Paragrafen

Bedrijfsvoering

Overzicht inhuur derden en uitbestede werkzaamheden

Omschrijving Grootboeknummer

     Toelichting

Begroot

Realisatie

Inhuur personeel van derden

Ondersteuning subsidies

Ondersteuning bij aanvragen subsidies

33.000

36.651

Aanleg glasvezelnetwerk

Projectleider is ingehuurd. Deze kosten worden vergoed.

51.000

99.340

Project : VTH applicatie Squit 2020

Voor dit project is een externe projectleider ingehuurd.

60.000

52.840

Inzet derden vervanging ziekte en vacatures

Diverse vacatures zijn in eerste instantie ingevuld door inhuur. Daarnaast ook inhuur vanwege langdurige ziekte.

1.306.868

1.213.880

1.450.868

1.402.711

Uitbestedingen

Markten

Organisatie markten

23.500

20.958

Algemene Bijstand

Gemeente Venlo

14.500

14.435

Bijstand Zelfstandigen

Gemeente Venlo

10.000

2.031

Hoogwaardige handhaving

Sociale recherche

50.000

46.662

Gemeentelijk minimabeleid

Schuldhulpverlening

90.000

72.165

Drukriolering

Kanters

67.700

83.532

VTH: overige Wabo taken

Diverse

161.250

186.497

VTH: RUD basistaken en overige

Diverse

180.000

142.226

Omgevingswet: bouwactiviteiten

diverse

130.000

88.764

Raad

Notubiz (en lokale omroep)

26.000

27.333

Automatisering

NCOD Xpublic

22.000

21.325

Personeelskosten

Samenwerking met Gemeente Horst en Venray, salarisverwerking

29.000

26.995

Inkoop diensten sociaal domein

Inhuur medewerkers Stichting Rubicon  en inhuur specialistische kennis.

214.000

208.919

Belastingen en heffingen

BsGW

379.600

372.219

Activiteiten buitendienst

Buitenwerk

1.374.587

1.389.032

2.772.137

2.703.093

Omschrijving Grootboeknummer

Toelichting

Begroot

Realisatie

Advieskosten en diensten derden

Integrale veiligheid

Budget wordt ingezet voor het Zorg- en veiligheidshuis, buurtbemiddeling RIEC en burgernet

50.000

51.045

Planmatig onderhoud wegen

constructieberekeningen

7.000

6.476

Bermen en sloten (wegen)

opstellen groenplan

5.000

4.844

Gladheidsbestrijding

ondersteunen strooien

30.000

34.860

Verkeersmaatregelen

inhuur projectleider Zwarteweg, verkeersadviezen

225.000

227.706

Verkeer en vervoerplannen

Onderzoek

6.500

1.050

Verkeers- en vervoersplannen GVVP

15.000

0

Parkeren

parkeeronderzoeken

24.500

19.445

Bedrijventerrein de Brem

inhuur projectleider, advieskosten

0

33.081

Uitbreiding haven Heijen

inhuur projectleider

61.813

60.007

Strategische regiovisie

opstellen regiovisie

49.000

47.925

Binnensportaccommodaties

kosten aanbesteding

66.890

68.452

WMO Welzijnsbeleid

Synthese

422.000

423.208

Kernen en wijken

project Konnectkever

63.950

60.970

Algemene Bijstand

opstellen arbeidsmarktvisie

20.000

19.237

Aanleg rioolaansluitingen

Adviezen van specialisten

66.000

43.329

Onderhoud riolering vrijverval

diverse werkzaamheden

5.000

6.129

Kolk en huisaansluitingen

diverse reparatie riool

17.500

21.331

Milieu beleid

advies

5.000

507

Bodembeleid

afkoppelsubsidies BIS

5.000

6.877

Begraafplaats

Revitalisering wandelpaden begraafplaats

50.000

50.523

Omgevingswet: implementatie

inhuur projectleider

127.380

127.013

Basisregistratie personen

Juridisch advies BRP

3.012

11.456

Burgerlijke Stand

Meldkamerdiensten

6.000

577

Klachtenbehandeling

3.000

0

Accountantskosten

BakerTilly

68.000

68.000

Pachtgronden

500

0

Huur, zakelijke rechten

200

269

Verkoop gemeentelijke gronden

Dekking uit opbrengst verkoop gronden

5.000

7.761

Externe bestuursondersteuning

Advocaatkosten, vertegenwoordiging bezwaar en beroep WWB/WMO

10.000

6.649

Planning & Control

10.000

9.660

Automatisering

Uitwijkcontract/strippenkaart ICT/ KPN

92.250

85.375

OZB woningen

Opstellen verordeningen,  kosten procedures, waarderingskamer

48.900

31.955

Communicatie

nieuwe huisstijl

35.000

37.855

Inkoopfunctie

Inkoopcentrum Zuid

15.000

16.075

Reisdocumenten+ bezorgen ivm corona

bezorgen reisdocumenten

1.000

5.126

Totaal

1.620.395

1.594.773

 

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02