijziging

Begroting incl. wijziging

Realisatie

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Onroerende zaakbelasting

-3.126.000

-3.126.000

-3.081.000

-3.081.000

-3.118.468

-3.118.468

Hondenbelasting

-86.000

-86.000

-86.000

-86.000

-84.064

-84.064

Uitvoering wet WOZ/belastingen

316.900

-142.600

174.300

346.900

-142.600

204.300

320.970

-145.111

175.859

Algemene uitkering gemeentefonds

-30.597.869

-30.597.869

-32.176.552

-32.176.552

-32.727.200

-32.727.200

Nutsbedrijf kapitaallasten

0

0

-15.106

-15.106

Dividend

-210.911

-210.911

-202.373

-202.373

-202.615

-202.615

Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

640.568

-15.750

624.818

-640.568

-38.650

601.918

640.568

-45.536

595.032

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

0

-11.000

-11.000

-10.889

-10.889

Toegerekende rente

2.644

-879.710

-877.066

2.644

-804.609

-801.965

-735.617

-38.331

-773.948

Overige financiële middelen

7.500

7.500

7.500

7.500

4.997

4.997

Algemene baten en lasten

5.000

5.000

5.046

5.046

16.889

-31.247

-14.358

Directe salariskosten

5.632

5.632

5.632

5.632

9.217

9.217

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

978.244

-35.058.840

-34.080.596

1.008.290

-36.542.784

-35.534.494

257.024

-36.418.567

-36.161.543

Mutaties reserves

0

-30.000

-30.000

77.795

-30.000

47.795

Gerealiseerd resultaat

978.244

-35.058.840

-34.080.596

1.008.290

-36.572.784

-35.564.494

334.819

-36.448.567

36.113.748

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02