Paragrafen

Lokale heffingen

Het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Gennep. De voornaamste doelgroep van de regeling zijn inwoners met een minimaal inkomen. Hierbij worden de normen van de Wet werk en bijstand gehanteerd. Personen die ondanks een minimaal inkomen beschikken over een vermogen van meer dan € 2.269,- (bijvoorbeeld banksaldo of auto), komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.

Kwijtschelding kan verleend worden aan natuurlijke personen, kleine zelfstandigen en ZZP-ers. Omdat BsGW kwijtschelding die aan ondernemers wordt verleend niet apart registreert, is het effect niet bekend.

Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm.
De afgelopen jaren is er sprake geweest van een stijgende trend in het bedrag van de kwijtscheldingen. De raming in de begroting bedroeg € 70.000.

Kwijtschelding wordt verleend voor:

  • de hondenbelasting ter zake van de eerste hond;
  • de rioolheffing die wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd (rioolheffing gebruik);
  • het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing, zijnde het basistarief, alsmede van het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing voor 16 ledigingen per jaar van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval;
  • de leges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent inkomen en vermogen.

Belasting kwijtschelding

Kwijtschelding per belastingsoort

2018

2019

2020*

Afvalstoffenheffing

€ 22.248

€ 21.832

23.455

Diftar

€ 17.074

€ 15.479

nnb

Hondenbelasting

€ 2.277

€ 2.586

2.185

Rioolheffing gebruik

€ 17.959

€ 17.765

15.894

Totaal bedrag kwijtschelding

€ 59.558

€ 57.662

41.534

Totaal aantal aanvragen

710

685

360

Het bedrag en de aantallen betreffen uitsluitend de kwijtscheldingen met betrekking tot het betreffende belastingjaar per 31-12-2020.  De kwijtschelding voor Diftar belastingjaar 2020 is nog niet meegenomen, omdat deze aanslagen pas in 2021 worden opgelegd. Het aantal kwijtscheldingsaanvragen excl. Diftar eind 2020 was 371.
Als gevolg van Corona is de verwachting dat de uiteindelijke kwijtscheldingen voor belastingjaar 2020 hoger zullen uitvallen dan nu in de jaarrekening opgenomen.

Oninbaar

Over het algemeen vinden oninbaarverklaringen pas plaats na minimaal vijf jaar. De verwachting is dat de stijgende trend van de kwijtscheldingen ook bij oninbaarverklaringen zichtbaar zal zijn. Door Corona is dit een extra onzekere factor.

Oninbare belastingen

2018

2019

2020

Bedrag oninbaar

€ 4.365

€ 6.633

€ 451

Dit betreft de stand per 31-12-2020

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02