Paragrafen

Bedrijfsvoering

De beleidsmatig impact en de financiële gevolgen van COVID-19 worden in een afzonderlijke paragraaf in deze jaarstukken beschouwd. COVID-19 heeft in 2020 ontegenzeggelijk geleid tot aanpassingen in de bedrijfsvoering die onuitwisbaar zijn. Het betreft zowel beoogde ontwikkelingen als aspecten die buiten onze invloedssfeer lagen.
COVID-19 raakte de bedrijfsvoering breed. De organisatie focuste zich op welke fysieke dienstverlening noodzakelijk was, welke bezetting (en ondersteuning) daarvoor nodig was, versnelde de uitrol van mobiele faciliteiten, vervroegde de introductie van digitale ondertekening, vergrootte het gebruik van videobellen en telefonisch overleggen en maakte dat de voor-, maar ook de nadelen van thuiswerken goed in beeld kwamen.
Thuiswerken en het gebruik van digitale middelen is versneld doorgevoerd. Op welke wijze hiervan In in de toekomst gebruik gemaakt wordt, moeten we afwachten. Ook de maatschappij is veranderd. Daar waar dit leidt tot andere eisen aan de dienstverlening gaat het ook een vertaling krijgen naar de bedrijfsvoering.
In 2020 is de verbouw van het gemeentekantoor opgeleverd. Dit heeft geleid tot een inspirerende werkomgeving waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gemeente die toegankelijk en betrokken is. Het gebouw nodigt uit tot ontmoeten, voorziet in moderne werkplekken die aansluiten op de werkzaamheden die uitgevoerd worden en draagt bij aan de transparantie van de organisatie. Het volledige benutten van de mogelijkheden van het gebouw zal wat gewenning vragen, maar de organisatie en daarmee de dienstverlening is er bij gebaat.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02