Paragrafen

Bedrijfsvoering

Op grond van art. 213a Gemeentewet kennen we een verordening over onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Onder doelmatigheid wordt verstaan de mate waarin de gewenste prestatie en beoogde maatschappelijke effecten worden  gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt. Doeltreffendheid is de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van beleid daadwerkelijk worden behaald. In de praktijk is eigenlijk nooit uitvoering gegeven aan deze verordening. Voor de accountant en de provincie is dit aanleiding geweest tot opmerkingen. Het uitblijven van specifiek onderzoek wil echter niet zeggen dat doelmatigheid en doeltreffendheid geen aandacht krijgen of hebben gehad. Met ingang van de begroting 2021 wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering expliciet stilgestaan bij een efficiënte en effectieve inzet van de middelen. Het verwerken in de P&C-cyclus zorgt voor borging en draagt bij aan het onder de aandacht houden van deze aspecten

In deze jaarrekening is de programma's getracht zoveel mogelijk aan te geven wat de effecten van het gevoerde beleid zijn. Dit krijgt vorm door het concreet formuleren van de bereikte doelen en waar mogelijk de wijze waarop het heeft bijgedragen aan beoogde effecten. In dat kader past ook het zoveel mogelijk smart formuleren van de teksten. Met de gestage opbouw van het datagedreven werken kan vanuit de perspectieven doelmatigheid en doeltreffende verder invulling gegeven worden aan (tussentijdse) sturing en verantwoording.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02